• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เร่งรัดก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. แห่งใหม่
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
250 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 91 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. แห่งใหม่ บริเวณถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ที่ใช้เวลาก่อสร้างมาแล้ว 24 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จนั้น เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากเมื่อใช้เวลานานจะทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งกรณีนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งขอให้หน่วยงานด้านตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบโครงการดังกล่าว
- ร้อยละ 9 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้บริหาร กทม. ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยเน้นความเรียบง่ายและประหยัด ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งให้วิศวกรตรวจสอบโครงสร้างอาคาร เพื่อความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภา กทม. และอาคารประกอบ รวมทั้งโครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง

 

2. จัดระเบียบผู้ค้าหน้า ม.รามคำแหง
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
30 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุน กทม. และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากผู้ค้าตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชนมานาน โดยขอให้ดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาปรับผู้ซื้อด้วย
- ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ที่ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าไปแล้ว เริ่มมีผู้ค้ากลับมาตั้งวางแผงค้า อาทิ สีลม และขอให้จัดระเบียบผู้ค้าที่ถนนพีระพงษ์ เขตพระนคร รวมถึงย่านเทเวศร์ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมและในตรอกซอยต่างๆ ด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการกวดขันตรวจสอบพื้นที่ที่จัดระเบียบไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์
18 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, new)108
รายละเอียด
- นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวในการประชุม สนช. ครั้งที่ 76/2559 (วาระพิเศษ) ว่า ตามที่มีประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พ.ย.59 เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 แจ้งว่า บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป สนช.ทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติ ครม.แล้ว ขั้นตอนต่อไป จะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนไทยสืบไป ตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมการประสานงาน (วิป) สนช. กล่าวว่า หลังจากนี้ประธานรัฐสภาต้องอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป และประธานรัฐสภาจะประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลา ประธานรัฐสภาจะได้เข้าไปกราบทูลอัญเชิญเมื่อใด
- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ากระบวนการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 23 มี 4 ขั้นตอน คือ (1) ที่ประชุม ครม. แจ้งเรื่องไปยัง สนช. (2) ประธาน สนช.แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ (3) ประธาน สนช.เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ และ (4) เมื่อพระองค์ทรงรับ ประธาน สนช.จะแจ้งให้ประชาชนทราบ เมื่อ 4 ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วจะเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงจะเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชอำนาจเท่ากันทุกประการ และทั้งหมดนี้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดพระราชพิธีอัญเชิญองค์รัชทายาทเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามราชประเพณีกฎมณเฑียรบาลและรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมาหากษัตริย์

 

2. ปล่อยแถวบิ๊กคลีนนิ่ง 8 จุด รอบสนามหลวง
3 ฉบับ ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ากราบพระบรมศพกว่า 48,000 คน ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดให้กราบพระบรมศพ สำหรับวันที่ 1-2 ธ.ค.ซึ่งจะจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ กทม.เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 30 พ.ย. โดย ผว.กทม.จะเป็นประธานปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดูดเลน 5 คัน รถบรรทุกน้ำ 5 คัน และรถดับเพลิง 4 คัน เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง 8 จุด เริ่มดำเนินการเวลา 01.30 น. ส่วนการดูแลคนเร่ร่อนในท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น.ไม่พบประชาชนพักค้างคืนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จะดูแลกวดขันในพื้นที่ท้องสนามหลวงและจะขยายผลไปโดยรอบสนามหลวงต่อไป
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดกิจกรรมทำ ความสะอาดพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

 

3.จัดรถรางบริการประชาชน
2 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวหลัง รับมอบรถรางจากผู้แทนสโมสรไลออนส์และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพว่า รถรางที่รับมอบมาจากผู้แทนสโมสรไลออนส์จะให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. โดยรถราง 1 คัน จะรับประชาชนได้ 40 คน เส้นทางเดินรถบริเวณถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่หน้าวังสวนเจ้าเชตุ สนามหลวง-สะพานผ่านพิภพลีลา
- ขณะนี้มีรถรางย้อนยุคมาร่วมวิ่งแล้ว 3 คัน เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดรถรางให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

4. รณรงค์ลดการติดเชื้อ HIV
5 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพื่อยุติปัญหาเอดส์ (รณรงค์รวมใจต้นภัยเอดส์) ว่า เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. กทม.จึงจัดโครงการณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยมีเป้าหมายปัญหา HIV/AIDS เป็นศูนย์คือ อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ การเสียชีวิตจากเอดส์เป็นศูนย์และการตีตราเลือกปฏิบัติเป็นศูนย์ ทั้งนี้ กทม.ยังเปิดให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรีที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง
- จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งได้รับรายงานตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค.59 แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยระดับสูงมี 2 เขต คือ เขตดินแดง มีผู้ป่วยเอดส์มากที่สุด 38 ราย รองลงมาเขตบางกะปิ 30 ราย ระดับกลางมี 6 เขต และระดับต่ำมี 41 เขต เขตจตุจักรมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ 11 ราย
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การรณรงค์สร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
ด้านลบ
- แม้จะมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถทำให้การติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่เป็นศูนย์ได้ ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เฉลี่ย 6 คน/วัน ในแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2,289 คน มากกว่าร้อยละ 50 เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และการเปิดบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์ บริการสาธารณสุข กทม.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

5. เครนก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติถล่ม
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุเครนเหล็กสูง 14 เมตร ถล่มทับคนงานและวิศวกรคุมงานขณะดำเนินการประกอบโครงสร้างเหล็ก ทำให้คนงานและวิศวกรเสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 1 รายภายในพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติชรูวส์บิวรี่อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางว่า จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุในเบื้องต้น มีคนงานและวิศวกรทำงานอยู่ในจุดเกิดเหตุ 6 คน ขณะประกอบโครงสร้างเพื่อใช้งานยกของต่างๆ พบในส่วนของอุปกรณ์ของตัวเครนที่ต่อสูงขึ้นไปทีละชั้นเกิดข้อผิดพลาด ทำให้หักพับลงมาทับฐานเครน ทำให้คนงานที่ยืนประกอบอยู่ด้านบน 2 คนร่วงลงมาพร้อมโครงเหล็กมาทับวิศวกรคุมงานประกอบและคนงานอีก 4 คนที่ฐานเครน บาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะนี้ ผอ.เขตห้วยขวางได้สั่งยุติการก่อสร้างชั่วคราว เพื่อให้ฝ่ายโยธาและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรเข้าตรวจสอบสาเหตุโดยละเอียด
- พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นของบริษัท ฤทธา จำกัด เพื่อก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจเกิดจากการประกอบเครนที่ไม่สมบูรณ์ สลักของเครนหลุดออกจากชิ้นส่วนประกอบเมื่อเครนดีดตัวส่งผลให้เกิดการหักลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริษัทผู้รับเหมามาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

 

6. แผนป้องกันอัคคีภัย ในโรงเรียน
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร ผอ.สนศ. กล่าวถึงการจัด “โครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน” ว่า สนศ. และ สปภ.ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารจัดโครงการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ ให้เกิดความปลอดภัยในอาคารโรงเรียนกินนอนและหอพัก โดยโรงเรียนสังกัด กทม. ในพื้นที่ 50 เขตได้เข้าร่วมโครงการนี้เขตละ 1 โรงเรียน อย่างไรก็ตามโรงเรียนสังกัด กทม. ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา สนศ.ได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตรวจสอบความมาตรฐานปลอดภัยของตู้น้ำดื่ม ป้องกันเหตุไฟฟ้ารั่วเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนในการร่วมกันตรวจสอบด้วย
- เบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “ประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน” ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ที่สยามพารากอน เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยควันและถังดับเพลิง สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณจัดหาอุปกรณ์นี้ และสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่โทร.08-5044-6144, 0-2184-4612 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผลกระทบ
ด้านบวก
- จากสถิติการเกิดเพลิงไหม้ พบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หากประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันตนเอง รวมทั้งมีการจัดทำแผนรับมือเป็นอย่างดี จะช่วยลดการสูญเสียได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การ “จัดโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน” และเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการผ่านบัญชี “สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เพื่อโครงการบ้านและโรงเรียนปลอดภัย” ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่บัญชี 985-0-72325-4

