สรุปการตรวจประเมินตัวชี้วัด (ประจำไตรมาสที่ 4) --> ปีงบประมาณ :
ลำดับ
หน่วยงานที่ตรวจประเมินสังกัด สยป.
กลุ่มงาน/ฝ่าย
หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน
ยืนยันผลแล้ว
ไม่สมบูรณ์
จำนวนตัวชี้วัด
1
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
43
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
31
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
34
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
41
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
49
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
39
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
23
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
35
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
27
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
36
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
30
         
388
2
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
28
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
22
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
38
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
36
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
36
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
12
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
47
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
37
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
30
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
41
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
26
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
40
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
48
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
34
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
39
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
30
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
38
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
52
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
43
         
677
3
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
38
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
71
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
27
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
40
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
36
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
31
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
27
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
65
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
28
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
38
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
46
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
39
         
486
4
กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
51
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
27
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
47
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
31
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
33
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
35
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
29
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
48
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
31
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
40
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
32
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
49
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
40
         
493
5
กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
46
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
41
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
31
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
37
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
40
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
48
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
34
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
43
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
36
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
1
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
1
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
37
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
40
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
2
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
49
กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
31
         
517
6
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
16
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
26
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
21
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
24
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
19
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
30
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
21
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
29
ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
24
         
210
สรุปยอดรวม :
2771
**เชื่อมโยงการรายงานข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
**