• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ควบคุมจำนวนตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินี
www.facebook.com/อีเจี๊ยบเลียบด่วน
https://www.facebook.com/ejeab?fref=ts&ref=br_tf
784 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 53 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุน กทม. ในการดำเนินการจับตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินีไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี เนื่องจากมีจำนวนมากและเข้าไปทำลายแปลงดอกไม้นั้น การนำไปปล่อยในสถานที่ห่างไกลชุมชนเป็นการควบคุมปริมาณตัวเงินตัวทอง เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อระบบนิเวศภายในสวนลุมพินี รวมถึงอาจทำอันตรายกับผู้มาใช้บริการได้
- ร้อยละ 47 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจับตัวเงินตัวทองไปปล่อยที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี จะเป็นการนำปัญหาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือไม่ ทั้งที่ควรนำไปปล่อยในหลายพื้นที่ รวมถึงหาวิธีการอื่นในการลดปริมาณตัวเงินตัวทอง เช่น การควบคุมการขยายพันธุ์ ขณะเดียวกัน กทม. ควรแก้ปัญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสวนลุมพินี ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของตัวเงินตัวทอง

www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd
380 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจับตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินี เนื่องจากมีจำนวนมากเกินไป สร้างความหวาดกลัว และอาจทำอันตรายกับผู้มาใช้บริการได้ จึงควรนำไปปล่อยที่อื่น เพื่อควบคุมปริมาณตัวเงินตัวทอง
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจับตัวเงินตัวทองไปปล่อยยังสถานที่อื่น เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น เนื่องจากปริมาณตัวเงินตัวทองในสถานที่หนึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณอาหาร จึงต้องควบคุมอาหารในบริเวณนั้น ซึ่งกรณีภายในสวนลุมพินีมีขยะที่ประชาชนทิ้งเกลื่อนกลาดเป็นตัวแปรสำคัญ จึงควรเพิ่มจำนวนถังขยะ จัดเก็บขยะในบึงและคูน้ำเป็นประจำ รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะในถังรองรับ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินี และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมปริมาณตัวเงินตัวทองภายในสวนลุมพินี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สภา กทม. เสนอ บช.น. ตั้งศูนย์ประสานงานร่วม
1ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม.กล่าวว่า ได้เข้าร่วมหารือกับ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) เรื่องแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่าง กทม.และ บช.น.ในรูปแบบคณะทำงาน หรือศูนย์ประสานงานร่วม 2หน่วยงาน เพื่อร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการจราจร การปรับปรุงภูมิทัศน์ การเชื่อมระบบเครือข่ายสัญญาณกล้อง CCTV ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งการจัดชุดตรวจพื้นที่ร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตกับตำรวจท้องที่ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การจัดระเบียบสังคมแก้ไขปัญหาหาบเร่ แผงลอย คนเร่ร่อน และขอทาน โดยเสนอควรตั้งศูนย์ประสานงานร่วมเพื่อการแก้ปัญหา ซึ่ง บช.น. ได้รับหลักการที่ กทม.เสนอไว้พิจารณา พร้อมยืนยันจะให้ความร่วมมือกับ กทม.อย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา ขณะที่ยังไม่มีการตั้งศูนย์ฯ ก็ให้เจ้าหน้าที่ กทม.ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่าง กทม. และ บช.น.ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาในด้านต่างๆยังมีความทับซ้อนกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ กทม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการตั้งศูนย์ประสานงานร่วมระหว่าง กทม.กับ บช.น.

 

2.พม่าศึกษา กทม. ต้นแบบจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
2 ฉบับไทยโพสต์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวว่า นายหม่อง หม่อง ซอ นายกเทศมนตรีย่างกุ้ง พร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลภาคย่างกุ้ง เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดระเบียบหาบเร่และแผงลอย เนื่องจากเห็นว่า กทม. เป็นต้นแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับย่างกุ้งมากที่สุด เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนคล้ายคลึงกันหลายด้าน จึงต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก กทม. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยของผู้ค้าในระยะยาว ดังนั้น จึงต้องการเรียนรู้กลยุทธ์ วิธีการ และเทคนิคในการจัดการปัญหาต่างๆ จาก กทม. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการต่อไป

-การจัดระเบียบหาบเร่และแผงลอยของ กทม.พยายามสร้างทางเลือกให้ผู้ค้า เน้นการเจรจาต่อรองและการสนับสนุนด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะด้านการสร้างรายได้ของ เพื่อแสดงให้เห็นว่า กทม.ใส่ใจและให้ความสำคัญกับผู้ค้าและคุณภาพชีวิตของพวกเขา


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.เทศกาลงานเจเยาวราช ปี 59
6 ฉบับมติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายอมร กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ ประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “คู่บุญบารมี มหามงคล เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี” ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-9 ต.ค.นี้ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจอันเป็นประเพณีท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อสะสมบารมี สร้างกุศลและส่งเสริมสุขภาพ ที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯสู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยจะติดตั้งกล้อง CCTV 32 ตัว เพิ่มเติม เพื่อช่วยดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น

-พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 กล่าวว่า การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก 3 สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ประกอบด้วย สน.พลับพลาไชย 1 สน.พลับพลาไชย 2 และ สน.จักรวรรดิ สนธิกำลังร่วมกัน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนตลอดงาน รวมถึงมีการติดตั้งกล้อง CCTV รอบบริเวณงาน เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ประชาชน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช เพื่อส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจอันเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเยาวราชและชาวไทยเชื้อสายจีน
-การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ สู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ด้านลบ
-ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ช่วงที่มีการจัดงาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลงานเจเยาวราชปี 2559

 

4.แผนรับมือสถานการณ์ฝน-จุดอ่อนน้ำท่วมขัง
2 ฉบับข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นางเบญทราย กียปัจจ์ ผช.ลผว.กทม.และรองโฆษกของ กทม. กล่าวว่า นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. รายงานในที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ถึงสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - 18 ก.ย. 59 มีปริมาณสะสม 1,264 มิลลิเมตร (มม.) มากกว่าค่าเฉลี่ย 1,218 มม. ร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ตาม จากสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ ยังคงมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกมาก และส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเกือบทุกวัน ประมาณร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ ซึ่ง สนน.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

-ที่ประชุมมอบหมายให้ สนน.เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรอการระบาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางและแผนการดำเนินการแก้ไขน้ำท่วมขังในจุดอ่อนน้ำท่วมทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในพื้นที่กรุงเทพฯ

-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า เรดาร์กทม. ตรวจพบร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งผลทำให้อาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการเดินเรือในคลองแสนแสบ กทม.จำเป็นต้องพร่องน้ำในคลองสายหลัก เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และปริมาณน้ำสูงจากแม่น้ำเจ้าพระยา

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตก และการระบายน้ำใน กทม.
ด้านลบ
-จุดที่น้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา คือ เขตหลักสี่ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ หน้าโลตัสกรมทหาร-คลองประปา ถนนงามวงศ์วาน พงษ์เพชร และปากซอยชินเขต เขตดินแดง บริเวณถนนอโศก-ดินแดง ปากซอยสุทธิพร 2 ถนนประชาสุข ถนนประชาสงเคราะห์ ตลาดห้วยขวาง เขตมีนบุรี บริเวณถนนสุวินทวงศ์ แยกไฟฟ้ามีนบุรี หน้าไปรษณีย์ เขตจตุจักร ถนนรัชดาภิเษก แยกรัชดาฯ-ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แยกเกษตรฯ และเขตสวนหลวง บริเวณถนนพัฒนาการ หน้าโชว์รูมเบนซ์ หน้าบริษัท ทรูฯ
-ประสิทธิภาพในการระบายน้ำของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนแก้ไข น้ำท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย

 

5.ดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการเรือคลองผดุงฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นางเบญทราย กียปัจจ์ ผช.ลผว.กทม. และรองโฆษกของ กทม. กล่าวว่า นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผอ.สจส. รายงานที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน (คลองผดุงกรุงเกษม) ซึ่ง สจส.ได้สร้างท่าเรือตลาดเทวราช รวมทั้งทำทางเชื่อมต่อไปยังท่าเรือด่วนเจ้าพระยา (ท่าเรือเทเวศร์) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ทดลองเดินเรือคือ ดุสิต ปทุมวัน พระนคร สัมพันธวงศ์ และป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้จัดระเบียบทางเท้า เพิ่มจุดบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าประจำท่าเรือ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชน ตลอดจนให้เข้มงวดการจำกัดจำนวนผู้โดยสารการเดินเรือแต่ละเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเรือคลองผดุงกรุงเกษม

 

6.ควบคุมจำนวนตัวเงินตัวทองสวนลุมฯ
15 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, สำนักข่าวแห่งชาติ, บางกอกโพสต์, M2F,เดอะเนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ในวันธรรมดามีผู้ใช้บริการมากถึง 10,000 คน ส่วนวันหยุดมีผู้ใช้บริการกว่า 13,000 คน จากการสำรวจตัวเงินตัวทองในพื้นที่คาดมีอยู่ประมาณ 400 ตัว กระจายอยู่ในบึงน้ำ 5 แห่ง โดยวันที่ 20 ก.ย. กทม.ตั้งเป้าหมายจับให้ได้ 40 ตัว ใช้ปลาเป็นเหยื่อล่อออกมาจากแหล่งน้ำต่างๆ เมื่อจับได้แล้วจะนำไปเลี้ยงไว้ในกรงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ผ่านมา กทม.นำไปเพาะเลี้ยงยังสถานที่ดังกล่าวแล้ว 87 ตัว

-ข้อเสนอของนักวิจัย หรือนักวิชาการด้านสัตว์ที่มีความเห็นให้ กทม. ควบคุมปริมาณตัวเงินตัวทองด้วยวิธีการอื่นๆ เช่นการเก็บไข่ ด้วยสภาพพื้นที่สวนลุมพินี ทำให้การหาไข่มีความยาก อีกทั้งระยะฟักไข่ของตัวเงินตัวทอง ใช้เวลา 50 วัน การผสมพันธุ์เกิดขึ้น ปีละ 2-3 ครั้ง จึงวางไข่ได้บ่อยครั้ง แต่จากนี้ กทม. จะประสานงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแนวทางดูแลระบบนิเวศพื้นที่สวนลุมพินี และการจัดการกับตัวเงินตัวทองให้เกิดความสมดุลกับสภาพพื้นที่มากขึ้น ในอีก 10 ปีจากนี้ สวนลุมพินีจะมีอายุครบ 100 ปี กทม.จึงมีแนวทางพัฒนาสวนลุมพินี ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ การปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม และการสร้างปลอดภัยในการใช้พื้นที่ มุ่งหวังให้สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะอันดับโลก

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสมดุลระบบนิเวศภายในสวนลุมพินี และการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการได้รับอันตรายจากตัวเงินตัวทอง
ด้านลบ
-ตัวเงินตัวทองมีขนาดใหญ่ ตัวโตเต็มวัยมีตั้งแต่ขนาด 1-3 เมตร ที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนและมีอุบัติเหตุจักรยานสะดุดล้ม เนื่องจากตัวเงินตัวทองวิ่งขวางทาง
-กทม.ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตัวเงินตัวทองเป็นพิเศษ และยังไม่ได้ศึกษาถึงจำนวนตัวเงินตัวทองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สวนลุมพินี
-ตัวเงินตัวทองจะช่วยกำจัดขยะภายในสวน เช่น ซากปลา เศษอาหาร และขยะบางประเภท

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแนวทางดูแลระบบนิเวศภายในพื้นที่สวนลุมพินี

 

7.ยกเลิก ส.ข.ไม่กระทบกลไกตรวจสอบ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายกฤษฎา กลันทานนท์ อดีต รป.กทม. ในฐานะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า จากกรณีคณะอดีตสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. ....ของ สปท. ด้านการปกครองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการเสนอปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายฉบับปัจจุบัน ซึ่งจะมีการยกเลิก ส.ข.ที่มาจากการเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน และให้มีการแต่งตั้งประชาคมเขตขึ้นมาแทนว่า คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ สำหรับ ส.ข. บทบาทหน้าที่ที่แท้จริง คือเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ ผอ.เขต ไม่ใช่บทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ โดยหน้าที่ในการตรวจสอบเป็นของ ส.ก. ประกอบกับที่ผ่านมา การเลือกตั้ง ส.ข. มีผู้มาใช้สิทธิน้อยมาก จึงไม่สะท้อนการเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้ง ส.ข. ในปัจจุบันยึดโยงอยู่กับนักการเมือง ซึ่งส่งผลต่อการดูแลประชาชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มในภาพรวม นอกจากนี้ ประชาคมเขตที่กำหนดให้มีขึ้นตามกฎหมายใหม่ แม้จะเป็นการแต่งตั้งโดย ป.กทม. แต่ก่อนถึงขั้นตอนการแต่งตั้งก็มาจากการคัดเลือกกันเองของตัวแทนคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้ผู้ที่จะมาให้คำปรึกษาแก่ ผอ.เขต ในการดูแลประชาชนในพื้นที่เขตนั้น ๆ ยืนยันร่างกฎหมายฉบับนี้พิจารณาโดยยึดประโยชน์ของ กทม.และประชาชนส่วนรวม ซึ่งในการยกร่างกฎหมายมีคณะกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาตามขั้นตอน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม.
ด้านลบ
-การคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. .... ของอดีตสมาชิกสภาเขต


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต และสมาชิกสภา กทม.

 

8.ครม.อนุมัติ กม.ผังเมืองฉบับใหม่
2 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. เห็นชอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยเป็นการยกเลิก พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามผังเมืองประเภทต่างๆ คู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือพัฒนาเมือง ชนบท

-สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำและการใช้บังคับผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมถึงกำหนดให้มีกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น โดยในเขตกรุงเทพฯ ให้ ผว.กทม. เป็นประธานกรรมการ และในเขตจังหวัดอื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ กำหนดให้ผังเมืองแต่ละประเภทไม่มีอายุการใช้บังคับ แต่ใช้ระบบประเมินผลผังให้รอบระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวม ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมดำเนินการ พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เสนอทบทวนยกเลิก ส.ข.
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
- นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวกรณีนางภรภัทร โชติกะสุภา อดีตประธาน ส.ข.เขตราษฎร์บูรณะนำคณะผู้เคยดำรงตำแหน่ง ส.ก. และ ส.ข. ยื่นหนังสือถึงผู้บริหาร กทม. ขอให้ชี้แจงต่อกระทรวงมหาดไทย (มท.) ถึงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ของการมี ส.ข. เพื่อให้มีการทบทวนการยกเลิก ส.ข. ว่า กทม. จะทำหนังสือชี้แจงถึง มท. เพื่อให้รับทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นของ ส.ข. ต่อการบริหารราชการและการตรวจสอบฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะการตรวจสอบการคอร์รัปชัน คาดคณะกรรมาธิการฯ จะรับฟังและนำกลับไปประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมี ส.ข.ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการท้องถิ่น กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม.
ด้านลบ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาคมเขตแทนการเลือกตั้ง ส.ข.อาจจะทำให้ขาดการยึดโยงระหว่างประชาชนกับสำนักงานเขตและฝ่ายบริหาร


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ถึงเหตุผลและความจำเป็นของ ส.ข.ต่อการบริหารราชการ กทม.

 

2. อนุรักษ์คูคลอง
7 ฉบับเดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360°, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, New)108
รายละเอียด
- นายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองเนื่องในวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ก.ย.ของทุกปีว่า กรุงเทพฯ มีคูคลองทั้งสายหลักและสายรองมากถึง 1,294 คลอง นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจร คูคลองยังมีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัจจุบันคลองถูกรุกล้ำไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กทม.ได้จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 จนถึงสุดเขตบางนา ระยะทางรวม 33 กิโลเมตร โดยในแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเก็บทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ได้ขยะเฉลี่ยประมาณ 50-60 ตัน/วัน ขยะและวัชพืชที่จัดเก็บได้จะนำไปส่งที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุชและหนองแขม เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยและประโยชน์ ด้านอื่นๆ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง
ด้านลบ
- การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำริมคลอง รวมทั้งผักตบชวาเป็นปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดเก็บขยะและผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.คุมเข้มความปลอดภัยเรือโดยสาร
2 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม. กล่าวถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนในการใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก เรือด่วนเจ้าพระยา รวมถึงเรือคลองแสนแสบว่า ในช่วงน้ำหลาก กระแสน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลค่อนข้างแรงและอาจเกิดอันตราย หากเรือบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด โดยเฉพาะเรือคลองแสนแสบที่มีกำหนดให้บรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 80-90 คน แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นมักมีการฝ่าฝืนรับผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนด จึงได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่ ที่มีท่าเรือในความดูแลกำชับเจ้าหน้าที่ประจำท่า และหารือผู้ประกอบการให้ควบคุมจำนวนผู้โดยสารดยจะมอบหมายให้ สนท.และ สปภ.ลงพื้นที่ดูแลตรวจสอบอีกทางหนึ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะ


ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการเรือโดยสาร

 

4.แก้ปัญหา-ลดความแออัด รพ.กทม.
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวถึงแนวทางการลดความแออัดในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ว่า ได้สั่งการให้ สนอ. ดูแลเรื่องระบบสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ซึ่งต้องประสานเชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กับคลินิกเอกชน รวมทั้งการจัดให้มีการเชื่อมโยงผ่านระบบการส่งต่อทั้งในสิทธิ สปสช.และในสิทธิที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันต้องเพิ่มศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ให้ครอบคลุมมากขึ้น ส่วนการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม.
ด้านลบ
-ความแออัดของจำนวนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ซึ่งมีทั้งคนกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ที่เข้ามาใช้บริการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการลดความแออัดของโรงพยาบาลสังกัด กทม.และการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร ทางการแพทย์

 

5.แผนแก้ปัญหาจราจร
1ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ส.ก. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสภา กทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ว่าคาดภายในสัปดาห์นี้จะประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ครั้งแรก เบื้องต้นพบปัญหา 2 ด้านคือ (1) จุดตัดถนนบริเวณแยกต่างๆ และ (2) จุดคอขวดถนนที่แคบลง

-ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน หรือแผนเร่งระบายรถจะประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อเร่งระบายรถยนต์ในถนนหลัก 20 เส้นทาง ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่ม เพียงให้ศูนย์ควบคุมและ สั่งการจราจร (บก.02) เป็นศูนย์สั่งการ ระยะที่ 2 ต้องปรับวิศวกรรมการจราจร โดยแยกต่างๆ ต้องมีสะพานข้ามและอุโมงค์ให้สมบูรณ์ ส่วนพื้นที่เป็นคอขวดต้องขยาย และระยะที่ 3 ต้องมีระบบขนส่งสาธารณะแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบราง ทางด่วน รถไฟฟ้าบนดิน ใต้ดิน เรือ จุดเชื่อมต่อของถนนต้องสัมพันธ์กัน เชื่อมั่นหากดำเนินการตามแผนได้ การแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเป็นรูปธรรม โดยจะเริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีรถยนต์ประมาณ 9 ล้านคัน ขณะที่การแก้ปัญหาจราจรเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.หอสมุดเมือง กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สวท. กล่าวว่า หลังจาก กทม.ได้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณสี่แยกคอกวัว เพื่อปรับปรุงเป็นหอสมุดเมือง กทม.ขณะนี้การปรับปรุงอาคารมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 50 ตามสัญญากำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.60 แต่ กทม.ได้เร่งรัดและคาดจะเปิดใช้ได้ในต้นปี 60 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการตามพันธกิจกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก
-การส่งเสริมการอ่านของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างหอสมุดเมือง กทม.

