สรุปการตรวจประเมินโครงการ (ประจำไตรมาส 4) --> ปีงบประมาณ :
ลำดับ
หน่วยงานที่ตรวจประเมินสังกัด สยป.
กลุ่มงาน/ฝ่าย
หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน
ยืนยันผลแล้ว
ไม่สมบูรณ์
โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่เบิกจ่าย
1
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
7
837,806.18
448,329.44
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
36
102,836,300.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
4
155,500.00
140,250.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
43
485,066,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
88
86,879,400.00
53,712,334.96
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
76
65,180,100.00
49,317,431.43
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
84
32,728,474.30
24,394,545.79
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
82
55,199,515.00
60,419,108.78
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
2
-
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
23
532,000.00
532,000.00
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
38
30,949,520.00
22,943,250.22
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
87
162,913,000.00
51,587,870.90
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
2
41,500.00
41,500.00
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
6
2,624,840.00
2,230,108.50
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
59
95,005,500.00
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
76
23,825,450.00
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
4
40,000.00
40,000.00
         
719
1,144,815,505.48
398,709,098.97
2
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
23
32,158,700.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
7
592,600.00
74,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
22
4,108,800.00
163,880.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
112
83,631,320.00
50,149,062.68
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
3
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
81
95,951,500.00
72,206,574.92
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
80
88,208,100.00
71,827,013.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
55
55,301,622.26
14,166,035.64
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
83
75,619,200.00
34,710,264.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
22
25,761,300.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
55
42,809,300.00
11,599,385.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
80
102,102,800.00
34,712,493.07
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
96
19,538,800.00
14,965,455.85
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
1
-
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
6
2,341,900.00
1,326,449.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
59
12,697,393.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
68
60,266,400.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
26
11,949,200.00
11,905,730.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
86
56,605,500.00
41,981,905.12
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
49
12,014,200.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
26
27,786,600.00
1,230,590.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
51
299,074,800.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
21
21,207,884.00
21,721,412.94
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
12
3,231,700.00
1,704,834.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
71
31,120,460.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
96
65,943,700.00
37,758,222.35
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
92
57,018,600.00
52,374,807.12
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
24
11,519,000.00
9,181,660.06
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
59
51,433,900.00
-
         
1467
1,349,995,279.26
851,343,467.32
3
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
107
2,335,524,804.00
87,067,282.63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
11
8,074,500.00
7,833,381.27
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
122
580,079,198.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
16
5,611,000.00
1,470,236.45
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
75
74,662,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
6
872,700.00
232,920.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
64
12,200,200.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
1
-
25,080.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
22
6,209,700.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
42
20,876,700.00
19,194,556.60
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
7
5,101,332.00
5,778,780.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
62
36,824,710.00
20,030,162.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
2
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
4
2,252,400.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
5
93,900.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
63
18,963,300.00
7,259,649.99
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
18
26,576,100.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
99
5,776,354,958.00
2,102,672,240.33
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
59
36,379,500.00
8,956,888.82
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
79
47,132,200.00
27,557,238.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
75
29,799,060.00
23,815,416.35
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4
10,959,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
87
90,933,300.00
44,436,533.23
         
1030
9,125,481,162.00
2,710,643,949.34
4
กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
152
10,975,268,391.00
8,243,744,986.68
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
153
2,797,799,353.00
1,660,946,256.69
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
84
114,285,850.00
71,703,251.69
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
99
134,717,000.00
9,089,622.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
98
157,334,600.00
36,764,328.55
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
1
352,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
90
48,831,200.00
43,299,809.37
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
81
65,866,800.00
56,378,220.93
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
1
14,824,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
36
394,729,500.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
103
1,264,798,800.00
401,464,159.27
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
6
8,925,054.00
8,226,647.12
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
25
299,274,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
87
140,204,300.00
66,600,776.05
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
1
481,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
91
83,627,400.00
23,175,203.70
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
3
50,000.00
50,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
2
459,800.00
167,820.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
88
147,804,030.00
98,623,702.90
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
2
150,000.00
150,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
52
69,965,900.00
49,718,352.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
15
39,188,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
7
553,100.00
911,830.00
         
1277
16,759,490,678.00
11,207,343,007.07
5
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
58
510,861,800.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
26
102,911,300.00
41,019,426.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
15
14,878,600.00
13,519,102.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
41
7,305,373,400.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
10
1,237,000.00
1,024,091.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
44
25,663,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
86
52,344,370.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
12
4,962,000.00
3,682,950.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
2
880,000.00
685,778.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
2
130,000.00
130,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
75
55,717,200.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
34
2,873,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
10
12,313,700.00
9,209,450.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
7
4,598,400.00
2,407,442.78
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
35
105,592,950.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
83
395,226,300.00
188,194,301.02
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
27
12,116,000.00
9,378,572.40
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
46
35,667,400.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
65
31,754,100.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
16
4,807,350.00
3,558,729.92
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
11
775,300.00
331,090.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
72
48,315,700.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
27
7,802,900.00
6,784,150.30
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
1
1,176,000.00
488,270.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
61
67,066,400.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
78
79,146,900.00
63,821,786.97
         
945
8,884,191,670.00
3,722,087,876.07
6
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
17
19,810,300.00
26,712,310.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
27
5,738,800.00
1,379,893.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
23
4,943,200.00
4,943,200.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
28
912,160.00
422,803.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
19
2,909,600.00
1,140,800.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
46
165,457,200.00
99,642,271.52
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
21
59,610,000.00
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
29
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
47
38,356,000.00
27,390,879.98
         
257
297,737,260.00
161,632,157.50
สรุปยอดรวม :
5695
37,561,711,554.74
19,051,759,556.27
**เชื่อมโยงการรายงานข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
**