** ระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน **
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
** สรุปรายงานเสนอผู้บริหารครั้งต่อไป **
ผู้ใช้งานวันนี้ รายงานข้อมูล 449 โครงการ)
** มีการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล = 420 โครงการ **

เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560 คุณเป็นผู้ใช้งานลำดับที่. 81,292
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอขอบคุณ...
 
 
ประกาศ!! สยป. อยู่ระหว่างตรวจประเมินผลไตรมาสที่ 2
1. สยป. อยู่ระหว่างการตรวจประเมินโครงการและตัวชี้วัด ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2561
2. สยป. ขอประสานทุกหน่วยงานให้ บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ @Smart Device สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน
3. เมื่อบันทึกโครงการ/กิจกรรมตามมิติที่ 1 เรียบร้อยแล้ว...หน่วยงานจะต้องบันทึกขึ้นตอนการทำงานของโครงการก่อน (ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเดือนธันวาคม 60) ..ระบบฯจึงจะอนุญาตให้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ
// โครงการ/กิจกรรม ตามมิติที่ 2-4 รายงานได้ตามปกติ
4. สยป. ขอประสาน เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5. ตรวจสอบการตรวจประเมินไตรมาสที่ 1/2561โครงการ|ตัวชี้วัด
บริการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง!!!
** ต้องการใช้งาน DailyPlans (2556-2559) คลิกที่นี่ เข้าสู่ระบบปีก่อน
1. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561
2. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
3. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560
4. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)
5. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)| (ฉบับผู้บริหาร)
6.แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)
7. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี พ.ศ. 2552 - 2563)
8. คู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2556 | ปี 2555 | ปี 2551 | โปรแกรมแสดงกราฟ