 

7. ตรวจสอบร้านสัตว์ปีกป้องกัน 'ไข้หวัดนก'
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า สนอ. และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขต 9 เขต ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองสาน สายไหม มีนบุรี ราษฎร์บูรณะ คลองเตย คลองสามวา จตุจักร และทวีวัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยจะตรวจร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตรวม 20 ร้าน/เดือน ประกอบด้วย ร้านขายสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค 15 ร้าน ร้านขายสัตว์ปีกเพื่อเลี้ยงสวยงามและการกีฬา 5 ร้าน เก็บตัวอย่างสัตว์ปีก ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59-31 ส.ค.60 เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 และ H5N1 ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8. ทดลองปิดจราจรแยกรัชโยธิน 24 ชม.
5 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, new)108, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินว่า ที่ประชุมได้สรุปให้การปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินดำเนินการต่อไป โดยจะปิดจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 29 พ.ย.เป็นต้นไป ซึ่ง บช.น. จะติดตามสภาพการจราจรประมาณ 1 สัปดาห์ และวันที่ 6 ธ.ค.นี้ จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางจัดระบบการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินอีกครั้ง โดยระหว่างนี้ กทม.จะติดตั้งเครื่อง นับจำนวนรถบริเวณแยกรัชโยธินและทางแยกที่ต่อเนื่องกัน เพื่อที่จะได้บริหารสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กัน
- พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า การรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำรวจจราจร และ กทม. ว่ายังคงมีการรื้อสะพานตามมติเดิม แต่ต้องหาทางป้องกันและ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวให้การจราจรติดขัดน้อยที่สุด
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การวางแผนและกำหนดแนวทางบริหารจัดการจราจรจากการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ด้านลบ
- จากการทดลองปิดการจราจรสะพานข้ามแยกรัชโยธินในช่วง 3 วันที่ผ่านมา พบการจราจรติดขัดอย่างมาก ข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการจราจร และขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามสภาพการจราจรหลังปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าหน้า ม.รามคำแหง
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
20 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุน กทม. ในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากที่ผ่านมามีการตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน จนต้องลงไปเดินบนผิวจราจรเสี่ยงต่อการถูกรถยนต์เฉี่ยวชน
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณบางลำพูและถนนข้าวสารด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

2. รื้อถอนบ้านในป้อมมหากาฬ
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
30 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 79 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับ กทม. ในการเตรียมการรื้อถอนบ้านเรือนบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดสร้างสวนสาธารณะในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกัน โดยไม่เห็นด้วยที่ชาวชุมชนออกมาคัดค้าน เพราะที่ผ่านมา มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะมานาน
- ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. และชุมชนควรหาทางออกที่เหมาะสม โดยให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกับพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับชาวชุมชนและประชาชนในการรื้อถอนบ้านเรือนบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมพร้อมรับประชาชนกราบพระบรมศพ 3-5 ธ.ค.นี้
2 ฉบับ สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณท้องสนามหลวงช่วงวันหยุดยาววันที่ 3-5 ธ.ค.นี้ เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งคาดจะมีจำนวนมากกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

-ที่ผ่านมาแผนดำเนินงานภายใต้หน่วยงานกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส) มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้แล้วกว่า 20,000 ตัว พร้อมติดตั้งพัดลมตามเต็นท์ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด มั่นใจมาตรการดูแลต่างๆ เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงได้ประสานตำรวจจราจรหารือเรื่องการปิดเส้นทางบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้

-สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เบื้องต้นจะเน้นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และอาจมีกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัย โดยต้องรอมติที่ประชุมจากรัฐบาลจึงจะกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมได้อย่างชัดเจน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
-การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อคิดเห็น


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

2.สำรวจพื้นที่ว่างสร้างสถานีดับเพลิงย่อย
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสถานีดับเพลิงหลักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สปภ. 35 แห่ง สถานีดับเพลิงย่อยอีก 12 แห่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจหาพื้นที่ว่าง หรือหากสำนักงานเขตใดมีพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถดับเพลิงได้ 1-2 คันเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นสถานีดับเพลิงย่อย ตั้งเป้าหมายเพิ่มสถานีดับเพลิงย่อยอีกประมาณ 10 สถานี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดตั้งสถานีดับเพลิงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ว่างเพื่อจัดตั้งสถานีดับเพลิงย่อยในกรุงเทพฯ

 

3.พิจารณาให้สิทธิ์ที่พัก ขรก.-ลูกจ้าง กทม.
1ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สสล. และกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กทม.หารือร่วมกันถึงกระบวนการพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้เข้าอยู่อาศัยในแฟลตของ กทม.ที่สร้างเสร็จแล้วจำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณย่านหนองแขม อาคาร 6 ชั้น จำนวน 350 ห้อง และย่านอ่อนนุช อาคาร 6 ชั้น 350 ห้อง สามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 2,000 คน โดยจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิผู้เข้าพักอาศัยในแฟลตของ กทม. เบื้องต้น จะพิจารณาให้สิทธิข้าราชการ กทม.ไม่เกินระดับชำนาญการและลูกจ้าง กทม.ผู้มีรายได้น้อย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.
ด้านลบ
-อาคารดังกล่าวก่อสร้างตั้งแต่ปี 50 เพื่อให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงยังไม่มีผู้เข้าไปพักอาศัย


ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาให้สิทธิข้าราชการและลูกจ้าง กทม.เข้าพักในอาคารสวัสดิการของ กทม.

 

4.สภา กทม.ปี 60 เน้นเข้าถึงประชาชน
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวถึงแผนการทำงานของ ส.ก. ในปี 60 ว่า แนวทางการทำงานของสภา กทม.มุ่งเน้นการติดตามการทำงานของผู้บริหาร กทม. และจะลงพื้นที่ติดตามปัญหากับประชาชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเพิ่มจำนวน ส.ก. เนื่องจากตามคำสั่ง คสช. ไม่ได้กำหนดให้มีการเพิ่มเติมได้ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยกำหนดให้ ส.ก.แต่ละคนรับผิดชอบพื้นที่ได้ไม่เกิน 2-3 เขต เพื่อให้เหมาะสมและทั่วถึง อีกทั้งอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ หรือเข้าใจพื้นที่มากขึ้น

-จะมีการตั้งคณะกรรมการประสานงาน (วิป) ฝ่ายสภา กทม. และฝ่ายบริหารฝ่ายละ 5 คนเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประสานงานระหว่างสภา กทม. กับฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น โดยในการประชุมสมัยวิสามัญช่วงปลายเดือน ธ.ค.นี้จะเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมพิจารณาด้วย


ผลกระทบ
-ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างสภา กทม.และฝ่ายบริหาร เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพฯข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการทำงานของสภา กทม. ในปี 60

 

