** ระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน **
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
** สรุปรายงานเสนอผู้บริหารครั้งต่อไป **
ผู้ใช้งานวันนี้ รายงานข้อมูล 278 โครงการ)
** มีการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล = 308 โครงการ **

เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560 คุณเป็นผู้ใช้งานลำดับที่. 61,108
ผูู้ใช้งานปี 2556 =114,507 // 2557 = 119,589 // 2558 = 141,640 // 2559 = 111,862//2560 = 112,256//
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอขอบคุณ...
สำหรับความร่วมมือที่ดีจากท่านเสมอมา...
 
 
 
ประกาศ!! เปิดให้รายงานตัวชี้วัดประจำไตรมาสที่ 1 (ชั่วคราว)
1. ประกาศ!! ระบบฯ เปิดให้รายงานผลการดำเนินการของตัวชี้วัดประจำไตรมาสที่ 1 เนื่องจากมีหลายหน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการ และเมื่อรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง นักวิเคราะห์ฯ สยป. เพื่อตรวจยืนยันผล อีกครั้งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
2. สยป. ขอประสานทุกหน่วยงานให้ บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ สยป. จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ smart device สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน
3. เมื่อบันทึกโครงการ/กิจกรรมตามมิติที่ 1 เรียบร้อยแล้ว...หน่วยงานจะต้องบันทึกขึ้นตอนการทำงานของโครงการก่อน (ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเดือนธันวาคม 60) ..ระบบฯจึงจะอนุญาตให้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ
// โครงการ/กิจกรรม ตามมิติที่ 2-4 รายงานได้ตามปกติ
4. สยป. ขอประสาน เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5. ตรวจสอบการตรวจประเมินไตรมาสที่ 1/2561โครงการ|ตัวชี้วัด
บริการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง!!!
** ต้องการใช้งาน DailyPlans (2556-2559) คลิกที่นี่ เข้าสู่ระบบปีก่อน
1. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561
2. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
3. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560
4. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)
5. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)| (ฉบับผู้บริหาร)
6.แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)
7. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี พ.ศ. 2552 - 2563)
8. คู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2556 | ปี 2555 | ปี 2551 | โปรแกรมแสดงกราฟ