 

7. ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารแมกโนเลียส์
3 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นางมรกต สนิทธางกูร ผอ.ปทุมวัน กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจอาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด หลังรับแจ้งเกิดเหตุเสียงดังและการสั่นสะเทือนว่า ได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สนย. ทหาร ตำรวจ สน.ลุมพินี เพื่อตรวจสอบ พบวิศวกรอาคารได้ทดสอบระบบไฟร์ปัมพ์ หรือระบบทดสอบ เพื่อป้องกันเหตุ เพลิงไหม้ในอาคารสูง 4 เครื่อง โดยอาคารดังกล่าวมีความสูง 60 ชั้น ชั้นที่ทดสอบอยู่ที่ชั้น 58 ซึ่งระบบดังกล่าวจะดึงน้ำจากชั้น 30 ระหว่างที่ระบบทำงาน ทำให้อาคารเกิดการสั่นสะเทือน ส่งผลให้คนงานและ ประชาชนในอาคารเกิดความตกใจ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ยืนยันอาคารดังกล่าวไม่ได้เกิดการทรุดตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าวิศวกรขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการทำงานของเครื่องดังกล่าว จึงได้แจ้งให้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เพื่อป้องกันจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิ ด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารสูง

 

8.ตรวจสอบงบฯ ปรับภูมิทัศน์เจ้าพระยา
3ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นางภารนี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง ตัวแทนสมัชชาแม่น้ำ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบโครงการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ กทม. จัดทำโครงการและว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น วงเงิน 120 ล้านบาท เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขอให้ สตง.ตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษาในโครงการมีคุณสมบัติเหมาะสม การทำงานครบถ้วนตาม TOR มีการส่งมอบงานตามข้อตกลง และการใช้งบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

9.จับตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินี
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวกรณี กทม.มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินี โดยจะเข้าจับตัวเงินตัวทองที่เบื้องต้นมีมากกว่า 400 ตัว ไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรีว่า ได้สั่งการให้นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ประสาน กทม. เพื่อร่วมดำเนินการ โดย กทม.จะเข้าไปจับตัวเงินตัวทองโดยพลการไม่ได้ เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จะต้องแจ้งให้กรมอุทยานฯ รับทราบและร่วมดำเนินการด้วย

-นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า เบื้องต้นได้ประสานทำความเข้าใจไปยัง กทม.ว่า ตัวเงินตัวทองไม่ใช่สัตว์อันตรายที่จะทำร้ายใคร ยกเว้นทำให้ตกใจ ซึ่ง กทม.เข้าใจเรื่องนี้ดี แต่เมื่อได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจึงต้องหาวิธีจัดการ เพื่อไม่ให้จำนวนประชากรตัวเงินตัวทองเพิ่มไปมากกว่านี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินี เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมา กทม.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เข้าไปออกกำลังกายในสวนลุมพินีว่าตัวเงินตัวทองออกมาสร้างความหวาดกลัวเกรงจะได้รับอันตราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินีและการควบคุมปริมาณตัวเงินตัวทองภายในสวนลุมพินี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง-ควบคุมไวรัสซิกา
6 ฉบับ ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ,โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ,มติชน
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสซิกาในกรุงเทพฯว่า ตามที่ได้รับรายงานในขณะนี้ ผู้ป่วยที่ตรวจพบในกรุงเทพฯ ชุดแรก มีอาการเป็นปกติแล้วและยังไม่มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังพื้นที่อื่นรวมทั้งยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม ส่วนประชาชน 30 ราย ที่รอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ เบื้องต้นได้รับรายงานผลตรวจแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกคน ต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ประกาศเตรียมนำ พร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาใช้ เพื่อมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของบ้านทำลายยุงลายในเขตบ้านของตนเอง ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามมาตรา 74 มีโทษปรับขั้นต่ำ 2,000 บาท หากตรวจพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษปรับขั้นสูงสุด 5,000 บาท

-เกณฑ์การตัดสินใจปรับบ้าน หรือครัวเรือนที่แพร่ระบาดของยุงลาย พิจารณาจากดัชนี ชี้วัดลูกน้ำยุงลาย ต้องไม่เกินร้อยละ 10

-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า อัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ กรณีที่ 1 สธ.ลงไปตรวจเอง หากเจอต้องสั่งให้กำจัดภายใน 7 วัน หากลงไปตรวจซ้ำอีกยังพบ จะระวางโทษ 1 เดือน ปรับ 2,000 บาท กรณีที่ 2 มอบอำนาจให้ท้องถิ่นเข้าไปดูแลภายใต้ พ.ร.บ. โดย สธ.จะเป็นผู้ลงไปตรวจอีกครั้ง หากพบบ้านไหนมีลูกน้ำยุงลายครั้งแรกจะสั่งให้กำจัดให้หมดภายใน 7 วัน หากตรวจซ้ำแล้วยังพบอีกจะระวางโทษ หรือทำทัณฑ์บน 1 เดือน เมื่อตรวจสอบแล้วยังไม่สามารถกำจัดได้ มีโทษปรับสูงมากกว่ากรณีแรก 5,000 บาท โดยจะออกตรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายทุกๆ 2 สัปดาห์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในกรุงเทพฯ
-การใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ระบุ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายในการควบคุมได้
ด้านลบ
-ความร่วมมือของประชาชนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิการวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง

 

2.รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
7 ฉบับเดลินิวส์, ไทยโพสต์,มติชน, บ้านเมือง, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2559 (World Rabies Day 2016) ภายใต้แนวคิด "ร่วมใจไม่ทิ้งสัตว์ ช่วยขจัดโรคพิษสุนัขบ้า" ในวันที่ 25 ก.ย.นี้ เวลา 09.00 - 16.00 น. บริเวณศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. เขตประเวศ เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตราย กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการเลี้ยงสัตว์ด้วยความรักและรับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวไปรับบริการต่างๆ ภายในงานได้ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้ที่สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สนอ. โทร.0-2248-7417


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าและการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีสุนัขจรจัดกระจายในจุดต่าง ๆ รวมกว่า 100,000 ตัว ส่วนสุนัขบ้านมีประมาณ 500,000 ตัว สัตว์ที่พบเชื้อพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่เป็นสุนัข ร้อยละ 90-96 เป็นแมว ร้อยละ 4-8 โดยร้อยละ70 เป็นสัตว์จรจัด และร้อยละ 30 เป็นสัตว์มีเจ้าของ ร้อยละ 80 ของสัตว์ มีเจ้าของไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมักเลี้ยงดูแบบอิสระทำให้มีโอกาสไปสัมผัสกับสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2559 ในวันที่ 25 ก.ย.เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. เขตประเวศ โดยสามารถนำสุนัขและแมวไปรับบริการต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

3.แจงเหตุไม่ทำเลน จยย.ในอุโมงค์
1 ฉบับ ไทยรัฐ
-นายศรชัย โตวนิชกุล รผอ.สนย. กล่าวชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมกลุ่มปิดถนนพัฒนาการ บริเวณซอยพัฒนาการ 17 และยื่นหนังสือถึง กทม. ขอให้พิจารณาการก่อสร้างช่องทางสำหรับจักรยานยนต์สามารถใช้สะพานข้ามแยกและอุโมงค์ทางลอดได้ว่า การก่อสร้างทางพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม อาจมีค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่เขตเมืองมีจำกัดและกว้างไม่พอที่จะขยายอุโมงค์ให้กว้างขึ้นได้ หากจะขยายอุโมงค์จะกระทบพื้นที่ถนนด้านบนจาก 2 ช่องจราจร อาจแคบลงเหลือ 1 ช่องจราจรครึ่ง หรือกระทบพื้นที่ทางเท้าทำให้แคบลง ซึ่งการสร้างอุโมงค์นี้ไม่มีการเวนคืนพื้นที่

-การก่อสร้างสะพานข้ามแยกและอุโมงค์แต่ละแห่งของ กทม. จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้ถนน ทุกคน การออกแบบจะคำนวณแรงลมปะทะรถตั้งแต่รถเล็กขนาดมาตรฐาน มุมมองการมองเห็น ความลาดชัน เขตทาง และกายภาพแต่ละพื้นที่ที่จะก่อสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การออกแบบสะพานข้ามแยก และอุโมงค์ทางลอดแยกของ กทม. ตามหลักวิศวกรรมและกายภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
ด้านลบ
-การคัดค้านจากกลุ่มผู้ใช้รถจักรยาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการออกแบบสะพานข้ามแยก-อุโมงค์ลอดแยกของ กทม.ที่ไม่สามารถมีช่องทางพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

3.1 ต.ค.ปรับค่าโดยสาร BRT ตามโซน
5 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ไทยโพสต์, สยามรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการ ผอ.บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ กทม.จะปรับอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ โดยเก็บในอัตราตามโซนของการเดินทาง โซนที่ 1 จากสถานีสาทร (B1) - สถานีวัดด่าน (B6) จำนวน 6 สถานี กำหนดอัตราค่าโดยสาร 5 บาท โซนที่ 2 จากสถานีวัดด่าน (B6) - สถานีราชพฤกษ์ (B12) จำนวน 6 สถานี กำหนดอัตราค่าโดยสาร 5 บาท แต่ในกรณีที่เดินทางข้ามโซน จะคิดอัตราค่าโดยสาร 10 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับผู้โดยสารที่เดินทางระยะสั้นสำหรับนักเรียนในเครื่องแบบ และภิกษุสามเณรไม่เก็บค่าโดยสาร

-คาดการจัดเก็บค่าโดยสารรถ BRT ตามโซนจะสามารถจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย 4.5 ล้านบาท/เดือน จากเดิมจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร 5 บาทตลอดสาย สามารถจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย 2.7 ล้านบาท/เดือน จากจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 600,000 เที่ยวคน/เดือน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับอัตราค่าโดยสาร BRT เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ใช้บริการและเพื่อความเป็นธรรมกับผู้โดยสารที่เดินทางระยะสั้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าโดยสารรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ ตามอัตราโซนการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าโดยสารของผู้ใช้บริการ

 

5.สตง.ตรวจสอบปรับปรุงเลนจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวกรณี กทม.จะจัดทำและปรับปรุงเส้นทางจักรยาน โดยจะเริ่มปรับปรุง ในเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะศึกษาแนวทางและจะดำเนินการภายใน 3 เดือนว่า สตง. จะติดตามผลหลังจาก กทม.ปรับปรุงเส้นทางจักรยานมีความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากพบ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต้องมีผู้รับผิดชอบ โดย สตง.จะส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเช่นกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางจักรยานของ กทม.ให้มีความปลอดภัย สะดวก และเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะ
-การส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างยั่งยืน
ด้านลบ
-การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการปรับปรุงเส้นทางจักรยานของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ให้มีความปลอดภัยและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก

 

6.กรมอุทยานฯ วางแผนตัดวงจรตัวเงินตัวทอง
2 ฉบับสำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ได้รับการประสานจาก กทม. ให้ลงพื้นที่ขนย้ายตัวเงินตัวทองจากสวนลุมพินี ไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี รองรับได้ประมาณ 300 ตัว รวมถึงขนย้ายตัวเงินตัวทองอีกหลายจุดที่สร้างความเดือดร้อน โดยเฉพาะ จ.สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งพบปัญหาตัวเงินตัวทองลงไปกินสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงไว้ ทั้งนี้ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเตรียมจัดทำแผนแก้ปัญหาและเตรียมลงพื้นที่สำรวจประชากรและเก็บไข่ตัวเงินตัวทองออกมา เพื่อไม่ให้เพาะขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ เพื่อควบคุมจำนวนประชากรตัวเงินตัวทองต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาระบบนิเวศภายในสวนลุมพินี
ด้านลบ
-แนวโน้มตัวเงินตัวทองมีจำนวนเพิ่มขึ้นในเขตเมือง เช่น ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา สวนลุมพินี และพื้นที่รอบชานเมืองที่มีลำคลองซึ่งตัวเงินตัวทอง 1 ตัว สามารถออกไข่ได้ 40 - 50 ฟอง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อมและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสมดุลระบบนิเวศภายในสวนลุมพินี เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 25 ก.ย.
2 ฉบับแนวหน้า, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2559 (World Rabies Day 2016) ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจไม่ทิ้งสัตว์ ช่วยขจัดโรคพิษสุนัขบ้า” ในวันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 09.00-16.00 น. ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข กทม. เขตประเวศ เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงอันตราย และให้ความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ตั้งเป้าหมายให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากโลกในปี 2020 หรือปี 2563


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายและมีส่วนร่วมกันป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ด้านลบ
-ปัจจุบันมีสุนัขจรจัดในกรุงเทพฯ ประมาณ 1 แสนตัว ในจำนวนนี้เป็นสุนัขเลี้ยงตามบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งมาก กว่า 6 แสนตัว


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

 

2.รณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวี
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวในการประชุมสรุปผลโครงการลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่ สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ปีที่ 5 ว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 80,000 คน และ 1 ใน 3 ของจำนวนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อทุกคนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญต้องไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

-การแก้ปัญหามีเป้าหมายคือ (1) ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (2) ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ และ (3) ไม่มีการตีตรา หรือแบ่งแยกผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ กทม. จะร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรณรงค์ เพื่อลดผู้ป่วยเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย "Getting to Zero" ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และลดจำนวนผู้ติดเชื้อตามเป้าหมายที่วางไว้
ด้านลบ
-กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกรุงเทพฯ

 

3.สภา กทม. กำชับเร่งรัดโครงการตามแผน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวชี้แจงกรณี พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ ส.ก. ยื่นญัตติในการประชุมสภา กทม. ขอให้ กทม. พิจารณาเร่งรัดดำเนินการตามญัตติของ ส.ก. ซึ่งให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของ กทม. ว่า คณะผู้บริหาร กทม. ทำงานอย่างเต็มที่ แนวทางในการทำงานทุกโครงการจะต้องทำให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน แต่การดำเนินโครงการต่าง ๆ บางส่วนอาจติดขัดในการประสานงานข้อกฎหมาย หรือเนื้องาน ขณะที่บางโครงการต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินโครงการต่างๆ ของ สภา กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการในความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

4.บูรณาการแก้ปัญหาจราจร
7ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวชี้แจงในการประชุมสภา กทม. กรณี พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ส.ก. เสนอญัตติขอให้สภา กทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯว่า ฝ่ายบริหารพร้อมให้ความร่วมมือในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา กทม. มีมติเห็นชอบและตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 11 คน พิจารณาให้แล้วเสร็จใน 180 วัน

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า ที่ประชุมตั้งได้คณะอนุกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจร แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะดำเนินการในระยะเร่งด่วนก่อน เน้นเรื่องอุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนของรถจักรยานยนต์ และรถสาธารณะ ให้ใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลง และเรื่องวินัยจราจร ตั้งเป้าหมายเห็นผลภายใน 1 เดือน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุก 15 วัน

-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. กล่าวว่า เตรียมดำเนินการตัดเกาะกลางบนถนนเส้นต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ 43 เกาะ เพื่อเพิ่มช่องทางการจราจร 1 หรือ 2 ช่องทาง ซึ่งจะทำให้การระบายรถรวดเร็วมากขึ้น โดยทั้ง 43 จุด ดังกล่าวที่ บช.น. ได้ประสาน กทม. เพื่อขอปรับกายภาพ จะมีทั้งการปาดเกาะกลาง ย้ายจุดกลับรถ ขยายช่องจราจรและก่อสร้างสะพานคนข้ามทดแทนทางม้าลาย เนื่องจากทั้ง 43 จุด ส่งผลให้การระบายการจราจรไม่สามารถทำได้เต็มที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน
ด้านลบ
-ผลรายงานดัชนีการจราจรประจำปี 2559 พบกรุงเทพฯ จัดอยู่ในเมืองที่มีปัญหาการจราจรมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ

 

5.นำร่องปรับปรุงทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายอมร กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเส้นทางจักรยาน โดยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องคือ ตำรวจ ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ส่วนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้ศึกษาเส้นทางจักรยานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเน้นเรื่องความปลอดภัย สะดวก และเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นใหม่ 1 ชุด โดยมี สจส. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เบื้องต้นจะปรับปรุงเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นจุดนำร่อง กำหนดระยะเวลาในการปรับปรุง 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะเป็นผู้ศึกษาสำรวจเส้นทาง และอีก 2 เดือนข้างหน้าจะเป็นการปรับปรุงทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีความปลอดภัย สะดวก และเชื่อมต่อตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดจะแล้วเสร็จทันเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนกรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานเป็นพาหนะทางเลือกในการเดินทาง
-การปรับปรุงเส้นทางจักรยานของ กทม. ให้มีความปลอดภัย และเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก
ด้านลบ
-การปรับทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนให้เห็นว่าจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของยานพาหนะทั่วไป


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาเส้นทางจักรยานและส่งเสริมการใช้ทางจักรยานในกรุงเทพฯ

 

6. เรือตรวจการณ์เทศกิจ
5 ฉบับข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผอ.สนท. กล่าวกรณีนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ของ สนท. ว่า โครงการนี้เป็นโครงการตามปกติ ซึ่งเมื่อรับเรือมาในครั้งแรก สนท. พบว่าแอร์ไม่เย็น จึงส่งเรือกลับไปซ่อมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากนั้นเมื่อนำเรือกลับมาก็เกิดไฟไหม้เครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งทางบริษัทรับผิดชอบนำกลับไปซ่อม ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดภายในสัปดาห์นี้บริษัทจะนำเรือส่งกลับมา ยืนยันการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบทุกประการ และพร้อมชี้แจงกับ ป.ป.ช.


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม. จากหน่วยงานภายนอก
ด้านลบ
- การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมาะสมในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ของ สนท.


ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อเรือตรวจการณ์

 

7.จับตัวเงินตัวทองสวนลุมฯ ปล่อยเขาสน
5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, โพสต์ทูเดย์, M2F
รายละเอียด
- นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลุมพินีและจับตัวเงินตัวทองที่มีจำนวนมาก ซึ่งการสำรวจเบื้องต้นพบมีกว่า 400 ตัว และในบางครั้งสร้างความ หวาดกลัวให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ จึงมีนโยบายลดจำนวนตัวเงินตัวทอง โดยได้ประสานสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นสถานที่รองรับ โดย กทม. ได้จับตัวเงินตัวทองนำไปปล่อยแล้ว 2 ครั้ง จำนวน 87 ตัว และมีกำหนดจับครั้งต่อไปในวันที่ 20 ก.ย. 59 เวลา 09.00 น. เพื่อนำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนดูแลต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาระบบนิเวศน์ภายในสวนลุมพินี


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาสมดุลระบบนิเวศภายในสวนลุมพินี เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ

 

8. ถอนแบบ "วิมาน พระอินทร์"
4 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, new)108
รายละเอียด
- รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวชี้แจงกรณีแบบร่างของแผนพัฒนาจุดหมายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา (River Landmark) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร หรือ "วิมานพระอินทร์" ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์คล้ายคลึงกับผลงานของนักออกแบบชาวต่างชาติว่า ยืนยันร่างอาคารดังกล่าวไม่มีการลอกเลียนแบบ โดยเป็นเพียงตัวอย่างภาพประกอบแนวคิด สำหรับการนำเสนอแผนพัฒนาจุดหมายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะเสนอให้ กทม. ในเดือน ก.ย.นี้ เท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติและยังไม่ได้มีการพัฒนาต่อ อย่างไรก็ตามในเชิงเทคนิคยอมรับเป็นไปได้ที่แบบจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ทีมงานได้ตัดแบบอาคารดังกล่าวออกจากแผนพัฒนาจุดหมายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว และหากแผนดังกล่าวผ่านการพิจารณาจะต้องศึกษาและออกแบบใหม่ทั้งหมด