5.แลกเปลี่ยนความเห็นค่าบำบัดน้ำเสีย
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ น.ส.ดาวสุวรรณแสง จั่นเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิชาการจะเข้าพบหารือกับตนเรื่องให้ กทม. พิจารณาและทบทวนค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ต้องเป็นผู้ชำระเงินมาตรฐานในการกำหนดอัตราค่าชำระและการขยายโรงบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญมาพิจารณา เพื่อให้มีแนวทางเพิ่มเติมในการดำเนินการและจัดการกับปัญหาดังกล่าวผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่เห็นต่างในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของ กทม.
ด้านลบ
-ปัจจุบันกทม.มีโรงบำบัดน้ำเสีย 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่หนองแขม รัตนโกสินทร์ สี่พระยา บางซื่อ จตุจักร ดินแดง ช่องนนทรี และทุ่งครุ และอยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง คือ ธนบุรี ธนบุรีเหนือ คลองเตย หนองบอน และธนบุรีใต้ ซึ่งบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่บริการจะต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสีย ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากนี้ยังไม่ต้องเสียค่าบริการ จึงอาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขณะที่แนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่ชัดเจนในเรื่องมาตรฐานการกำหนดอัตราชำระ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

6.1 ก.พ.60 รื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
10 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ, M2F, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการนำเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ป้อมมหากาฬ เพื่อติดป้ายประกาศแจ้งให้ประชาชนที่ยังเหลืออยู่ในชุมชนรื้อ ย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่ป้อมมหากาฬว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นประธานได้ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้วและมีมติให้ กทม.ดำเนินการถอนอาคารในพื้นที่ป้อมมหากาฬ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายประชาชนทุกคนมีสิทธิในการใช้พื้นที่เท่าเทียมกัน

-หลังจากนี้ กทม.จะเจรจาให้ประชาชนย้ายออกจากพื้นที่ โดยสามารถประสาน กทม.เพื่อช่วยเหลือในการขนย้ายได้ แต่หากประชาชนไม่ยินยอมย้ายออก กทม. จะเข้ารื้อย้ายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยจะเริ่มรื้อถอนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ กำหนดกรอบระยะเวลาไว้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
-กทม.พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ป้อมมหากาฬ โดยจะสนับสนุนอาชีพด้วยการว่าจ้างเป็นลูกจ้างในการช่วยดูแลสวนสาธารณะ
ด้านลบ
-ขณะนี้มีบ้านเหลืออีก 37 หลัง และมีอีก 5 หลัง ที่บุกรุกพื้นที่และจะต้องรื้อถอนทั้งหมด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักผังเมืองสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ชาวชุมชนและประชาชนในการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ

 

7.สำรวจทรัพย์สิน กทม.เพิ่มการใช้ ประโยชน์ให้คุ้มค่า
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีคณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สิน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของ กทม. เนื่องจากมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่ได้รับก่อนที่ กทม.จะได้รับการโอนมาจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ตั้งแต่ยังเป็นเทศบาล เช่น ทรัพย์สินครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ดิน ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการจัดซื้อในแต่ละปีตามเงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขณะที่ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดิน ปัจจุบัน กทม.มีที่ดินจำนวนมาก จึงมอบหมายให้ สนค.สำรวจบัญชีทรัพย์สินของ กทม. เพื่อเตรียมตั้งคณะกรรมการสำรวจและศึกษาทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในสถานะใด เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจและจัดทำบัญชีทรัพย์สินของ กทม.เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านลบ
-บัญชีทรัพย์สินของ กทม.ยังไม่ได้จัดทำเป็นข้อมูลปัจจุบันและต้องจัดข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบทุกปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจและจัดทำบัญชีทรัพย์สินของ กทม.

 

8.เตรียมกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์”สนามหลวง
14 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, M2F รายละเอียด
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุม กอร.รส.ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแผนงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.นี้นอกจากทำความสะอาดยังมีการซักซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ การซักซ้อมของหน่วยแพทย์ รวมถึงการเซตระบบติดต่อการสื่อสาร ขณะเดียวกันบริเวณท่าเรือจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเช่นกัน

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ประชาชนที่ต้องการร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สามารถมารวมตัวกันได้ในวันที่ 1 ธ.ค. เวลา 07.30-15.00 น. จุดรวมตัวช่วงเช้าจะอยู่ที่หน้ากองอำนวยการฯ แบ่งพื้นที่ทำความสะอาด 15 จุด ประชาชนจิตอาสาสามารถเลือกพื้นที่ได้ตามความถนัด หากมาเป็นหมู่คณะให้แจ้งสายด่วน 1555 ก่อนวันที่ 30 พ.ย. เวลา 16.00 น.

-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบก.น.1 กล่าวถึงการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ว่า ตำรวจนครบาลระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 กองร้อย รวมทั้งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (อีโอดี) เข้าร่วมตรวจสอบกับ กทม.ในการทำความสะอาดท้องสนามหลวง นอกจากนี้ จะร่วมกันตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งโดยรอบสนามหลวงว่า มีมุมกล้องและความชัดเจนได้มาตรฐานหรือไม่ ขณะที่ในวันที่ 1-2 ธ.ค.นี้ การจราจรทั้ง 8 เส้นทางรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงยังคงปิดการจราจรเช่นเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมแผนงานจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.ที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทำความสะอาดสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ

 

9.บวงสรวงสร้างพระเมรุมาศ 19 ธ.ค.
12 ฉบับมติชน กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า ที่ประชุมรับทราบการออกแบบสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ โดยกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม และจะบวงสรวง รวมถึงการปรับปรุงตกแต่งราชรถ พระราชยานในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ รวมทั้งการตอกหมุดจุดกึ่งกลางของ พระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวงในเดือน ธ.ค.นี้ ระหว่างนี้กรมศิลปากรได้ประสาน กทม. เพื่อขอคนวางหมุดบริเวณผังพิธี ช่วงนี้จึงสามารถจัดกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ข้ามปีได้ แต่หลังวันที่ 10 ม.ค.60 จะล้อมรั้วพื้นที่ 2 ใน 3 ของสนามหลวง เพื่อลงฐานรากดำเนินงานตามแผนงานจะทำให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ก.ย.60 สำหรับการจัดพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญยังเป็นไปตามปกติโดยจะใช้พื้นที่บริเวณที่ไม่ได้ล้อมรั้วก่อสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมพื้นที่สนามหลวง เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สกายวอล์กราชประสงค์
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
13 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการสร้างสกายวอล์กบริเวณราชประสงค์ ทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองเปลี่ยนไปและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองในระยะสั้น ทั้งที่หากมองในระยะยาวควรคืนพื้นที่ผิวจราจรฝั่งละ 1 ช่อง เพื่อจัดทำทางเท้าให้กว้าง สวยงาม และไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เต็มรูปแบบ
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การสร้างสกายวอล์กขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน แต่ช่วยให้ประชาชนเดินเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น ทั้งยังสามารถกันแดดกันฝนได้

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการก่อสร้างสกายวอล์ก เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน

 

2. จัดระเบียบเรือคลองแสนแสบ
www.facebook.com/PostToday
https://www.facebook.com/Posttoday?fref=nf
25 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรมีการจัดระเบียบเรือโดยสารคลองแสนแสบ โดยปรับปรุงเรือให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ปรับปรุงการขับเรือและมารยาทของคนขับเรือ-พนักงานประจำเรือ ตรวจสอบท่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ผู้โดยสารสามารถขึ้นลงได้สะดวก เพื่อความปลอดภัย โดยอาจยกเลิกสัมปทานและเปิดให้มีรายอื่นเข้ามาแข่งขัน
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สภาพเรือโดยสารคลองแสนแสบมีมาตรฐานความปลอดภัยต่ำมาก ทั้งยังขับเร็ว ไม่จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ซึ่งอันตรายมาก

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบเรือคลองแสนแสบ โดยปรับปรุงด้านความปลอดภัย สภาพเรือ และการให้บริการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.45 ปี ร.พ.เจริญกรุง มุ่งขยายบริการ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวเปิดงาน 45 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำอื่นๆ ปี 59 มีการขยายพื้นที่การให้บริการโดยก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาคารหอพักพยาบาล อาคารจอดรถยนต์และอาคารสนับสนุนการรักษาพยาบาล

-สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคได้ที่ ชั้น 9 มูลนิธิโรงพยาบาล หรือ โทร.0-2289-7368

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

 

2.เปิดอุโมงค์มไหศวรรย์ มี.ค.60
4 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก หรืออุโมงค์ทางลอดแยกมไหศวรรย์ว่า ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าร้อยละ 93 ส่วนที่เหลือแบ่งเป็นเรื่องการทดสอบระบบภายในอุโมงค์ การปูพื้นผิวจราจร การติดป้ายสัญญาณจราจร และการก่อสร้างคันหินรางตื้น คาดจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน ก.พ.60 และจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มี.ค.60 เป็นต้นไป ยืนยันจะไม่ขยายเวลาก่อสร้างเพิ่มอีก อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้อนุโลมให้รถจักรยานยนต์สามารถลงอุโมงค์ได้เนื่องจากการปรับพื้นผิวจราจรยังไม่แล้วเสร็จ แต่ขอความร่วมมือผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

-พ.ต.อ.จิณวัตร ก้อนทองดี ผู้กำกับการ สน.บุคคโล กล่าวว่า หลังเปิดอุโมงค์ทางลอดเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา การจราจรบริเวณนี้ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีความคล่องตัวมากขึ้น เมื่อเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกมไหศวรรย์ในวันที่ 1 มี.ค.60 สน.บุคคโล จะทำหนังสือเสนอกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อพิจารณากฎระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการห้ามรถจักรยานยนต์ลงอุโมงค์นี้ เพื่อความปลอดภัย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในพื้นที่ ฝั่งธนบุรี
-จากการเปิดให้ใช้อุโมงค์ทางลอดแยกมไหศวรรย์ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 05.00-22.30 น. พบการจราจรบริเวณถนนตากสินที่ตัดกับถนนรัชดาภิเษกคล่องตัวขึ้นมาก
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดมีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากหลังลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 11 ก.ค.54 เกิดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ต่อมาพบปัญหาการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุตสาหกรรมรายย่อยจำนวนมาก จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกมไหศวรรย์อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มี.ค.60

 

3.เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ มิ.ย.60
3 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชน เขตบางกอกใหญ่ว่า สวท.ได้ดำเนินก่อสร้างเพื่อทดแทนศูนย์เยาวชนโรตารีธนบุรีที่มีสภาพทรุดโทรม อีกทั้งวัดราชสิทธารามซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ขอคืนพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น สวท.จึงจัดหาพื้นที่แห่งใหม่เพื่อก่อสร้างศูนย์เยาวชนเขตบางกอกใหญ่ โดยเช่าพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ ซอย 2 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ค่าเช่าปีละ 120,000 บาท ก่อสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น มีสัญญาเช่าต่อเนื่อง 29 ปี ภายในศูนย์เยาวชน เขตบางกอกใหญ่ จะมีห้องสมุด สนามฟุตบอล ห้อง เรียนศิลปะ ห้องเรียนดนตรี ลานกิจกรรม สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย โดยจะก่อสร้างเสร็จสิ้นและสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือน มิ.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และสร้างพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชน ในกรุงเทพฯ
-เมื่อศูนย์เยาวชนเขตบางกอกใหญ่ก่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขตได้แก่ เขตบางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ภาษีเจริญ ธนบุรี และเขตคลองสาน รองรับผู้มาใช้บริการได้ 700 คน/วัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชนเขตบางกอกใหญ่

 

4.ตั้งอนุกรรมการพิจารณาจัดกิจกรรม
11ฉบับไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ 360, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1ในฐานะรอง ผอ.กอร.รส.กล่าวว่า พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1ในฐานะ ผอ.กอร.รส.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ผู้แทน กอร.รส. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ผอ.สวท.กทม.เป็นรองประธาน ส่วนอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 15 คน อาทิ กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ สนย. สสล. สำนักงานเขตพระนคร กองประชาสัมพันธ์ กทม.

-หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณากิจกรรมคือ ต้องไม่กระทบ หรือขัดขวางการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มากราบพระบรมศพ กรณีหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่จะจัดกิจกรรมต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงต้นสังกัดและ รมต.เป็นผู้ลงนามก่อนส่งเรื่องมาพิจารณา ส่วนภาคเอกชนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด ลงนามในหนังสือก่อน ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมได้แก่ ลานคนเมือง ศาลาว่า กทม. (เสาชิงช้า) ลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์ สวนสราญรมย์ สวนสันติชัยปราการ ทั้งนี้ หน่วยงานต้องส่งรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการพิจารณา ก่อนจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยส่งหนังสือที่กองอำนวยการร่วม กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) ณ ท้องสนามหลวง และกองการท่องเที่ยว สวท. เลขที่ 17/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2225-7612-4 โทรสาร 0-2224-0121 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

5.19 ธ.ค.บวรสรวงราชรถ-แผนสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จ ก.ย.60
19 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์, M2F,บางกอกทูเดย์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช กล่าวว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมบวงสรวง บูรณะราชรถ พระยานมาศ เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพโดยกำหนดฤกษ์บวงสรวงบูรณะ ณ โรงราชรถ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา 14.49 น. วันที่ 19 ธ.ค. โดยกรมศิลปากรได้หารือกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการรื้อถอนเต็นท์นิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ไปจัดแสดงยังพื้นที่โรงละครแห่งชาติ เพื่อเตรียมพื้นที่ภายในวันที่ 9 ธ.ค.นี้

-เบื้องต้นกำหนดห้วงระยะของการจัดสร้างพระเมรุมาศ และองค์ประกอบของงานทุกด้านให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.60 อีกทั้งยังเตรียมการรองรับช่างฝีมือ และประชาชนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสร้างพระเมรุมาศในขั้นตอนการฉลุลวดลาย การทำดอกไม้จันทน์ และเครื่องสังเค็ด โดยขณะนี้ได้มีปรับพื้นที่ด้านเหนือบริเวณฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อรองรับการตั้งเต็นท์จัดนิทรรศการ และพื้นที่รองรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพได้มากกว่า 30,000-40,000 คน คาด กทม.จะส่งมอบพื้นที่ให้กรมศิลปากร เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศภายในวันที่ 10 ม.ค.60 ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศเป็นระยะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพื้นที่สนามหลวง เพื่อดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ

 

6.30 พ.ย.พร้อมเปิดให้บริการศูนย์รวมข้อมูลกล้อง CCTV
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าว สจส. ถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 12 ศูนย์ ใน 6 กลุ่มเขต ของกรุงเทพฯ ขณะนี้ทั้ง 11 ศูนย์สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดคือ ภายในวันที่30 พ.ย.59 คาดจะสามารถใช้งานได้โดยทันที ยกเว้นศูนย์ข้อมูลฯ ที่เขตห้วยขวาง เนื่องจาก สจส.ส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่ากำหนด คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.59

-พื้นที่ 6 กลุ่มเขต กทม. ซึ่งจะใช้ก่อสร้างศูนย์กล้อง CCTV ประกอบด้วย 1) กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ ได้แก่ เขตบางเขนและเขตจตุจักร 2) กลุ่มกรุงเทพฯ กลาง ได้แก่ สำนักงานเขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง 3) กลุ่มกรุงเทพฯ ใต้ ได้แก่ เขตพระโขนงและเขตบางคอแหลม 4) กลุ่มกรุงเทพฯ ตะวันออก ได้แก่ เขตมีนบุรีและเขตบึงกุ่ม 5) กรุงธนฯ เหนือ ได้แก่ เขตบางพลัดและเขตจอมทอง และ 6) กรุงธนฯ ใต้ ได้แก่ เขตบางบอนและเขตราษฎร์บูรณะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากศูนย์ข้อมูลฯ ติดตั้งแล้วเสร็จประชาชนสามารถขอดูภาพจากกล้อง CCTV ของ กทม.ได้ในศูนย์ที่ใกล้ที่สุดเนื่องจากจะรวบรวมข้อมูลกล้อง CCTV เชื่อมโยงข้อมูลของกล้อง CCTV ในพื้นที่ จากเดิมประชาชนจะมาติดต่อขอดูข้อมูลกล้องได้ที่ศาลาว่าการ กทม.เท่านั้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กทม.

