• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

รายงานข้อมูลประจำวันที่ : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
** มีการรายงานข้อมูลเดือน : กรกฎาคม 2557 รวม 3,676 โครงการ)
** วันนี้ มีผู้ใช้งาน 0 ราย (ยอดรวม 78,471 ราย)
** มีการปรับปรุงรายการข้อมูลฯ รวม 0 รายการ:: มีการรายงานข้อมูล ดังนี้

รายชื่อหน่วยงาน (ที่มีการรายงานข้อมูลล่าสุด)จำนวน
1. ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1
2. ** สถาบันพัฒนาข้าราขการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1
3. ** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2
4. สำนักการแพทย์ 18
5. สำนักอนามัย 4
6. สำนักการศึกษา 1
7. สํานักการโยธา 14
8. สํานักการระบายน้ำ 10
9. สํานักการคลัง 3
10. สํานักเทศกิจ 3
11. สํานักการจราจรและขนส่ง 26
12. สํานักผังเมือง 21
13. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 1
14. สํานักสิ่งแวดล้อม 1
15. สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 12
16. สํานักพัฒนาสังคม 3
17. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 22
18. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 5
19. สำนักงานเขตบางรัก 27
20. สำนักงานเขตปทุมวัน 14
21. สำนักงานเขตดุสิต 1
22. สำนักงานเขตพญาไท 6
23. สำนักงานเขตพระโขนง 1
24. สำนักงานเขตบางเขน 4
25. สำนักงานเขตมีนบุรี 40
26. สำนักงานเขตลาดกระบัง 7
27. สำนักงานเขตธนบุรี 1
28. สำนักงานเขตคลองสาน 9
29. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 10
30. สำนักงานเขตบางกอกน้อย 5
31. สำนักงานเขตภาษีเจริญ 1
32. สำนักงานเขตหนองแขม 17
33. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 4
34. สำนักงานเขตจตุจักร 14
35. สำนักงานเขตลาดพร้าว 12
36. สำนักงานเขตบึงกุ่ม 3
37. สำนักงานเขตสาทร 24
38. สำนักงานเขตบางซื่อ 27
39. สำนักงานเขตราชเทวี 11
40. สำนักงานเขตคลองเตย 12
41. สำนักงานเขตประเวศ 3
42. สำนักงานเขตบางพลัด 3
43. สำนักงานเขตจอมทอง 13
44. สำนักงานเขตดินแดง 8
45. สำนักงานเขตสวนหลวง 1
46. สำนักงานเขตวัฒนา 9
47. สำนักงานเขตสายไหม 26
48. สำนักงานเขตคลองสามวา 2
49. สำนักงานเขตบางนา 4
50. สำนักงานเขตทวีวัฒนา 1
51. สำนักงานเขตทุ่งครุ 3
52. สำนักงานเขตบางบอน 13
** สรุปวันนี้ ระบบฯ มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ รวม 0 โครงการ0

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม :: ที่มีความก้าวหน้าฯ มากที่สุด 20 รายการแรกความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ

สรุปข้อมูล :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (** วันนี้เข้าใช้งานระบบฯ 0 ครั้ง)
ลำดับส่วนราชการระดับกอง/ฝ่ายสถานะดำเนินการจำนวนโครงการ
1สำนักงานเลขานุการแล้วเสร็จ3
กำลังดำเนินการ8
รวม 11
2กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการยกเลิก1
แล้วเสร็จ3
กำลังดำเนินการ7
รวม 11
3กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลังกำลังดำเนินการ2
รวม 2
4กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ2
รวม 2
5กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานกำลังดำเนินการ2
รวม 2
6กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคมแล้วเสร็จ2
กำลังดำเนินการ1
รวม 3
7กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ6
รวม 6
8กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ5
รวม 5
9กองบริการระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ1
แล้วเสร็จ1
รวม 2
10กองสารสนเทศภูมิศาสตร์กำลังดำเนินการ6
แล้วเสร็จ1
* สรุปยอดรวม (หน่วยนับ : โครงการฯ) 51

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)ความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)100.00
2กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
3กิจกรรมการจัดทำบัญขีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
4กิจกรรมการตรวจแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน100.00
5โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร100.00
6โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
7กิจกรรมการจัดทำรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
8โครงการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเมืองมหานคร100.00
9กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซด์และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open License) 100.00
10โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี100.00
11โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา Smart Device (รักษารอบ)96.00
12การจัดทำหนังสือสถิติประจำปีของ กทม. (ปี 2556, 463,000 บาท) 90.00
13กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล90.00
14โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM - 03)90.00
15โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)90.00
16โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง(BMA GIS ONLINE)90.00
17โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร90.00
18กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ/ระดับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ90.00
19การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร87.63
20กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร85.00
21กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ85.00
22โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร85.00
23การให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น85.00
24กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน83.00
25กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย83.00
26กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล83.00
27กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข82.00
28กิจกรรม การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ82.00
29กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการนำกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ81.00
30กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล80.00
31กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล80.00
32โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse)80.00
33กิจกรรมการให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร80.00
34โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร80.00
35กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กทม. ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (ปี 2556, ไม่ใช้งบประมาณ)75.00
36กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล75.00
37โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙75.00
38กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง72.00
39กิจกรรมการติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน70.00
40จัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ 370.00
41โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอาเซียนของกรุงเทพมหานคร70.00
42โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (Lean สยป.)70.00
43โครงการการให้บริการประชาชนด้วย Free Wi-Fi ความเร็ว 4 Mbps70.00
44กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการพัฒนากระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก70.00
45โครงการการจัดทำฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาพื้นที่เขต 70.00
46กิจกรรมการตรวจสอบรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business) 65.00
47โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร60.00
48กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน60.00
49กิจกรรมจัดทำวารสารของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล55.00
50กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)46.97
51โครงการจัดนิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์10.00