สรุปการตรวจประเมินโครงการ (ประจำไตรมาส 4) --> ปีงบประมาณ :
ลำดับ
หน่วยงานที่ตรวจประเมินสังกัด สยป.
กลุ่มงาน/ฝ่าย
หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน
ยืนยันผลแล้ว
ไม่สมบูรณ์
โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่เบิกจ่าย
1
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
7
825,035.62
448,329.44
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
36
72,186,522.95
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
4
140,250.00
140,250.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
43
96,033,267.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
88
72,270,334.96
53,712,334.96
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
76
49,317,431.43
49,317,431.43
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
84
24,394,545.79
24,394,545.79
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
82
54,143,408.78
60,419,108.78
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
2
-
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
23
532,000.00
532,000.00
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
38
23,427,920.22
22,943,250.22
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
87
153,158,870.90
51,587,870.90
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
2
41,500.00
41,500.00
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
6
2,230,108.50
2,230,108.50
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
59
60,458,541.00
-
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
4
40,000.00
40,000.00
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
76
15,446,100.00
-
         
719
624,645,837.15
402,387,448.97
2
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
23
1,785,500.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
7
587,000.00
74,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
22
4,088,880.00
163,880.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
112
50,149,062.68
50,149,062.68
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
3
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
81
75,533,574.92
72,206,574.92
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
80
72,522,313.00
71,827,013.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
55
36,807,562.26
14,166,035.64
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
83
62,945,364.50
34,710,264.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
22
22,607,036.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
55
42,140,385.00
11,599,385.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
80
80,504,693.07
34,712,493.07
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
96
15,128,655.85
14,965,455.85
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
1
-
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
6
1,326,449.00
1,326,449.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
59
10,976,259.55
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
68
56,372,210.39
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
26
11,905,730.00
11,905,730.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
86
42,889,105.12
41,981,905.12
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
49
9,582,045.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
26
27,441,990.00
1,230,590.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
21
21,721,412.94
21,721,412.94
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
51
293,658,333.30
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
12
1,746,334.00
1,704,834.00
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
71
21,097,278.00
-
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
96
55,552,222.35
37,758,222.35
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
92
53,676,807.12
52,374,807.12
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
24
9,181,660.06
9,181,660.06
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
59
33,801,560.45
-
         
1467
1,115,729,424.56
851,343,467.32
3
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
107
2,219,288,182.63
87,067,282.63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
11
7,833,381.27
7,833,381.27
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
122
586,851,155.22
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
16
5,581,236.45
1,470,236.45
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
75
71,696,641.88
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
6
849,320.00
232,920.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
64
10,548,499.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
1
25,080.00
25,080.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
22
4,974,830.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
42
19,194,556.60
19,194,556.60
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
2
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
4
2,252,400.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
5
93,900.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
7
5,778,780.00
5,778,780.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
62
36,687,062.00
20,030,162.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
63
15,921,449.99
7,259,649.99
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
99
4,517,596,440.33
2,102,672,240.33
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
18
51,173,417.07
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
59
34,136,788.82
8,956,888.82
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
79
38,533,538.50
27,557,238.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
75
25,839,102.35
23,815,416.35
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
87
77,492,933.23
44,436,533.23
         
1030
7,732,348,695.34
2,710,643,949.34
4
กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
152
10,447,536,095.88
8,243,744,986.68
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
153
1,517,283,665.09
1,660,946,256.69
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
84
73,073,069.69
71,703,251.69
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
99
108,748,122.00
9,089,622.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
98
121,099,228.55
36,764,328.55
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
1
352,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
90
43,303,409.37
43,299,809.37
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
81
56,399,020.93
56,378,220.93
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
36
395,201,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
103
1,262,086,159.27
401,464,159.27
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
1
14,824,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
25
138,163,456.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
6
8,226,647.12
8,226,647.12
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
87
91,586,776.05
79,700,756.05
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
1
481,600.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
3
50,000.00
50,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
91
77,140,403.70
23,175,203.70
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
2
167,820.00
167,820.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
88
98,623,702.90
98,623,702.90
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
2
150,000.00
150,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
52
49,793,352.00
49,718,352.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
15
39,188,000.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
7
1,011,830.00
911,830.00
         
1277
14,544,489,358.55
11,223,199,987.07
5
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
26
96,628,126.50
41,019,426.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
58
427,911,137.23
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
15
14,492,902.00
13,519,102.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
41
1,371,503,511.85
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
44
27,258,046.82
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
10
1,233,891.50
1,024,091.50
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
86
50,076,382.35
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
12
3,682,950.00
3,682,950.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
2
685,778.00
685,778.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
2
130,000.00
130,000.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
75
43,676,120.86
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
34
2,364,950.00
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
10
9,209,450.00
9,209,450.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
7
2,407,442.78
2,407,442.78
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
35
1,456,279,208.30
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
83
276,596,611.02
188,194,301.02
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
27
9,421,072.40
9,378,572.40
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
46
25,053,025.14
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
65
29,314,328.33
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
16
3,558,729.92
3,558,729.92
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
11
331,090.00
331,090.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
72
45,769,852.91
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
61
54,978,170.89
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
27
6,784,150.30
6,784,150.30
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
1
-
-
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
1
488,270.00
488,270.00
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
78
63,821,786.97
63,821,786.97
         
945
4,023,656,986.07
3,722,087,876.07
6
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
17
26,762,610.00
26,712,310.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
27
5,202,693.00
1,379,893.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
23
4,943,200.00
4,943,200.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
28
762,803.00
422,803.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
19
1,804,800.00
1,140,800.00
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
46
99,642,271.52
99,642,271.52
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
21
59,610,000.00
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
29
-
-
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
47
29,944,679.98
27,390,879.98
         
257
228,673,057.50
161,632,157.50
สรุปยอดรวม :
5695
28,269,543,359.17
19,071,294,886.27
**เชื่อมโยงการรายงานข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
**