 

7.ปิดการจราจรถนนเยาวราช 26 พ.ย.นี้
2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “ในหลวง ในดวงใจชาวไทยจีน” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และถนนเยาวราช ในวันที่ 26 พ.ย.ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการไปยัง พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น.ที่รับผิดชอบพื้นที่โดยจะปิดถนนตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 25 พ.ย.-เวลา 00.00 น. วันที่ 26 พ.ย.และจะปิดตั้งแต่แยกวงเวียนโอเดียน-แยกลำพูนไชย ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน พร้อมทั้งจัดตั้งจุดคัดกรอง 4 จุด บริเวณโดยรอบงาน คาดจะมีประชาชนเข้ามาร่วมงานกว่า 30,000 คน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปิดถนนเยาวราช เพื่อจัดกิจกรรม “ในหลวงในดวงใจ ชาวไทยจีน” ในวันที่ 26 พ.ย.นี้

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ผว.กทม. เตรียม 6 นโยบายเพื่อคนกรุง
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationTV22
32 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เตรียมนโยบายการบริหารงาน กทม. เพื่อคนกรุงเทพฯ ประกอบด้วย สะอาด, สะดวก, ปลอดภัย, คุณภาพชีวิตดีวิถีพอเพียง, การมีส่วนร่วมบูรณาการสานเครือข่าย และทันสมัยก้าวหน้าสู่สากล นั้น ขอเป็นกำลังใจให้ ผว.กทม.และคณะผู้บริหาร กทม. ในการดำเนินนโยบายดังกล่าวให้สำเร็จ ขณะที่คนกรุงเทพฯ ต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยขอให้ กทม. ยกเลิกแผงค้าบนทางเท้า เก็บขยะให้ตรงเวลา ปลูกจิตสำนึกประชาชนในการรักษาความสะอาด จัดระเบียบเจ้าหน้าที่เทศกิจ บูรณาการการทำงานหน่วยงานที่ขุดเจาะถนน ฯลฯ
- ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ โดยเริ่มต้นที่การสร้างวินัย รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแถลงนโยบายการบริหารงานของ ผว.กทม. และคณะผู้บริหาร กทม. ชุดใหม่

 

2. เร่งตรวจสอบกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งาน
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีความพร้อมในการใช้งานได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ดีและควรตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลระบบกล้อง CCTV ของทุกหน่วยงาน รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกับส่วนกลาง เพื่อให้สามารถดูภาพได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น เหตุใดกล้อง CCTV ในบริเวณนั้นมักจะใช้งานไม่ได้

www.facebook.com/Khaosod
https://www.facebook.com/khaosod?fref=photo
32 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต กทม. ควรสำรวจกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไปแล้วสามารถใช้งานได้จริงจำนวนเท่าใด รวมทั้งควรเพิ่มความคมชัดของภาพและแก้ไขกล้องที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้
- ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ควรมีการเชื่อมโยงสัญญาณจากกล้อง CCTV มาที่ส่วนกลางทุกตัว รวมทั้งให้ตำรวจเป็นผู้ดูแล เพื่อความสะดวกในการขอดูภาพจากกล้อง CCTV

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กทม. รวมทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณกับส่วนกลาง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.น้อมนำพระราชดำริเป็นแนวทางบริหารจัดการ กทม.
4 ฉบับไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์บริหาร กทม.และการทำงานร่วมกันระหว่าง ส.ก. กับคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2575 กทม.จะน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยโครงการเร่งด่วนที่จะดำเนินการ คือ โครงการปลูกป่าชายเลน การแก้ปัญหาการ จราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสานต่อนโยบายเดิมของอดีต ผว.กทม.

-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำงานร่วมกัน 3 ประสานทั้งสภา กทม. ฝ่ายบริหาร และข้าราชการประจำโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการเห็นองค์กร กทม.ประสบความสำเร็จ

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ปลายเดือน ธ.ค.นี้ ผว.กทม. จะแถลงนโยบาย กทม. เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม. ระหว่างฝ่ายบริหาร สภา กทม. และข้าราชการประจำ เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้มั่นคงและยั่งยืน


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแถลงนโยบายการบริหารงาน กทม. ผว.กทม. และของคณะผู้บริหาร กทม.

 

2.เตรียมจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สนามหลวง
11 ฉบับไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน,แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์,คม ชัด ลึก, สยามรัฐ,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมจัดโครงการทำความสะอาดและตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่างๆ บริเวณรอบสนามหลวง หลังจากสำนักพระราชวังงดการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง และงดนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่ 1-2 ธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม กทม.จะไม่ปิดพื้นที่สนามหลวง โดยประชาชนสามารถมาช่วยทำความสะอาดได้ และในเบื้องต้นอาจไม่มีการแจกอาหารในวันดังกล่าวเพราะเป็นวันงดสักการะพระบรมศพ ส่วนวันที่ 5-6 ธ.ค. อนุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ แต่งดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่

-นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากิจกรรมแสดงความอาลัยจากภาคส่วนต่างๆ โดยจะพิจารณาความเหมาะสมมีเนื้อหาสาระและการดำเนินการอย่างไร จากนั้นจะส่งเรื่องไปยังศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) พิจารณา ขณะนี้มีกิจกรรมที่เสนอมาแล้ว 11 กิจกรรม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

3.ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
2 ฉบับมติชน,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่ว่า ได้ประสาน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. เพื่อตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง บช.น. และ กทม. ในการสอดส่องดูแลทั้งปัญหาการจราจรและปัญหาอาชญากรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะทำงานจาก บช.น. ก่อนจะมีการปรับมุมกล้องเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะทำงาน เช่นเดียวกับการร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่ง บช.น.จะเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ หากมีคณะทำงาน เชื่อมั่นจะสามารถตรวจดูกล้อง CCTV ได้อย่างรอบด้าน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันมีกล้อง CCTV อยู่ในความรับผิดชอบของ สจส. 53,249 ตัว โดยสามารถเชื่อมโยงสัญญาณภาพกับส่วนกลางได้ 14,845 ตัว และไม่ได้เชื่อมโยงกับส่วนกลาง 38,404 ตัว
-การดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-สาเหตุที่กล้อง CCTV ของ กทม. บางส่วนยังไม่ได้เชื่อมโยงกับส่วนกลาง เนื่องจากการเชื่อมโยงสัญญาณด้วยระบบไฟเบอร์ ออปติก ต้องใช้เงินลงทุนนับพันล้านบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของกล้อง CCTV กทม.

