• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

รายงานข้อมูลประจำวันที่ : 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
** มีการรายงานข้อมูลเดือน : มีนาคม 2558 รวม 317 โครงการ)
** วันนี้ มีผู้ใช้งาน 0 ราย (ยอดรวม 55,863 ราย)
** มีการปรับปรุงรายการข้อมูลฯ รวม 0 รายการ:: มีการรายงานข้อมูล ดังนี้

รายชื่อหน่วยงาน (ที่มีการรายงานข้อมูลล่าสุด)จำนวน
1. สำนักการศึกษา 2
2. สำนักงานเขตพระโขนง 10
3. สำนักงานเขตสะพานสูง 15
** สรุปวันนี้ ระบบฯ มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ รวม 0 โครงการ0

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม :: ที่มีความก้าวหน้าฯ มากที่สุด 20 รายการแรกความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ

สรุปข้อมูล :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (** วันนี้เข้าใช้งานระบบฯ 0 ครั้ง)
ลำดับส่วนราชการระดับกอง/ฝ่ายสถานะดำเนินการจำนวนโครงการ
1สำนักงานเลขานุการกำลังดำเนินการ11
รวม 11
2กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการกำลังดำเนินการ10
รวม 10
3กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลังกำลังดำเนินการ3
รวม 3
4กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ1
กำลังดำเนินการ1
รวม 2
5กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานกำลังดำเนินการ2
รวม 2
6กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคมกำลังดำเนินการ2
รวม 2
7กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ชะลอ1
กำลังดำเนินการ6
รวม 7
8กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ3
รวม 3
9กองบริการระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ8
แล้วเสร็จ1
รวม 9
10กองสารสนเทศภูมิศาสตร์กำลังดำเนินการ5
* สรุปยอดรวม (หน่วยนับ : โครงการฯ) 54

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)ความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1กิจกรรมกำหนดมาตรฐานของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการให้บริการด้านการใช้งานการดูแล การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์100.00
2กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขภายในหน่วยงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
3เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัติ 90.00
4กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล90.00
5กิจกรรมการจัดทำบัญขีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล90.00
6จัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ 385.00
7กิจกรรมการเชื่อมโยงเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th)80.00
8โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 (ต่อเนื่อง)80.00
9กิจกรรมร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงานลดลง75.00
10กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน70.00
11โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร60.00
12กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ/ระดับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ60.00
13กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255860.00
14กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ50.00
15โครงการอบรมการใช้งานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร50.00
16กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร50.00
17โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล50.00
18โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนงานย่อยการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 45.00
19กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล45.00
20โครงการการใช้โปรแกรม Open Source เพื่อการบริหารจัดการกระบวนการการทำงาน (Workflow Management)45.00
21กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง42.00
22กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข42.00
23กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สยป.42.00
24กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย41.00
25กิจกรรมความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน40.00
26ฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)40.00
27การจัดทำหนังสือสถิติประจำปีของ กทม. (ปี 2557, 585,000 บาท) 40.00
28กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการนำกระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ40.00
29กิจกรรมการให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร40.00
30กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน40.00
31กิจกรรมการให้บริการแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการให้บริการนอกสถานที่40.00
32กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของ สยป.ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ40.00
33โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล35.00
34โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น35.00
35โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร30.00
36โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)30.00
37โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03)30.00
38โครงการสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร30.00
39กิจกรรม การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ30.00
40กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)30.00
41โครงการจัดทำแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี30.00
42กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่30.00
43กิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30.00
44กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25.00
45กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน25.00
46กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กทม.ทางเว็บไซต์ขของกรุงเทพมหานคร (ปี2557,ไม่ใช้งบประมาณ) 20.00
47กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)20.00
48กิจกรรมจัดทำวารสารของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20.00
49กิจกรรมการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่หรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255820.00
50กิจกรรมจัดทำวารสารไมโครวิชั่น20.00
51จัดทำระบบคลังตัวชี้วัดภารกิจ 10 ฝ่าย ของสำนักงานเขตและระบบการบันทึกรายงานจาก สำนักงานเขตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20.00
52กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง20.00
53โครงการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่15.00
54โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร13.00