-งบประมาณ 120 ล้านบาท ในโครงการฯ เป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับการสำรวจและออกแบบแผนงานพัฒนาเพียง 6 แผนแรก ที่อยู่ใน TOR ระหว่างทีมออกแบบโครงการฯ กับ กทม. โดยแผนพัฒนาจุดหมายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้รวมอยู่ใน 6 แผนดังกล่าว แต่เป็น 1 ในแผนที่เพิ่มเข้ามาอีก 6 แผน เป็น 12 แผน เนื่องจากโครงการฯ เห็นว่า แม่น้ำเจ้าพระยามีศักยภาพในการพัฒนาไปได้มากกว่า 6 แผนแรก ดังนั้น แบบร่างดังกล่าวจึงไม่ได้มีส่วนในการใช้งบประมาณ 120 ล้านบาท แต่อย่างใด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการออกแบบร่างแผนพัฒนาจุดหมายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวคิดการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ในโครงการพัฒนาฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. รูปแบบพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
www.facebook.com/จ่าพิชิตขจัดพาลชน
https://www.facebook.com/jarpichit
44 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รูปแบบพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร หรือวิมานพระอินทร์ในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำเสนอมีความคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมบริเวณหน้าสถานีนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี 2544 นั้น การดำเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณในการออกแบบจำนวนมาก ผู้ออกแบบจึงควรค้นคว้าข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อให้ได้ผลงานที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการออกแบบดังกล่าวมีการลอกเลียนผลงานมาหรือไม่

www.facebook.com/Khaosod
https://www.facebook.com/khaosod?fref=photo
65 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 76 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตพญานาคพ่นน้ำ ตามแบบที่ปรากฏในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถดาวน์โหลดโมเดลได้ทางอินเทอร์เน็ตนั้น ตั้งข้อสังเกตโครงการดังกล่าวตั้งงบประมาณในการออกแบบไว้สูงมาก เหตุใดผลงานที่ออกมาจึงมีความคล้ายคลึงกับผลงานอื่นๆ หรือเป็นการนำโมเดลที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงรายละเอียด
- ร้อยละ 24 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบการออกแบบดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาจัดการประกวดออกแบบ เพื่อให้ได้ผลงานที่หลากหลาย หรืออาจให้ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบรูปแบบพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

2. แจ้งจับผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า
www.facebook.com/ทวงคืนทางเท้า
https://www.facebook.com/footpaththai?fref=nf
45 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจอดและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าพบเห็นจนกลายเป็นเรื่องปกติ ทั้งจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและจักรยานยนต์รับจ้าง ส่วนหนึ่งเกิดจากความมักง่ายและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจ
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในทางกฎหมาย มีโทษปรับอยู่แล้วตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งมีการแบ่งค่าปรับที่ได้ให้แก่ผู้แจ้งด้วย จึงควรบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงเพิ่มช่องทางการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้ง ตลอดจนพิจารณาจัดทำเสากั้นบนทางเท้า เพื่อไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดจับปรับผู้จอดและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการเพิ่มช่องทางรับแจ้งข้อมูลจากประชาชน รวมถึงการพิจารณาจัดทำเสากั้น เพื่อไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นมาใช้ทางเท้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปรับพื้นที่สวนลุมพินี เอื้อคนพิการ-สูงอายุ
4 ฉบับไทยโพสต์, เดลินิวส์,สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรคนพิการ ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในพื้นที่สวนลุมพินีในแผนระยะต้นที่เป็นแผนเร่งด่วน กทม.จะปรับปรุงการเข้าถึงสวนลุมพินีให้มีความสะดวกทั้ง 3 ประตู เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสามารถเข้าสวนลุมพินีได้สะดวก และการปรับปรุงเส้นทางในสวนลุมพินี ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร ให้สามารถใช้รถวีลแชร์ หรือเดินเข้ามาใช้บริการได้สะดวกสบายมากขึ้น คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

-พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. กล่าวว่าแผนการดำเนินงานระยะแรกจะปรับปรุงพื้นที่ที่มีศักยภาพเดิมอยู่แล้วบริเวณลานตะวันยิ้มและบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่นำร่อง ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ส่วนแผนระยะยาว ให้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสวนลุมพินี อาทิ ห้องสุขา ทางลาดสำหรับรถเข็น ผู้พิการ ราวกันตก ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบริการแก่ผู้พิการทางสายตา ตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี โดยใช้งบประมาณจากการบูรณาการของ พม. กทม. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินี เพื่อให้เป็นต้นแบบของสวนสาธารณะที่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก สตรี และทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

 

2. เตรียมพร้อมรับมือพายุราอี
4 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน,สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายอมร กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อนราอีที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้ได้พร่องน้ำในคลองสายหลักและพื้นที่แก้มลิงเพื่อรับน้ำโดยคลองหลัก 3 คลอง ประกอบด้วย คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม และคลองดาวคะนอง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการเดินเรือในคลองแสนแสบ โดยเฉพาะช่วงประตูน้ำ-ผ่านฟ้าฯ รวมทั้งลดระดับน้ำในแก้มลิงบึงหนองบอนและบึงวารีภิรมย์ เพื่อช่วยรับน้ำเพิ่มเติมนอกจากนี้ กทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำประจำจุดอ่อนน้ำท่วมขัง รวมถึงสำรองเครื่องสูบน้ำเสริมแนวกระสอบกันน้ำหนุนในพื้นที่ฟันหลอบริเวณถนนทรงวาดและซอยสุขุมวิท 50

- กทม.ได้ประสานความร่วมกับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ เตรียมพร้อมรับมือฝนน้ำเหนือ และแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเต็มที่ มั่นใจจะสามารถรับมือได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนจากผลของพายุโซนร้อนราอีรวมทั้งสถานการณ์น้ำเหนือและ การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
- หากฝนตกปริมาณ 70-100 มิลลิเมตรในพื้นที่รอบนอกที่มีพื้นที่รับน้ำ อาทิ พื้นดิน ทุ่งนา จะไม่มีปัญหาน้ำขัง แต่หากเป็นพื้นที่เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนจำนวนมากอาจส่งผลให้มีน้ำรอการระบายได้


ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนและน้ำเหนือที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.เตรียมสำรวจ-ซ่อมแซมป้อมมหากาฬ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า สผม.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หรือจุดชำรุดของโบราณสถานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งรวมถึง ป้อมมหากาฬและอาคารเก่าภายในป้อม แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลทางวิชาการนำมาใช้ในการบูรณะได้ เนื่องจากชาวชุมชนไม่อนุญาตให้เข้าไปภายใน

-เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการรื้อย้ายบ้านเรือนในป้อมมหากาฬ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. มอบหมายให้ สผม.เข้าไปสำรวจความเสียหายของป้อมและอาคารเก่าที่อยู่ริมคลอง เป็นข้อมูลในการซ่อมแซม เพื่อให้การซ่อมแซมปรับปรุงเหมือนดั้งเดิมมากที่สุด แต่จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ซึ่ง กทม.อยู่ระหว่างประสานงานอย่างต่อเนื่อง


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การสำรวจความเสียหาย หรือจุดชำรุดของโบราณสถานในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเก็บข้อมูลทางวิชาการมาใช้ในการซ่อมแซมให้เหมือนแบบดั้งเดิม
ด้านลบ
- การไม่ยินยอมของชาวชุมชนในการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจโบราณสถานในป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจความเสียหาย หรือชำรุดของโบราณสถานในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

 

4.เตรียมซ่อมแซมเสาชิงช้า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า หลังจากมีการบูรณะเสาชิงช้า หน้าศาลาว่าการ กทม.เมื่อปี 48 ที่ผ่านมา ยังไม่มีการซ่อมแซมอย่างจริงจัง จากการสำรวจสภาพเบื้องต้นพบสีหลุดร่อนรอบบริเวณฐานรองรับ พื้นชำรุดกระเบื้องแตก และมีปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง โดย สผม.จะตรวจอย่างละเอียด ทั้งหมดก่อนเสนอของบประมาณในการซ่อมแซม คาดจะดำเนินการซ่อมแซมได้ในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การสำรวจและเตรียมการบูรณะซ่อมแซมเสาชิงช้า


ข้อคิดเห็น
- สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการบูรณะซ่อมแซมเสาชิงช้า

 

5.เดินหน้าเก็บผักตบชวาขวางทางน้ำ
3 ฉบับเดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด
รายละเอีบยด
- นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า วันที่ 20 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติ สสล. สนน. และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เตรียม จัดกิจกรรม Clean up the World และกิจกรรม "คนกรุงเทพฯ รวมใจอนุรักษ์ และพัฒนาคลองสวย น้ำใส ไร้ขยะ" เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ในวันที่ 19-23 ก.ย. 59 โดยจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะและผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสำคัญในพื้นที่ของแต่ละเขต รวมทั้งสิ้น 50 คลอง เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำ คู คลอง ให้สะอาด สวยงาม โดยในแม่น้ำเจ้าพระยาจัดเก็บทุกวันตั้งแต่สะพานพระราม 7 - ท่าน้ำใต้สะพานพระราม 9 (สวนสาธารณะ)

- นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า สนน.ได้จัดทำแผนดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเตรียมมาตรการอื่นรองรับ อาทิ ติดตั้งจุดสกัดผักตบชวาเป็นระยะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของผักตบชวา ขุดลอกคูคลองที่ตันเพื่อเปิดทางน้ำไหล ติดตั้งตะแกรงเก็บขยะอัตโนมัติ หรือเครื่องบีบอัดขยะบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำ หรือคลองที่มีผักตบชวาหนาแน่น เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บผักตบชวา ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำคู คลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ขณะนี้คูคลองต่างๆ มีผักตบชวาเติบโตและแพร่กระจายจำนวนมาก เนื่องจากผักตบชวาเจริญเติบโตรวดเร็ว เฉลี่ย 500 กรัม/ตารางเมตร สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ถึง 40,580 กรัม/ตารางเมตร ภายใน 3 เดือน


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะและผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6. 31 เส้นทางจักรยานใช้งานได้จริง
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
- นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า จากการสำรวจของ สจส. และประชุมร่วมกับสมาคมจักรยานให้ข้อมูลตรงกันแต่ละเส้นทางจักรยานของ กทม.มีการใช้งานที่ต่างกันไป บางเส้นทางใช้เพื่อการเดินทางไปทำงานช่วงเช้า-เย็น ขณะที่บางเส้นทางมีนักปั่นเพื่อท่องเที่ยวในช่วงกลางคืน หรือวันเสาร์-อาทิตย์
- ปัจจุบันเส้นทางจักรยานของ กทม. มี 31 เส้นทาง ยังมีผู้ใช้งานทั้งสิ้น ยืนยันไม่มีการยกเลิกทางจักรยานเส้นทางใดๆ แต่ด้วยสภาพเส้นทางบางจุดอาจมีปัญหารถอื่นเข้าไปวิ่ง หรือใช้จอดรถ ได้แก้ปัญหาโดยทำคันกั้นไม่ให้รถอื่นเข้าไปในทางจักรยานได้
- กทม.ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วมหารือแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจราจรในภาพรวม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเดินทางระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการเดินทางอย่างยั่งยืน