 

4.ผลักดันติดกล้องหน้ารถ
2 ฉบับเดลินิวส์,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ภารกิจที่ กทม. จะดำเนินการเร่งด่วนคือการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยนำแนวทางการศึกษาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในการบริหารจัดการจราจรเมืองใหญ่มาปรับใช้ เบื้องต้นจะแก้ปัญหาในถนนที่มีการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักและมีการนำพื้นที่ถนนเป็นจุดวางวัสดุการก่อสร้าง ซึ่งต้องประสานผู้รับเหมาขอคืนผิวจราจรไม่ให้ตั้งวางวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มผิวจราจร และลดเวลาการเดินทางประชาชน
-กทม. จะดำเนินโครงการรณรงค์ให้รถทุกคันติดกล้องหน้ารถ ซึ่งจะดำเนินโครงการร่วมกับบริษัทประกันภัย แนวทางการดำเนินงานคือ ในระยะ 5 ปีแรก หากประชาชนรายใดติดตั้งกล้องหน้ารถ บริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยประกันให้เท่ากับราคากล้องที่ติดตั้ง เพื่อชักจูงให้ประชาชนสนใจติดกล้องหน้ารถ ซึ่งจะช่วยควบคุมวินัยการจราจรของผู้ขับขี่และเป็นหูเป็นตาบนท้องถนนมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ในท้องถนนได้อย่างมาก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาจราจรและการรณรงค์ให้รถยนต์ทุกคันในกรุงเทพฯ ติดกล้องหน้ารถ เพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การสร้างวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแก้ปัญหาการจราจรในถนนที่มีการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการจัดรณรงค์ให้รถทุกคันติดกล้องวงจรปิด

 

5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงผลกระทบจากนโยบายปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญว่า แม้ปัจจุบัน กทม.จะได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมาก แต่ กทม. ก็มิได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อยู่แล้ว แต่อาจต้องเพิ่มแนวทางอื่น โดย กทม.จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ และมีนโยบายส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถท่องเที่ยวไทยในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญของไทย เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ สวท. และ สนท. ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการและลูกทัวร์เพิ่มด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ผลประโยชน์ที่ได้จากนักท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงภาครัฐอย่างเดียว แต่รวมถึงผู้ประกอบการและภาค เอกชนด้วย ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ด้วย
ด้านลบ
-นโยบายปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ลดลง


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ

 

6.นโยบายศึกษา กทม. ปี 60
2 ฉบับแนวหน้า, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาของ กทม. ปี 60 ว่า กำหนดตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2663) มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีองค์ความรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นเรื่องการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ยกระดับภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้หารือและประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้ กทม. ใช้โปรแกรมด้านการศึกษาได้ฟรี

-มอบนโยบายต้องพัฒนาโรงเรียนสังกัด กทม. ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ไม่ให้มีความแตกต่าง และรับนโยบายรัฐบาลในการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" มาดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้น ในการเพิ่มทักษะชีวิต พร้อมเร่งรัดให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมครบทั้ง 437 โรงเรียน

-สำหรับนโยบายปีการศึกษา 60 สนศ. กำหนดนโยบาย ใน 1 ปี นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไป ต้องอ่านเขียนคล่อง โดยมีโครงการสร้างสุขในโรงเรียน เพื่อนช่วยเพื่อน อีกทั้งจะพัฒนาครูภาษาอังกฤษอิงมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for Language) โดยพัฒนาครูและปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้ครูมีมาตรฐานเดียวกันและนักเรียนมีทักษะ การสื่อสารได้จริง นอกจากนี้ จะติดตั้งสัญญาณ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 50 Mb ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ซึ่งได้กำชับให้ดำเนินการได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย และมีตัวชี้วัดชัดเจน โดยข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานของ กทม. ให้ สนศ. เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตให้เด็กทั่วไปจากทุกที่ สามารถใช้วัดความรู้ได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันโรงเรียนสังกัด กทม. มี 437 โรงเรียน มีนักเรียน 294,266 คน ข้าราชการครู 14,764 คน ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมาสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ประเมินคุณภาพภายนอก มีโรงเรียนได้รับการรับรอง 426 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.48


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษาและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาของ กทม. ในปี 2560

 

7.รับมอบคู่มือการเดินทาง -ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน
6 ฉบับไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวแห่งชาติ,กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์,คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. รับมอบ "คู่มือการเดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" จำนวน 500,000 ฉบับ พร้อมกราฟฟิกเคลื่อนไหว จาก รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่ง มจธ. ร่วมกับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) กทม. และภาคเอกชนจัดทำให้ โดย กอร.รส. จะนำไปแจกจ่ายและเผยแพร่ให้ประชาชนตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ อาทิ สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง BTS MRT และ Airport Rail Link รวมถึงเผยแพร่ในรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ทาง Social Network ต่างๆ เพื่อขยายการรับรู้และเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ นอกจากนี้ มจธ. ยังเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดคู่มือฟรีได้ที่ www.media.kmutt.ac.th


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำคู่มือข้อปฏิบัติในการเดินทางมากราบพระบรมศพที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย รวมทั้งเส้นทาง วิธีการเดินทาง รายละเอียดเกี่ยวกับสถานีขนส่ง รถไฟฟ้า BTS MRT เส้นทางเรือ ทุกแห่งในกรุงเทพฯ ให้ประชาชนปฏิบัติที่ถูกต้องและเดินทางสะดวกรวดเร็ว


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายคู่มือข้อปฏิบัติในการเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

8.เปิดศูนย์เรียนรู้จัดการขยะครบวงจร
3 ฉบับข่าวสด, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรที่โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกว่า กทม. ต้องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ก่อนทิ้ง รวมทั้งนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ โดยการจัดการขยะแบบครบวงจรต้องให้ความรู้ต่อเนื่อง สสล. จึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรขึ้น 6 แห่ง ซึ่งที่โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางกลุ่มเขตกรุงเทพฯ กลาง
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า สสล.ได้จัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร" 6 แห่ง ใน 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย (1) โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง (2) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ (3) โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว (4) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา (5) โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา และ (6) โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เขตบางขุนเทียน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่เรียนรู้วิธีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะ

 

9.เร่งหาข้อสรุปโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว
2 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม (คค.) กล่าวกรณี กทม. ระบุยังไม่สามารถจ่ายเงินค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวงวดแรก 3,557 ล้านบาท ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและยังไม่มีข้อยุติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กทม. ที่จะต้องหาเงินมาจ่ายในส่วนนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งในหลักการต้องโอนทรัพย์สินให้ กทม. และปลดภาระหนี้ของ รฟม. ด้วย แต่หาก กทม.ไม่ต้องการรับโอน รฟม. พร้อมจะบริหารจัดการเดินรถเอง
- นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัด คค. ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินมูลค่าหนี้สินและทรัพย์สิน และพิจารณากำหนดขั้นตอนการโอนหนี้สินและทรัพย์สินระหว่าง กทม.และ รฟม.กล่าวว่า การประชุมครั้งล่าสุดซึ่งมีตัวแทนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุป กทม. ต้องชำระเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ก้อนแรก 3,557 ล้านบาทให้ รฟม. ภายในวันที่ 1 เม.ย. 60 ยังไม่รวมหนี้เงินกู้ค่าก่อสร้างอีก 17,538 ล้านบาทที่มีการตกลงรายละเอียดในการผ่อนชำระคืน ดังนั้น เรื่องนี้ยังไม่มีข้อยุติ และเรื่องการชำระหนี้ ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังด้วย หากได้ข้อสรุปต้องนำมาหารือในที่ประชุมอีกครั้ง คาดจะประชุมครั้งหน้าประมาณกลางเดือน ธ.ค.นี้.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ขั้นตอนการโอนหนี้สิน หรือทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ระหว่าง กทม. และ รฟม.
ด้านลบ
-รายละเอียดการชำระหนี้จะทยอยแบ่งจ่าย หรือผ่อนจ่ายขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเจรจาซึ่งต้องได้ข้อยุติก่อนจะดำเนินการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเจรจาหาข้อยุติในการโอนหนี้สิน และทรัพย์สินระหว่าง กทม. กับ รฟม. ในโครงการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบการเข้าแถวรอคิวที่สนามหลวง
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationTV22
18 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 59 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการปรับปรุงวิธีการจัดระเบียบการเข้าแถวรอคิวของประชาชน เพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง โดยนำรั้วเหล็กมาใช้เป็นแนวกั้นแทนกรวยจราจรและเชือกพลาสติก เพื่อให้ประชาชนเดินแถวเป็นแนวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ แก้ปัญหาการแทรก หรือแซงคิวและการเพิ่มแถวใหม่ ขณะเดียวกันควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลและจัดระเบียบการเข้าแถวรอคิวอย่างเคร่งครัด
- ร้อยละ 41 ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกเห็นใจและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่จัดระเบียบการเข้าแถว เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งยังมีผู้ที่แทรก หรือแซงคิว

