** ระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน **
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
** สรุปรายงานเสนอผู้บริหารครั้งต่อไป **
ผู้ใช้งานวันนี้ รายงานข้อมูล 0 โครงการ)
** มีการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล = 0 โครงการ **

เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2559 คุณเป็นผู้ใช้งานลำดับที่. 97,057
ผูู้ใช้งานปี 2556 =114,507 // 2557 = 119,589 // 2558 = 141,640 // 2559 = 111,862//
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอขอบคุณ...
สำหรับความร่วมมือที่ดีจากท่านเสมอมา...
 
 
 
ประกาศ !! สยป.กำลังตรวจประเมินประจำไตรมาสที่ 3ฯ
**กรณีพบปัญหา ให้แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สยป. **
ตรวจสอบการตรวจประเมินไตรมาสที่ 3ฯโครงการ|ตัวชี้วัด
1. ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบเดลิแพลน ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถว้นตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ## รายชื่อโครงการที่หน่วยงานบันทึกไม่ถูกต้อง ##
2. สยป. ขอประสานทุกหน่วยงานให้ บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ค>
3. สยป. ขอประสาน เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
บริการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง!!!
** ต้องการใช้งาน DailyPlans (2556-2559) คลิกที่นี่ เข้าสู่ระบบปีก่อน
1. เอกสารบรรยาย เรื่อง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (วันที่ 27 มีนาคม 2558)
       โดย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายกอบชัย พงษ์เสริม)
2. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560
3. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)
4. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)| (ฉบับผู้บริหาร)
5. แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2560
6.แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)
7. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี พ.ศ. 2552 - 2563)
8. คู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2556 | ปี 2555 | ปี 2551 | โปรแกรมแสดงกราฟ