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีอยู่เดิมของ กทม.ให้สามารถใช้งานได้จริงเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องการใช้จักรยาน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือเพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยว และออกกำลังกาย สนับสนุนระบบขนส่ง
ด้านลบ
- กรณี สตง.ตรวจสอบพบว่าเส้นทางจักรยานของ กทม.ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ซึ่งอาจเกิดจากไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจทางจักรยานทั้งหมดอย่างทั่วถึงทุกเส้นทาง


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการใช้เส้นทางจักรยานของ กทม. รวมถึงการแก้ไขปัญหายานพาหนะอื่น

 

7.วสท.แนะตรวจสอบอาคารต่อเนื่อง
3 ฉบับ เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า การถล่มของอาคารย่านประชานิเวศน์แสดงให้เห็นว่าตัวกันสาดที่ถล่มลงมาเป็นพื้นที่รับน้ำฝนและอุ้มน้ำ ส่งผลให้เกิดการกดทับน้ำหนักและกัดเซาะโครงสร้าง ขณะที่อาคารไม่มีความสมบูรณ์จึงทำให้ตัวโครงสร้างค่อยๆ เกิดความเสียหาย แต่ผู้อยู่อาศัยไม่ได้สังเกตและไม่มีการซ่อมแซมปรับปรุง โดยพบโครงสร้างตัวอาคารและตัวตึกเป็นโครงสร้างระบบที่ต่างกัน จึงทำให้ขาดความมั่นคงแข็งแรง อย่างไรก็ตามอาคารเก่าไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะถล่มเสมอไป หากประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารดูแลและตรวจสอบอาคารเป็นประจำ และหากพบเกิดความเสียหายจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบแก้ไขจุดบกพร่อง

- รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. กล่าวว่า อาคารแต่ละประเภทไม่มีวันหมดอายุหากมีการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพราะการบำรุงรักษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาคารมีอายุการใช้งานนานขึ้น โดยเฉพาะอาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายกระทรวงโดยผู้เชี่ยวชาญ 9 ประเภท จะต้องตรวจสอบสมรรถนะเพื่อต่อใบอนุญาตทุกปี ตามหลักกฎหมายอาคารที่ก่อสร้างเสร็จจะต้องตรวจสอบเมื่อใช้งานครบ 1 ปี และตรวจสอบซ้ำทุกปี รวมทั้งต้องตรวจสอบครั้งใหญ่ทุก ๆ 5 ปี เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของอาคาร

- วสท.อยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมและออกกฎหมายกระทรวงตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยจะกำหนดให้อาคารต้องมีความทนทานสามารถรับน้ำหนักตลอดการใช้งาน โดยไม่ต้องให้ประชาชนแบกรับค่าซ่อมบำรุงที่สูงเกินไป เพื่อกระตุ้นให้ผู้ออกแบบใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร คาดจะสามารถบังคับใช้ได้ประมาณปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบอาคารและการเพิ่มมาตรฐานเรื่องการกำหนดวัสดุและการประกอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร
ด้านลบ
- ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีอาคารกว่า 20,000 อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอย 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปเข้าข่ายต้องตรวจสอบอาคาร ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลกัดกร่อน ทำให้สึกหรอเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังพบมีอาคารที่เลี่ยงการส่งผลตรวจสอบอาคารต่อหน่วยงานท้องถิ่นมากถึง 4,000 อาคาร


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบอาคารและการเร่งรัดให้เจ้าของอาคารตรวจสอบและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารให้ กทม.พิจารณา

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เลื่อนจัดระเบียบผู้ค้า 4 จุด
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
42 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การที่ กทม. ขยายระยะเวลาการจัดระเบียบยกเลิกแผงค้าบนทางเท้าในพื้นที่ประตูน้ำ สยามสแควร์ ถนนสีลม และแยกราชประสงค์ออกไปเป็นวันที่ 3 ต.ค.นี้ เพื่อเตรียมสถานที่รองรับผู้ค้านั้น กทม. ควรเร่งรัดจัดระเบียบทางเท้าโดยเร็ว เนื่องจากผู้ค้าเบียดบังที่สาธารณะมานาน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในการสัญจร จึงขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ดังกล่าวมีผู้มีอิทธิพลและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ดำเนินการค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม กทม. ควรพิจารณาจัดหาสถานที่ใกล้เคียงให้ผู้ค้าเช่าอย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณประตูน้ำ สยามสแควร์ ถนนสีลม และแยกราชประสงค์

 

2. ขับขี่จักรยานยนต์บนทางจักรยาน
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV? fref=nf
40 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยานบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมจำนวนมากโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้น เป็นการกระทำที่มักง่ายและผิดกฎจราจรอย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจควรตรวจตราและจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เส้นทางจักรยานที่ กทม. ดำเนินการก่อสร้างมีการใช้งานอย่างคุ้มค่าหรือไม่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันจับปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมทั้งการประเมินผลการใช้ทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.แผนพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา
9 ฉบับแนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, สยามรัฐ,ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ป.กทม. และ ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำสื่อมวลชนล่องเรือชมพื้นที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเปิดเวทีเสวนาพิเศษ “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน...อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์” โดยกระทรวงมหาดไทยและ กทม.ได้มอบหมายให้ สจล. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดทำแผนแม่บท 57 กม. และระยะนำร่อง 14 กม. แนวคิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการเชื่อมต่อให้เข้าถึงด้วยทางเดินตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งได้สรุปแผนแม่บทระยะนำร่อง 14 กม.จากสะพานพระราม 7 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กำหนด 12 แผนย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับตลาดท่องเที่ยวระดับประชาคมอาเซียน โดยจะส่งมอบแผนให้ กทม.ในวันที่ 26 ก.ย.59

- ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาอยู่ภายใต้แนวคิด “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” (Chao Phraya for All) เน้นการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 210 วัน คณะที่ปรึกษา ได้สำรวจพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของ 34 ชุมชนที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน ออกแบบและจัดทำแผนแม่บท 12 แผนงาน โดยจะจัดทำทางเดิน ทางจักรยาน และกำแพงเขื่อนสูงริมเจ้าพระยา ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี 6 เดือน คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ต้นปี 60 แล้วเสร็จกลางปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตามนโยบายรัฐบาล
- การเปิดพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ด้านลบ
- การคัดค้านจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

2.ควบคุมไวรัสซิกา
10 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, M2F, ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน, พิมพ์ไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสซิกาและมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ ว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.59 ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยไวรัสซิกาทั้งหมด 7 ราย ซึ่งได้ ลงพื้นที่สอบสวนพร้อมทั้งควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับรายงานรายที่ 8 จากโรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมาในเขตสาทร สนอ. จึงระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนทันที โดยพบมีผู้ป่วยเพิ่มเติม 21 ราย และอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางการแพทย์อีกประมาณ 30 ราย

- ผู้ป่วย 1 ใน 21 รายเป็นหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งได้ประสานสูตินารีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นทราบว่าผู้เป็นแม่ปลอดภัยแล้ว แต่ต้องตรวจสอบเด็กที่อยู่ในครรภ์มีผลกระทบกับสมองหรือไม่ ขณะเดียวกันใน 21 ราย มีจำนวน 3 ราย ที่เดินทางไปต่างจังหวัด จึงได้ประสาน สธ.ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคต่อไป ส่วนในกรุงเทพฯ ผู้ป่วยไม่ได้อยู่เฉพาะในเขตสาทร แต่กระจายไปยังเขตอื่นๆ ด้วย กทม.จะประสานสำนักงานเขตให้ตรวจสอบในพื้นที่มีบุคคลใดสัมผัสผู้ป่วยเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติม

- นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รผอ.สนอ. กล่าวว่า หากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ถือว่า กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ

- นายอนุตรศักดิ์ รัชตะทัต ผช.ผอ.สำนักควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่าตั้งแต่ ม.ค. - 31 ส.ค.59 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 97 รายใน 16 จังหวัด แต่สถานการณ์ขณะนี้ควบคุมได้ โดยมี 12 อำเภอใน 6 จังหวัดที่อยู่ระหว่างควบคุมและค้นหาผู้ป่วย ซึ่งหน่วยงานรัฐจะร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มแข็งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
- การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย เนื่องจากอาจเป็นการละเมิดสิทธิ ของผู้ป่วย


ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามสถานที่ต่างๆ การให้ความรู้ประชาชนในการดูแลตนเองไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสซิกา

 

3.ประชาชนตอบรับเรือคลองผดุงฯ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นางเบญทราย กียปัจจ์ รองโฆษกของ กทม.กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ในที่ประชุมนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผอ.สจส. รายงานผลโครงการพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนคลองผดุงกรุงเกษม เส้นทางเริ่มจากท่าเรือหัวลำโพง-ท่าเรือเทเวศร์ ระยะทางประมาณ 5 กม. ซึ่งได้ดัดแปลงเรือของ สนน. 4 ลำ ทดลองให้บริการนำร่องฟรีทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการรวมแล้ว 8,212 คน ซึ่งกองทัพเรือได้สนับสนุนเรือโดยสารเพิ่มอีก 2 ลำ โดย สจส.มีโครงการที่จะทำทางเดินสกายวอล์กจากท่าเรือหัวลำโพง ไปยัง สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หัวลำโพง สร้างท่าเรือเพิ่มบริเวณจุดตัดคลอง ส่วนการก่อสร้างท่าตลาดเทวราชกุญชร คาดจะแล้วเสร็จวันที่ 15 ก.ย.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาโครงการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสัญจรทางน้ำตามนโยบายรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมการจัดสร้างท่าเรือและสกายวอล์กเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

4.เปิดใช้อุโมงค์มไหศวรรย์ปลาย ก.ย.นี้
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
- นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ ผอ.สนย. กล่าวว่า การก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดใต้แยกมไหศวรรย์ในแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ระหว่างติดตั้งสัญญาณไฟ ป้ายจราจร ป้ายเตือนและป้ายแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการจราจร คาดจะดำเนินการได้เสร็จและเปิดให้รถวิ่งได้ปลายเดือน ก.ย.นี้ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว จะเร่งซ่อมแซมถนนคู่ขนานและผิวจราจรให้เสร็จโดยเร็ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนรัชดาภิเษก
ด้านลบ
- โครงการนี้ก่อสร้างตั้งแต่ปี 54 ซึ่งมีความล่าช้าและประชาชนร้องเรียนปัญหาจราจรติดขัด