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2. ทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
54 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อรื้อถอนสะพานและสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนนั้น จะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวดีขึ้นหรือไม่ โดยเห็นว่าควรปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกเส้นทางและปลอดภัย ประชาชนจะได้หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เนื่องจากอยู่ในแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ซึ่งระดับสะพานสูงกว่าเส้นทางเดินรถ จึงจำเป็นต้องรื้อถอนและสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้ทัศนียภาพในบริเวณดังกล่าวดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน โดยการปรับขยายช่องทางจราจรทางราบรองรับและทำทางกลับรถเพิ่มในถนนรัชดาภิเษก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผู้บริหารข้าราชการ กทม. รวมพลังแห่งความภักดี
9 ฉบับสำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กทม.กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” บริเวณลานคนเมือง กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีจะปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม รวมถึงน้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออก ถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีของ กทม. จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 50 เขต ทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวหลังนำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ทุกคนช่วยกันทำความดีให้กับแผ่นดิน เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่อๆ ไปด้วย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมเหล่านี้จะเกิดตามช่วงระยะเวลาที่มีอยู่ จนกว่าจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ของ กทม. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีทั้งทางกาย วาจา และทางใจของ กทม.

 

2.มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ มอบข้าวบุคลากร กทม.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังรับมอบข้าวสาร 9,999 ถุง จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ตามโครงการ “ห่วงใยชาวนา ด้วยใจภักดิ์” เป็นกำลังใจให้คนดูแลงานของพ่อ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรของ กทม. เช่น คนงานกวาด พนักงานเก็บขนมูลฝอย ซึ่งร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า กทม.จะนำข้าวสารดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับคนดูแลงานของพ่อ ซึ่งทุกคนตั้งใจปฏิบัติภารกิจสำคัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลากรของ กทม. ซึ่งร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารแก่ข้าราชการและบุคลากร กทม. เพื่อช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายของรัฐบาล

 

3.ผว.กทม.เตรียมแถลงนโยบายเดือน ธ.ค.นี้
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวภายในเดือน ธ.ค.นี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พร้อมผู้คณะบริหารจะแถลงนโยบายการการทำงานอย่างเป็นทางการแบ่งเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ (1) สะอาด (2) สะดวก (3) ปลอดภัย (4) คุณภาพชีวิตดีวิถีพอเพียง (5) การมีส่วนร่วมบูรณาการสานเครือข่าย (6) ทันสมัยก้าวหน้าสู่สากล นอกจากนี้ จะบริหารราชการด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนติดตามการบริหารงบประมาณร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยจะแจ้งกำหนดวันแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการตามนโยบายของ ผว.กทม. และการขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม.เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแถลงนโยบายการทำงานของคณะผู้บริหาร กทม.ชุดใหม่

 

4.เร่งก่อสร้างแนวกั้นริมคลองเคล็ด
3 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเคล็ด จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้าง-คลองบางนา และตรวจเยี่ยมงานในจุดที่มีปัญหาอุปสรรคชุมชนรุกล้ำแนวคลอง บริเวณชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 20 (ซอยศรีนครินทร์ 48) และชุมชนสวนสุวรรณ (ซอยอุดมสุข 60) เขตประเวศว่า ขณะนี้โครงการมีความก้าวหน้าร้อยละ 75 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 25 เนื่องจากติดปัญหาและอุปสรรคมีบ้านรุกล้ำคลอง 119 หลัง แต่จากการเจรจาโดยสำนักงานเขตประเวศ ขณะนี้เหลือผู้รุกล้ำ 90 หลังและยังไม่ย้ายออก หากประชาชนที่รุกล้ำแนวเขตคลองยอมย้ายออกไป สนน.จะก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวได้เต็มโครงการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองเคล็ดเป็นคลองระบายน้ำหลักที่เชื่อมระหว่างคลองพระโขนงกับคลองบางนา ช่วยรับน้ำจากคลองตาสาด และคลองตาช้าง โดยรองรับน้ำจากบริเวณถนนสุขุมวิท ถนนอ่อนนุช ถนนศรีนครินทร์ และถนนบางนา-ตราด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 25 เนื่องจากติดปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้างมีบ้านรุกล้ำคลองข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเคล็ด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ

 

5.วางแผนรองรับจราจรหลังปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรสะพานข้ามแยกรัชโยธิน ซึ่งเริ่มทดลองปิดสะพานข้ามแยกตั้งแต่วันที่ 2-25 พ.ย. ก่อนจะปิดการจราจรอย่างถาวรตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. เวลา 01.00 น. เป็นเวลา 2 ปี เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนแนวสะพานเดิมและก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตว่า การจัดการจราจรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประสานตำรวจจราจรและตำรวจนครบาล จัดทำแผนรองรับการจราจรหลายรูปแบบ กทม.จึงส่งมอบพื้นที่ให้ รฟม. และจากนี้จะดูแลและติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด โดย กทม.จะตรวจสภาพการจราจรทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หากพบมีผลกระทบจะแจ้งไปยัง รฟม. เพื่อประสานตำรวจจราจรปรับรูปแบบการจราจร ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะประเมินสถานการณ์แบบรายวันตามสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุด

-เมื่อ รฟม.ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนแนวสะพานเดิมแล้วเสร็จ จะมอบให้ กทม.ดูแลต่อไป ทั้งนี้ การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดในแนวถนนรัชดาภิเษกจะเริ่มก่อสร้างวันที่ 26 ม.ค.60 ใช้เวลาก่อสร้าง 24 เดือน และเปิดให้บริการได้วันที่ 9 ก.พ.62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการลดผลกระทบด้านการจราจรระหว่างปิดการจราจรและรื้อย้ายสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนแนวสะพานเดิม
ด้านลบ
-บริเวณแยกรัชโยธินมีสภาพการจราจรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 3 ของกรุงเทพฯ รองจากแยกลาดพร้าวและแยกสุทธิสาร อีกทั้งเป็นสะพานที่สำคัญของวงแหวนรัชดาภิเษกและมีจุดตัดถนนพหลโยธิน ทำให้มีปริมาณรถสะสมบริเวณแยกรัชโยธิน เฉลี่ย 200,000 คัน/วัน เมื่อปิดสะพานข้ามแยกจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในวงกว้าง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามสภาพการจราจรภายหลังปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

 

