สรุปการตรวจประเมินโครงการ (ประจำไตรมาส 4) --> ปีงบประมาณ :
ลำดับ
หน่วยงานที่ตรวจประเมินสังกัด สยป.
กลุ่มงาน/ฝ่าย
หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน
ยืนยันผลแล้ว
ไม่สมบูรณ์
โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่เบิกจ่าย
1
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
36
102,836,300.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
7
837,806.18
315,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
43
485,297,800.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
4
155,500.00
140,250.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
63
64,908,200.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
26
21,900,200.00
17,156,016.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
51
51,263,700.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
25
12,984,600.00
9,321,836.03
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
33
8,010,300.00
6,348,419.20
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
52
24,718,174.30
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
23
19,481,600.00
11,418,673.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
62
35,788,000.00
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
19
-
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
4
532,000.00
1,064,000.00
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
10
26,259,650.00
19,509,396.80
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
26
4,134,300.00
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
16
9,279,600.00
7,651,422.00
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
71
153,633,400.00
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
6
2,624,840.00
2,622,568.50
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
2
41,500.00
41,500.00
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
59
95,005,500.00
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
4
40,000.00
40,000.00
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
76
23,825,450.00
-
         
718
1,143,558,420.48
239,962,248.26
2
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
23
32,158,700.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
7
592,600.00
74,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
5
183,800.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
17
3,925,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
28
16,733,800.00
12,016,049.15
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
84
66,897,520.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
60
76,709,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
24
19,242,500.00
12,377,985.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
14
1,870,300.00
1,790,045.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
67
86,337,800.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
44
53,852,950.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
11
917,819.00
593,319.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
61
30,195,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
22
45,423,600.00
677,322.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
19
19,283,700.00
595,700.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
58
49,286,900.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
22
24,914,900.00
639,040.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
59
77,231,700.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
30
3,343,700.00
2,809,396.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
66
16,284,600.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
6
2,341,900.00
1,326,449.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
1
-
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
65
6,483,100.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
26
11,949,200.00
984,070.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
66
59,710,400.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
14
3,154,900.00
2,374,473.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
72
69,214,300.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
49
12,014,200.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
26
27,786,600.00
1,230,590.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
51
299,074,800.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
21
21,207,884.00
21,721,412.94
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
71
31,120,460.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
12
3,231,700.00
1,704,834.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
79
61,417,500.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
17
4,526,200.00
2,216,394.90
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
48
38,073,700.00
22,059,816.06
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
44
14,675,100.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
59
51,433,900.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
24
11,519,000.00
9,181,660.06
         
1472
1,354,321,333.00
539,605,482.58
3
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
69
2,353,572,065.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
38
3,688,780.00
1,920,410.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
121
583,589,198.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
11
8,408,000.00
7,830,986.75
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
15
5,611,000.00
1,470,236.45
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
76
74,662,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
6
872,700.00
232,920.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
64
12,200,200.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
36
13,747,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
28
13,339,400.00
6,280,701.60
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
1
-
25,080.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
59
14,933,260.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
19
4,775,000.00
1,691,400.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
2
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
50
14,372,400.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
13
4,590,900.00
3,291,153.99
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
15
491,435,402.00
397,620,030.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
102
5,311,495,656.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
44
29,767,900.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
15
6,611,600.00
1,399,620.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
21
9,004,700.00
7,806,572.51
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
58
38,127,500.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
65
36,118,460.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14
4,639,600.00
2,960,354.41
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
59
79,151,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
28
11,782,300.00
9,258,298.00
         
1029
9,126,496,621.00
1,948,313,935.71
4
กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
116
10,481,808,655.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
36
812,834,736.00
546,834,514.83
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
132
2,668,044,981.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
21
129,754,372.00
96,781,372.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
21
32,370,800.00
19,827,226.48
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
62
81,915,050.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
83
118,597,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
26
16,120,000.00
10,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
79
138,990,300.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
19
18,344,300.00
6,907,300.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
64
30,648,900.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
27
18,534,300.00
8,344,883.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
25
26,480,800.00
17,949,682.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
56
39,386,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
117
1,534,075,300.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
23
111,158,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
6
8,925,054.00
7,789,047.12
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
25
299,274,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
29
19,117,300.00
12,773,893.58
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
59
121,568,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
1
50,000.00
50,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
21
20,811,800.00
1,474,350.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
72
62,815,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
56
58,873,200.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
34
87,749,900.00
2,665,570.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
1
100,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
16
20,915,300.00
14,187,191.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
2
150,000.00
150,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
57
88,691,700.00
-
         
1287
17,048,105,948.00
9,655,343,694.28
5
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
59
516,310,300.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
25
102,911,300.00
39,864,726.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
41
81,822,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
15
14,878,600.00
13,519,102.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
45
25,752,900.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
9
1,147,100.00
947,716.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
86
52,344,370.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
2
130,000.00
130,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
81
55,717,200.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
12
4,962,000.00
3,682,950.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
2
880,000.00
685,778.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
9
12,313,700.00
571,200.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
35
2,873,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
7
4,598,400.00
2,407,442.78
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
36
105,592,950.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
55
336,187,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
28
59,038,700.00
40,343,285.34
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
46
35,667,400.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
27
12,116,000.00
5,945,974.40
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
16
4,807,350.00
3,558,729.92
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
65
31,754,100.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
11
775,300.00
201,880.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
72
48,315,700.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
67
67,484,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
21
7,384,700.00
6,366,112.30
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
1
1,176,000.00
488,270.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
53
53,952,900.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
25
25,194,000.00
17,921,868.00
         
952
1,666,088,770.00
1,731,633,631.85
6
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
13
18,200,000.00
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
4
50,300.00
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
5
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
22
3,822,800.00
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
15
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
8
4,943,200.00
4,943,200.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
6
713,800.00
289,712.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
22
250,000.00
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
3
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
16
2,909,600.00
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
33
153,404,200.00
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
13
12,053,000.00
6,140,743.65
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
20
59,610,000.00
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
1
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
1
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
4
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
16
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
2
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
6
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
17
6,370,200.00
3,909,153.46
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
30
31,985,800.00
-
         
257
294,312,900.00
354,673,332.86
สรุปยอดรวม :
5715
30,632,883,992.48
14,469,532,325.54
**เชื่อมโยงการรายงานข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
**