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ทางลอดใต้แยกมไหศวรรย์ในปลายเดือน ก.ย.นี้

 

5.ขยายเวลาผู้ค้าสะพานพุทธ
4 ฉบับมติชน, ไทยโพสต์, M2F, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายสมชัย ไตรพิทยากุล ผอ.เขตพระนคร กล่าวหลัง ประชุมตัวแทนผู้ค้าใต้สะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าว่า ผู้ค้าทั้ง 2 แห่ง ประมาณ 300 ราย ได้ทำหนังสือขอขยายเวลาจัดระเบียบพื้นที่เป็นครั้งที่ 3 โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. ให้ความเห็น ขณะนี้ผู้ค้าจำนวนหนึ่งยังหาพื้นที่ค้าขายใหม่ไม่ได้ กทม.จึงสมควรขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นการผ่อนผันครั้งสุดท้าย สำหรับตลาดที่ กทม.ประสานสถานที่รองรับผู้ค้าเบื้องต้น คือ ตลาดยอดพิมาน ซึ่งมีข้อเสนอเหมือนกับผู้ค้าปากคลองตลาด คือ ขายฟรี 3 เดือน และคงค่าเช่าเป็นเวลา 3 ปี ยืนยันไม่มีการเรียกเก็บเงินกินเปล่า โดยบริเวณดังกล่าวจะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมทางหลวงชนบท ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบการพัฒนาพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
- นโยบายจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย และสร้างภูมิทัศน์ ที่สวยงามของบ้านเมือง
ด้านลบ
- การขยายเวลาการจัดระเบียบผู้ค้าบางพื้นที่ออกไป อาจทำให้ผู้ค้าในพื้นที่ที่จัดระเบียบไปแล้วออกมาเรียกร้อง เพื่อกลับมาค้าขายอีกครั้ง


ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณใต้สะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้า รวมทั้งการจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

 

6.แก้ปัญหาทุจริตในหน่วยงานรัฐ
4 ฉบับข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ประกาศใช้นโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้สัญลักษณ์เปิดไฟไล่โกงพร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศว่า เป็นโอกาสดีที่รัฐบาลประกาศนโยบายดังกล่าว เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจำนวนมากกระจายไปทั่วประเทศ หากรัฐบาลจะดำเนินการขอให้เริ่มที่ กทม.ซึ่งเป็น อปท.รูปแบบพิเศษ มีการจัดเก็บภาษี ใช้จ่าย และบริหารงาน และมีเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง โดยขอให้นายกรัฐมนตรี สั่งการให้รมว.มหาดไทย หรือตั้งกรรมการพิเศษจากทำเนียบรัฐบาล เข้ามากำกับดูแล การใช้จ่ายงบประมาณ


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม.


ข้อคิดเห็น
- สำนักงาน กก.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ควบคุมไวรัสไข้ซิกาในกรุงเทพฯ
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
44 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 53 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเรื่องที่อันตรายมาก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายน้อยลง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรปกปิดข้อมูล เพราะจะยิ่งสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน
- ร้อยละ 47 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งควบคุมการระบาดของโรคไข้ซิกา รวมทั้งให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากโรคดังกล่าว ตลอดจนลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค

www.facebook.com/Prachachat
https://www.facebook.com/PrachachatOnline
58 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เนื่องจากขณะนี้ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา 4 ภาคแล้ว จึงควรเร่งควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค รวมถึงให้ข้อมูลประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. ค้านสร้างอุโมงค์แยกพัฒนาการไม่ออกแบบให้ จยย. สัญจร
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
99 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี ‘กลุ่มปลดแอกชาวสองล้อ’ คัดค้านการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้แยกพัฒนาการ โดยไม่ออกแบบให้รถจักรยานยนต์ใช้สัญจรได้นั้น การดำเนินการดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากภายในอุโมงค์มีพื้นที่แคบ หากเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงกว่าปกติ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์จึงควรปฏิบัติตามกฎจราจร
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณแยกพัฒนาการมีสะพานลอยข้ามแยกอยู่แล้ว รวมทั้งอีกไม่นานจะมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกพัฒนาการ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. คนกรุงเทพฯ พอใจบริการเก็บขยะ
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายกิตตินันท์ขาวสุทธิ์รป.กทม. กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหารสสล.และ หน.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและการให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกทม.ปี 59 โดยสำรวจจาก 50 เขต พบภาพรวมการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยของ กทม.ประชาชนพึงพอใจร้อยละ94.4 และภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของ กทม. ร้อยละ 98.4

- สำหรับการลดปริมาณมูลฝอย สสล. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันลดปริมาณมูลฝอยหลายกิจกรรม ส่วนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบาย 5,000 ไร่ ภายใน 4 ปี ดำเนินการแล้ว4,805 ไร่ 2 งาน 95 ตร.ว. คิดเป็นร้อยละ96.11โดยต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.60 ส่วนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อมในปี 59 ขณะนี้เพิ่มแล้ว 1,119 ไร่ 3 งาน76.64 ตร.ว. และจะเพิ่มอีก 178 ไร่ 23.36 ตร.ว.ภายในเดือน ก.ย.นี้


ผลกระทบ
- การให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของ กทม.
- มหานครสีเขียว


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและการให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของ กทม. ปี 59

 

2. ควบคุมไวรัสซิกา
9 ฉบับ บ้านเมือง, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ข่าวสด,ไทยโพสต์,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาในเขตสาทร 21 คน ซึ่ง 1 ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ เนื่องจากได้รับเชื้อจากสามีที่เดินทางกลับจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่มีการแพร่ระบาด ซึ่งหญิงคนดังกล่าวอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ป่วยบางรายได้เดินทางไปต่างจังหวัด ทั้งนี้ กทม.ได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามอาการและให้คำแนะนำโดยขอให้พักผ่อนอยู่บ้านในช่วงที่ป่วย พร้อมขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะไวรัสซิกาไม่ได้น่ากลัวและเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่เป็นห่วงการติดเชื้อในหญิงวัยเจริญพันธุ์ มีผลต่อเด็กทารกทำให้กะโหลกเด็กเล็กลง จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ระมัดระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันทั้งโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิกา

- พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับไปยังกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานสาธารณสุขระดับท้องถิ่นให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของไวรัสซิกาและการป้องกันโรคที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง


ผลกระทบ
- การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิกา


ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิกา รวมทั้งการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

3. เปิดเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม
6 ฉบับ แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360°, เดลินิวส์, M2F, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า หลังจาก กทม. เริ่มทดลองเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา พบประชาชนตอบรับดีมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยวันแรกมีผู้ใช้บริการ 876 ราย วันต่อๆ มามีประมาณ 1,200 ราย รวม 5 วัน จันทร์-ศุกร์ ยอดรวมผู้โดยสาร 5,747 ราย ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาในการให้บริการ จากที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กทม. จะพยายามเดินเรือให้บริการเร็วขึ้น เพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารให้ครอบคลุม โดยวันธรรมดาให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. มีเรือวิ่งทุก 20 นาที ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. เรือให้บริการทุก 30 นาที นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยบริเวณจุดตัดคลองมหานาคและคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งมีเรือโดยสารของบริษัท ครอบครัวขนส่ง จำกัด ให้บริการอยู่เป็นประจำ โดยเตรียมติดตั้งกระจกโค้งบริเวณแยกดังกล่าวเพิ่มความปลอดภัย พร้อมประสานบริษัท ครอบครัวขนส่งให้แจ้งผู้ขับเรือระมัดระวัง หรือชะลอความเร็วลงเมื่อถึงจุดดังกล่าว

- สำหรับเรือใหม่ที่จะนำมาวิ่ง 6 ลำ กทม. ได้เสนอของบประมาณรัฐบาลแล้วระหว่างนี้ สจส. ได้ออกแบบเรือพร้อมร่างประกวดราคากลางเตรียมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อตามขั้นตอน ตั้งเป้าหมายให้บริการเดินเรือทั้ง 6 ลำ ในเดือน มี.ค.60

- พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานความคืบหน้าของโครงการนี้แล้ว และฝากขอบคุณกทม. ที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม และยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ก่อนที่จะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในระยะต่อไป


ผลกระทบ
-การพัฒนาการเดินทางในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง รองรับการแก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ำตามนโยบายรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

 

4.ศึกษาเดินเรือคลองโอ่งอ่าง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า กทม.มีแผนดำเนินการการเดินเรือในคลองโอ่งอ่างซึ่งเป็นคลองที่ผ่านพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในโดยดำเนินการศึกษาเพิ่มศักยภาพคลองด้วยการจัดทำระบบขนส่งมวลชน เนื่องจากคลองโอ่งอ่างจะตัดผ่านพื้นที่สำคัญจุดต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ เพราะมีการก่อสร้างเขื่อนริมคลองแล้วจึงเหมาะสมในการจัดทำระบบขนส่งมวลชนทางเรือซึ่งประชาชนสามารถใช้ในการเดินทางและใช้เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

- คลองมีระยะทางยาวประมาณ 3 กม. กทม.มีแผนการเดินเรือในคลองดังกล่าวเบื้องต้น ประมาณ 1 กม. ซึ่งกทม.ต้องก่อสร้างท่าเรือ ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแนวทางดำเนินโครงการที่เหมาะสมซึ่งจะเร่งดำเนินการต่อไป


ผลกระทบ
- แนวทางการเพิ่มระบบขนส่งมวลชนในคลองต่างๆ เพื่อสร้างทางเลือกการเดินทางให้แก่ประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาการเดินเรือในคลองโอ่งอ่าง

 