6.ขยายเวลาจ่ายเงินสดค่าเรือคลองภาษีเจริญ ถึง ก.พ.60
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวหลังจาก กทม. กำหนดปรับอัตราการจัดเก็บค่าโดยสารเรือคลองภาษีเจริญ ในวันที่ 1 ต.ค. 59 โดยจัดเก็บ 15 บาท ตลอดสาย จากเดิมงดเว้นค่าโดยสารและกำหนดให้ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรแรบบิทประเภทเติมเงิน เช่นเดียวกับที่ใช้ในระบบโดยสาร ของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและอนุโลมให้ผู้ที่ยังไม่มีบัตรแรบบิทชำระด้วยเงินสด โดยแลกคูปองเพื่อใช้บริการเรือโดยสารไปก่อน จนกว่าโครงการจะกำหนดให้ใช้บัตรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาผู้โดยสารที่ยังไม่มีบัตรแรบบิทโครงการจะขยายเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารหรือคูปองประเภทตั๋วเที่ยวเดียวจนถึงเดือน ก.พ.60 ซึ่งก่อนครบกำหนดจะประกาศแจ้งเตือนประชาชน อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจะยกเลิกคูปองและใช้บัตรเติมเงินเท่านั้น เนื่องจากในอนาคตจะต้องใช้บัตรดังกล่าวร่วมกับระบบขนส่งอื่น ๆ จึงจำเป็น ต้องใช้บัตรแรบบิทที่ระบบรองรับ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้กับผู้โดยสารเรือคลองภาษีเจริญที่ยังไม่มีบัตรแรบบิทในการชำระค่าโดยสาร
ด้านลบ
-ที่ผ่านมามีประชาชนบางส่วนยังไม่สะดวกที่จะใช้บัตรแรบบิท เช่น ผู้สัญจรครั้งแรก หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปซื้อบัตรที่สถานีรถไฟฟ้าต่าง ๆข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารเรือคลองภาษีเจริญจนถึงเดือน ก.พ.60

 

7.ชื่นชม ผว.กทม.ร่วมสนับสนุนข้าวชาวนา
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อ “ทำดีก็ต้องให้กำลังใจ” โดยระบุชื่นชม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กรณีประกาศซื้อข้าวสาร 1,000 ตันจากสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ ถุงขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม (กก.) จำหน่ายราคา 160 บาท และข้าวขาวถุงขนาดบรรจุ 5 กก. จำหน่ายราคา 120 บาท และจะขยายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัด กทม.ซื้อข้าวสารของสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากการกำหนดราคา ทำให้ชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้น และเป็นราคาอยู่ในระดับที่ชาวนาจำหน่าย ทั้งยังสร้างความยั่งยืนโดยการให้โรงพยาบาลและโรงเรียนใช้ข้าวที่สีจากกลุ่มชาวนา จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆ ดำเนินการช่วยเหลือชาวนาเช่นเดียวกับ ผว.กทม. รวมทั้งจัดหาตลาดระยะยาวให้ทั้งในหน่วยราชการ และข้าราชการเพื่อความยั่งยืนแก่ชาวนาไทยผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินนโยบายของ กทม.ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาภาวะราคาข้าวตกต่ำ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการรับซื้อข้าวสารจากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามนโยบายของ ผว.กทม.

 

8.กอร.รส.ขอความร่วมมือลดการใช้ขวดน้ำ
14 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรอง ผอ.กอร.รส. กล่าวว่า กอร.รส. ได้หารือกับตำรวจ กทม. และศูนย์อาสาสมัครฯ ถึงปัญหาเรื่องน้ำดื่ม แม้จะมีการแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างเพียงพอ แต่เนื่องจากมีจำนวนประชาชนเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 100,000 คน หลายคนรับน้ำไป 2-3 ขวดแล้วดื่มไม่หมด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำดื่มขาดแคลน รวมทั้งเกิดปัญหาขยะ จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมภาชนะที่เติมน้ำดื่มได้มาจากบ้าน เพราะมีจุดเติมน้ำดื่มบริการ หรือหากรับน้ำดื่มแบบขวดแล้ว เมื่อดื่มหมดขอให้น้ำขวดกลับมาเติมได้ใหม่ ที่จุดบริการเติมน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดจำนวนขยะที่เกิดจากขวดน้ำ

-การบริหารการเข้าแถวของประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ยังมีความหนาแน่นในช่วงเช้า ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาได้ง่ายให้เดินทางมาในช่วงบ่าย เพราะตามสถิติพบว่าการเข้าคิวในช่วงบ่ายจะใช้เวลารอน้อยกว่ามาตั้งแต่เช้า ส่วนกรณีมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก กอร.รส. จะพยายามขยายพื้นที่ให้รองรับได้ 30,000 คน โดยจะย้ายสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปยังสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการขยะในพื้นที่สนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อมและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะในพื้นที่สนามหลวงและการขอความร่วมมือประชาชนลดขยะจากขวดน้ำ

 

9.มติ ครม.กำหนด“5 ธ.ค.พระราชสมภพ ร.9”
14 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเรื่องวันสำคัญในเดือน ธ.ค. โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งยังคงมีกิจกรรมสำคัญของสำนักพระราชวัง มีการบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์ และยังกำหนดให้เป็นวันหยุด ราชการตามเดิม

-นอกจากนี้ ครม. มีมติให้เพิ่มวันหยุดชดเชยวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2 วัน คือ วันที่ 2-3 ม.ค.60 จากเดิมกำหนดให้วันที่ 31 ธ.ค.59 วันที่ 1 ม.ค.60 ดังนั้นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ปี 60 จะมีทั้งสิ้น 4 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดวันสำคัญและวันหยุดราชการ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ในวันที่ 5 ธ.ค.

 

10.ส่งเสริม ขรก.ออกกำลังกายทุกวันพุธ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุม ครม. ว่า ในที่ประชุม พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี รายงาน ครม.ถึงผลการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 ผลการประชุมระบุเด็กและผู้สูงอายุประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการเล่นไอแพดและดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.จึงระบุให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 15.00-16.30 น. จะให้ข้าราชการทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.นี้ หากสัปดาห์ใดที่นายกรัฐมนตรีไม่มีภารกิจจะร่วมออกกำลังกายด้วย และขอให้แต่งกายออกกำลังกายด้วยความสุภาพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของข้าราชการและบุคลากร กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Sport Day เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการและบุคลากร กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้า
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
24 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพต้นไม้บนทางเท้าบริเวณแยกเกียกกาย ซึ่งมีลำต้นเอียงจนเกือบขนานไปกับพื้น แต่ กทม. ก็ดูแลรักษาและไม่ตัดต้นไม้ดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
- ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดในบางพื้นที่จึงยังมีการตัดต้นไม้บนทางเท้าที่สูงจนให้ร่มเงาได้แล้วจนเหลือแต่ตอ ขณะที่ต้นไม้บนทางเท้าบริเวณแยกเกียกกายที่มีลำต้นเอียงกลับไม่ตัด ทั้งที่กีดขวางทางเดินของประชาชน

www.facebook.com/BigTrees
https://www.facebook.com/BIGTreesProject/?fref=ts
11 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ต้นไม้ที่สวนอุเอโนะในประเทศญี่ปุ่นมีการตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้ชนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารได้ ขณะที่บริเวณริมถนนมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาตลอดแนว ซึ่ง กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำวิธีการดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ของญี่ปุ่นมาปรับใช้
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในกรุงเทพฯ และหลายพื้นที่ที่ยังมีการตัดแต่งต้นไม้อย่างไม่เหมาะสม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการตัดแต่งต้นไม้

www.facebook.com/เครือข่ายต้นไม้ในเมือง : ThailandUrbanTree Network
https://www.facebook.com/thailandurbantreenetwork/?hc_ref=PAGES_TIME.LINE
22 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การตัดแต่งต้นไม้ให้เลี้ยวผ่านสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเป็นแนวคิดที่ดีในการแก้ปัญหาอย่างรู้คุณค่าของต้นไม้ ซึ่ง กทม. ควรพิจารณานำวิธีการดังกล่าวมาปรับใช้ โดยที่อำเภออุเอะโนะ เมื่อจะมีการตัดต้นไม้ที่เป็นโรค หรือยืนต้นตาย จะมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นและนำต้นไม้ใหม่มาปลูก
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ในประเทศไทยยังมีการตัดแต่งต้นไม้ที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งอาจทำให้ต้นไม้ตายได้

ข้อเสนอแนะ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ในแนวสายไฟฟ้าอย่างถูกวิธี