** ระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน **
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
** สรุปรายงานเสนอผู้บริหารครั้งต่อไป **
ผู้ใช้งานวันนี้ รายงานข้อมูล 68 โครงการ)
** มีการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล = 142 โครงการ **

เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2559 คุณเป็นผู้ใช้งานลำดับที่. 143,947
ผูู้ใช้งานปี 2556 =114,507 // 2557 = 119,589 // 2558 = 141,640 // 2559 = 111,862//
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอขอบคุณ...
สำหรับความร่วมมือที่ดีจากท่านเสมอมา...
 
 
 
ประกาศ !! สยป.ปรับปรุงระบบฯ ให้รองรับแผนพัฒนา กทม. ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ แล้ว // การคัดลอกโครงการให้เลือกตัวชี้วัดปีปัจจุบันด้วย
1. สยป. ขอประสานทุกหน่วยงานให้ บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.เมื่อบันทึกตัวชี้วัดแล้ว รอการตรวจสอบและยืนยันจาก สยป. หน่วยงานจึงจะรายงานรายไตรมาสได้ตามปกติ
3.เมื่อบันทึกโครงการ/กิจกรรมตามมิติที่ 1 เรียบร้อยแล้ว...หน่วยงานจะต้องบันทึกขึ้นตอนการทำงานของโครงการก่อน (ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเดือนธันวาคม 60) ..ระบบฯจึงจะอนุญาตให้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ
// โครงการ/กิจกรรม ตามมิติที่ 2-4 รายงานได้ตามปกติ
4. สยป. ขอประสาน เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5. เนื่องจากหน่วยงานมีการป้อนข้อมูลทดสอบในระบบจำนวนมาก ทำให้ สยป.ประมวลข้อมูลสรุปเสนอผู้บริหารผิดพลาด ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลโครงการและตัวชีวัดในระบบฯ จะต้องได้รับการยืนยันจาก สยป.ก่อน จึงจะดำเนินการรายงานข้อมูลได้
6. ตรวจสอบการตรวจประเมินไตรมาสที่ 4ฯโครงการ|ตัวชี้วัด
บริการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง!!!
** ต้องการใช้งาน DailyPlans (2556-2559) คลิกที่นี่ เข้าสู่ระบบปีก่อน
1. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561
2. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
3. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560
4. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)
5. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)| (ฉบับผู้บริหาร)
6.แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)
7. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี พ.ศ. 2552 - 2563)
8. คู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2556 | ปี 2555 | ปี 2551 | โปรแกรมแสดงกราฟ