• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

รายงานข้อมูลประจำวันที่ : 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
** มีการรายงานข้อมูลเดือน : กรกฎาคม 2557 รวม 808 โครงการ)
** วันนี้ มีผู้ใช้งาน 17 ราย (ยอดรวม 75,052 ราย)
** มีการปรับปรุงรายการข้อมูลฯ รวม 18 รายการ:: มีการรายงานข้อมูล ดังนี้

รายชื่อหน่วยงาน (ที่มีการรายงานข้อมูลล่าสุด)จำนวน
1. สำนักอนามัย 17
2. สำนักการศึกษา 14
3. สํานักการโยธา 10
4. สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
5. สํานักสิ่งแวดล้อม 4
6. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 15
7. สำนักงานเขตลาดกระบัง 8
8. สำนักงานเขตหนองจอก 1
9. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 1
10. สำนักงานเขตดอนเมือง 21
11. สำนักงานเขตจอมทอง 8
12. สำนักงานเขตสวนหลวง 1
13. สำนักงานเขตหลักสี่ 3
14. สำนักงานเขตบางนา 1
15. สำนักงานเขตทวีวัฒนา 5
** สรุปวันนี้ ระบบฯ มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ รวม 17 โครงการ17

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม :: ที่มีความก้าวหน้าฯ มากที่สุด 20 รายการแรกความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (09000000)100.00
2โครงการงานชุมนุมลูกเสือกรุงเทพมหานครสู่อาเซียน "BMA S cout jamboree to ASEAN 2015" (09000000)100.00
3โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้านวินัยจราจร (50470000)100.00
4โครงการจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ (50470000)90.00
5โครงการจัดระเบียบผู้ค้าในที่สาธารณะ (50470000)90.00
6โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ (50470000)90.00
7โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (50470000)90.00
8โครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (50470000)90.00
9โครงการเทศกิจมิตรประชา (สายตรวจเพื่อนชุมชน) (50470000)90.00
10โครงการการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ "Putting BMA on the Road to ASEAN 2015" (09000000)70.00
11โครงการการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (09000000)60.00
12โครงการการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด (09000000)60.00
13โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (09000000)60.00
14โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (09000000)60.00
15โครงการ 100 ล้านความดี 103 ปีลูกเสือไทย ระวังภัยสารเสพติด (09000000)50.00
16โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (09000000)50.00
17โครงการการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (09000000)40.00

สรุปข้อมูล :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (** วันนี้เข้าใช้งานระบบฯ 0 ครั้ง)
ลำดับส่วนราชการระดับกอง/ฝ่ายสถานะดำเนินการจำนวนโครงการ
1สำนักงานเลขานุการแล้วเสร็จ3
กำลังดำเนินการ8
รวม 11
2กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการยกเลิก1
แล้วเสร็จ2
กำลังดำเนินการ8
รวม 11
3กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลังกำลังดำเนินการ2
รวม 2
4กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ2
รวม 2
5กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานกำลังดำเนินการ2
รวม 2
6กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคมแล้วเสร็จ2
กำลังดำเนินการ1
รวม 3
7กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ6
รวม 6
8กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ5
รวม 5
9กองบริการระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ2
รวม 2
10กองสารสนเทศภูมิศาสตร์กำลังดำเนินการ6
แล้วเสร็จ1
* สรุปยอดรวม (หน่วยนับ : โครงการฯ) 51

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)ความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)100.00
2กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
3กิจกรรมการจัดทำบัญขีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
4กิจกรรมการตรวจแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน100.00
5โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร100.00
6โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
7กิจกรรมการจัดทำรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
8โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี100.00
9กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซด์และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open License) 95.00
10โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา Smart Device (รักษารอบ)94.00
11โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM - 03)90.00
12โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)90.00
13กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ/ระดับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ90.00
14กิจกรรม การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ86.79
15กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล85.00
16โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร85.00
17การให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น85.00
18การจัดทำหนังสือสถิติประจำปีของ กทม. (ปี 2556, 463,000 บาท) 80.00
19กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร80.00
20โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง(BMA GIS ONLINE)80.00
21โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse)80.00
22โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร80.00
23โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร80.00
24กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล79.00
25กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการนำกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ79.00
26กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล75.00
27กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ75.00
28กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน75.00
29กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข74.00
30กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย74.00
31กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กทม. ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (ปี 2556, ไม่ใช้งบประมาณ)70.00
32กิจกรรมการให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร70.00
33โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอาเซียนของกรุงเทพมหานคร70.00
34โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (Lean สยป.)70.00
35กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล70.00
36โครงการการให้บริการประชาชนด้วย Free Wi-Fi ความเร็ว 4 Mbps70.00
37การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร70.00
38กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง66.00
39กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล65.00
40จัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ 365.00
41กิจกรรมการตรวจสอบรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business) 60.00
42โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙60.00
43กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการพัฒนากระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก60.00
44โครงการการจัดทำฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาพื้นที่เขต 60.00
45กิจกรรมการติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน49.00
46กิจกรรมจัดทำวารสารของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล47.00
47โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร40.00
48โครงการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเมืองมหานคร40.00
49กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)36.00
50กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน35.00
51โครงการจัดนิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์10.00