• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

รายงานข้อมูลประจำวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
** มีการรายงานข้อมูลเดือน : สิงหาคม 2557 รวม 74 โครงการ)
** วันนี้ มีผู้ใช้งาน 0 ราย (ยอดรวม 80,612 ราย)
** มีการปรับปรุงรายการข้อมูลฯ รวม 69 รายการ:: มีการรายงานข้อมูล ดังนี้

รายชื่อหน่วยงาน (ที่มีการรายงานข้อมูลล่าสุด)จำนวน
1. สำนักงานเขตลาดกระบัง 4
** สรุปวันนี้ ระบบฯ มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ รวม 74 โครงการ74

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม :: ที่มีความก้าวหน้าฯ มากที่สุด 20 รายการแรกความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1กิจกรรมติดตาม เร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด (ไม่ใช้งบประมาณ) (50290000)99.43
2กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ (50360000)99.11
3โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ (17000000)98.00
4กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจต่อการออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (50360000)98.00
5ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืนพระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ (10000000)97.00
6กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม (50360000)95.11
7โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ (17000000)95.00
8กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (Smart School) ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพระนคร (50010000)95.00
9โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (50360000)95.00
10โครงการตรวจจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ (50360000)95.00
11โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตจอมทอง (50360000)95.00
12โครงการสายตรวจเทศกิจทางน้ำ (50360000)95.00
13โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานนีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (17000000)94.00
14โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษา และชุมชนไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (17000000)94.00
15รายงานผลการจัดเก็บภาษีป้ายประจำเดือน (50030000)93.00
16โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2 (17000000)90.00
17บำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐานหรือสถานีตำรวจนครบาลโดยรอบเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญ (17000000)90.00
18โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1 (17000000)90.00
19กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง (Mobile Unit) (22000000)90.00
20โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร (17000000)90.00

สรุปข้อมูล :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (** วันนี้เข้าใช้งานระบบฯ 0 ครั้ง)
ลำดับส่วนราชการระดับกอง/ฝ่ายสถานะดำเนินการจำนวนโครงการ
1สำนักงานเลขานุการแล้วเสร็จ3
กำลังดำเนินการ8
รวม 11
2กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการยกเลิก1
แล้วเสร็จ3
กำลังดำเนินการ7
รวม 11
3กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลังกำลังดำเนินการ2
รวม 2
4กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ2
รวม 2
5กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานกำลังดำเนินการ2
รวม 2
6กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคมแล้วเสร็จ2
กำลังดำเนินการ1
รวม 3
7กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ6
รวม 6
8กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ5
รวม 5
9กองบริการระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ1
แล้วเสร็จ1
รวม 2
10กองสารสนเทศภูมิศาสตร์กำลังดำเนินการ5
แล้วเสร็จ2
* สรุปยอดรวม (หน่วยนับ : โครงการฯ) 51

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)ความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)100.00
2กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
3กิจกรรมการจัดทำบัญขีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
4กิจกรรมการตรวจแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน100.00
5โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร100.00
6โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง(BMA GIS ONLINE)100.00
7โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
8กิจกรรมการจัดทำรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
9โครงการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเมืองมหานคร100.00
10กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซด์และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open License) 100.00
11โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี100.00
12โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา Smart Device (รักษารอบ)96.00
13โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM - 03)95.00
14กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ/ระดับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ95.00
15การจัดทำหนังสือสถิติประจำปีของ กทม. (ปี 2556, 463,000 บาท) 90.00
16กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล90.00
17โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)90.00
18โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร90.00
19การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร87.63
20กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร85.00
21กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ85.00
22โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร85.00
23การให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น85.00
24กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน83.00
25กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย83.00
26กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล83.00
27กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข82.00
28กิจกรรม การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ82.00
29กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการนำกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ81.00
30กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล80.00
31กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล80.00
32โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse)80.00
33กิจกรรมการให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร80.00
34โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอาเซียนของกรุงเทพมหานคร80.00
35โครงการการให้บริการประชาชนด้วย Free Wi-Fi ความเร็ว 4 Mbps80.00
36โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร80.00
37กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กทม. ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (ปี 2556, ไม่ใช้งบประมาณ)75.00
38กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล75.00
39โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙75.00
40กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง72.00
41กิจกรรมการตรวจสอบรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business) 70.00
42กิจกรรมการติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน70.00
43จัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ 370.00
44โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (Lean สยป.)70.00
45กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการพัฒนากระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก70.00
46โครงการการจัดทำฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาพื้นที่เขต 70.00
47โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร60.00
48กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน60.00
49กิจกรรมจัดทำวารสารของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล55.00
50กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)46.97
51โครงการจัดนิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์10.00