5. แจ้ง 177 คูหา ตลาดประชานิเวศน์ 1 ย้ายออกด่วน
4 ฉบับ มติชน, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวถึงการดำเนินการกับอาคารพาณิชย์ 177 คูหา ที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร ซึ่งเป็นอาคารของสำนักงานตลาด กทม. หลังเกิดเหตุอาคารทรุดตัว 12 คูหาว่าอาคารพาณิชย์ 177 คูหา มีความเสี่ยงที่จะถล่ม เนื่องจากโครงสร้างไม่มีความมั่นคงแข็งแรง หลังจากแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบปัญหาแล้ว ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดต่างรับสภาพที่จะต้องย้ายออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ซึ่งเขตจตุจักรได้ออกประกาศห้ามเข้า ห้ามใช้อาคารทั้ง 177 คูหา หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายทันที โดยวันที่ 12 ก.ย.นี้ สำนักงานตลาด กทม. และสำนักงานเขตจตุจักรจะรื้อถอนอาคาร 3 ชั้น 12 คูหา บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1 ที่เกิดเหตุกันสาดถล่ม หลังจากนำซากเหล็กและปูนที่พังลงมาออกจากบริเวณอาคารหมดแล้ว เพื่อให้ผู้เช่าได้เข้าไปขนย้ายทรัพย์สินออกมา ส่วนคูหาอื่นๆ หากผู้เช่าประสงค์จะย้ายออก เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกช่วยขนย้าย

-นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. กล่าวว่า ความปลอดภัยของอาคารไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นอาคารเก่าหรืออาคารใหม่ เพราะอาคารเก่าที่อายุมากกว่า 40 ปี หลายแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้ดี ส่วนกรณีอาคารแถวตลาดประชานิเวศน์ 1 มีอายุใช้งานประมาณ 37 ปี พังถล่ม เบื้องต้นประเมินว่าเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการออกแบบก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ สภาพแวดล้อม หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นใช้งานไม่เหมาะสม เช่น สร้างอาคารเพื่อที่อยู่อาศัย แต่กลับมีการนำของหนักเข้าไปเก็บไว้ภายใน ซึ่งจะยิ่งทำให้อาคารรับน้ำหนักไม่ไหวและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เป็นต้น

-นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร ผอ.สำนักงานตลาด กทม. กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการขนย้ายสิ่งของและรื้อถอนอาคาร 12 คูหา เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกค่อนข้างมาก จึงเกรงน้ำจะยิ่งเพิ่มน้ำหนักของอาคารทำมีการทรุดตัวเพิ่มขึ้น โดยคาดภายใน 10 วันนี้จะสามารถรื้อถอนอาคารได้เสร็จสิ้น พร้อมกันนี้ขอให้ผู้เช่าอาคารที่เหลือซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีก 165 คูหา รีบย้ายออกเพื่อความปลอดภัย

- ขณะนี้ กทม.ได้ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่ 10 ไร่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ เบื้องต้นส่วนหนึ่งของพื้นที่จะต้องก่อสร้างอาคารจอดรถ อีกส่วนหนึ่งจะพัฒนารูปแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้ประชาชน โดยผลการศึกษาจะเสร็จสิ้น และสรุปให้ กทม.ได้ประมาณเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้น สำนักงานตลาดกทม.จะนำเสนอผลศึกษาดังกล่าวต่อผู้บริหาร กทม. เพื่อวางรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ต่อไป


ผลกระทบ
-ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะเจ้าหน้าที่มีจำกัด และปัจจุบันการควบคุมอาคาร มีกฎหมายหลายฉบับที่บังคับใช้ทั้งกฎหมายของท้องถิ่นคือ กทม.และกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- จำนวนอาคารที่มีอายุเกินกว่า 40 ปีในกรุงเทพฯ มีหลายหมื่นอาคาร โดยเฉพาะอาคารที่พักอาศัยทั่วไป สำหรับอาคารสาธารณะมักจะมีอายุการใช้งานไม่ถึง 40 ปี เนื่องจากต้องมีการดัดแปลง การปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้สอย โดยทั่วไป อาคารสาธารณะจะมีอายุอย่างมากประมาณ 20-30 ปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานตลาด กทม. สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการกับอาคารพาณิชย์ 177 คูหา ที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 และการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
3 ฉบับ ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายชวินทร์ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า สนอ.ร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงวันละ 50 หน่วยในทุกเขตทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งแต่ละเขตจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงสุนัขหรือแมวอายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้-16 ก.ย.59
- นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. กล่าวกรณีพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ 23 ปี ใน จ.ปทุมธานี และมีกระแสข่าวอาจเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่ว่าจ.ปทุมธานีได้ส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะมายังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. เพื่อให้ตรวจสอบ เบื้องต้นไม่พบเชื้อพิษสุนัขบ้าและไม่พบเชื้อไข้สมองอักเสบ ประกอบกับทางกรมยังได้ตรวจหาเชื้อที่มีลักษณะคล้ายกันอีกคือ ไวรัสเดงกีและไวรัสซิกาก็ไม่พบอีกเช่นกัน

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า กรณีพบเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าจนมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้น เบื้องต้นทราบว่ามีการฉีดวัคซีนสุนัขที่อยู่ในรอบรัศมีที่เกิดเหตุคือบริเวณเขตบางนาแล้ว


ผลกระทบ
-โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่ร้ายแรง คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้จะเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นประจำทุกปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

 

7. ผู้ขับขี่ จยย. เรียกร้องใช้สะพานลอย-อุโมงค์ลอดแยก
4 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, M2F
รายละเอียด
- นายภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล แอดมินเพจปลดแอกชาวสองล้อ พร้อมกลุ่มปลดแอกชาวสองล้อรวมตัวกันพร้อมรถจักรยานยนต์ส่วนตัวประมาณ 100 คัน บริเวณถนนพัฒนาการ เพื่อยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่กทม.เพื่อให้พิจารณาการสร้างช่องทางให้รถจักรยานยนต์สามารถใช้สะพานข้ามแยกและอุโมงค์ได้และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อคัดค้านการก่อสร้างอุโมงค์ลอดแยกพัฒนาการโดยไม่ออกแบบให้รถจักรยานยนต์และคัดค้าน พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522

- นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ ผอ.สนย. กล่าวว่า การสร้างถนนและทางทุกประเภท กทม. สร้างเพื่อให้รถทุกประเภทใช้ จึงไม่ได้ออกแบบเลนสำหรับรถจักรยานยนต์เป็นการเฉพาะ การจะให้รถจักรยานยนต์ไปใช้ทางบนสะพาน หรือในอุโมงค์ข้ามแยกต่างๆ จะต้องใช้พื้นที่เขตทางมากขึ้น ซึ่งต้องเบียดพื้นที่ช่องทางปกติ จึงเป็นไปได้ยาก รวมทั้งมีองค์ประกอบเรื่องความปลอดภัยอย่างอื่นที่ต้องพิจารณาอีก เพราะอาจสุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

- การออกแบบทางของ กทม. ดำเนินการตามหลักวิศวกรรมมาตรฐาน แต่จะให้กำหนดเลนรถจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งต้องพิจารณาว่าเขตทางเหลือเพียงพอหรือไม่ ส่วนกรณีถนนตัดใหม่ หรือก่อสร้างสะพานหรืออุโมงค์แห่งใหม่ เมื่อมีประเด็นเรียกร้องให้เพิ่มช่องทางจักรยานยนต์โดยเฉพาะนั้น ต้องมาพิจารณาร่วมกันจากหลายฝ่าย


ผลกระทบ
-ปัจจุบันสะพานลอยและอุโมงค์ลอดแยกที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้งานทั่ว กรุงเทพฯ มี 39 สะพาน 6 อุโมงค์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการออกแบบทางของ กทม. ที่ไม่สามารถมีช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ

 

8. ศาลไม่รับคำร้องฟ้องคดีรถดับเพลิง
5 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ,โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์,สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผว.กทม. ยื่นฟ้องกทม. ผว.กทม. เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 กรณีกทม.มีคำสั่งที่ 1367/2557 ลงวันที่ 21 เม.ย.2557 เรียกให้นายอภิรักษ์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมกรณีทำละเมิดจากการดำเนินโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยจำนวน 1,434,463,937.07 บาท และรวมถึงค่าสินไหมทดแทนในส่วนค่าเสียหายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยศาลให้เหตุผลว่า คดีนี้เป็นการเสนอข้อหาใหม่ต่อศาล ไม่ถือเป็นการยื่นฟ้องเรื่องเดียวกันในคดีเดิมและเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากนายอภิรักษ์ไม่พอใจผลพิจารณา อาจฟ้องคดีนี้ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด


ผลกระทบ
- การดำเนินโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรถดับเพลิงในโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาซ่อมแซมและใช้งาน

 

9. ตรวจสอบการจัดซื้อเรือตรวจการณ์
8 ฉบับ ข่าวสด, มติชน,แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย,โพสต์ทูเดย์, M2F, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ของสนท. จำนวน 3 ลำว่า พบพฤติกรรมที่ส่อทุจริตในการประกวดราคา รวมถึงบางบริษัทที่ยื่นเสนอราคากลางมีความเชื่อมโยงกับบริษัทใหญ่ที่ผูกขาดการซื้อขายกับกทม. ขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตเรือดังกล่าวมีลักษณะเป็นเรือนำเที่ยว โดยมีโทรทัศน์ขนาดใหญ่ 2 เครื่อง ตู้เย็น ลำโพงและเคาน์เตอร์บาร์ ผิดจากวัตถุประสงค์การซื้อเรือที่ระบุใช้สำหรับตรวจการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทั้งนี้ จะยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ของกทม.ต่อป.ป.ช.ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ เพื่อให้ตรวจสอบต่อไป


ผลกระทบ
- การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม. จากหน่วยงานภายนอก


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ของ กทม.

 

10.ยอดรับเงินเด็กแรกเกิดเกินเป้าหมาย
2 ฉบับ มติชน, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในปีงบประมาณ 2559 มีผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ 136,490 คน จากที่ตั้งเป้าหมายของโครงการไว้ 128,000 คน โดยเด็กในครอบครัวรายได้น้อยที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2559 คือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้

- นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางนำร่องการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบสวัสดิการสังคมตามโครงการ National e-Payment เริ่มวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดทำระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมเพื่อให้สามารถรองรับการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยได้ประสานความร่วมมือกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการจัดทำข้อมูลและกรมการปกครองในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้ตรงตัว ไม่ซ้ำซ้อน และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง พร้อมกันทั่วประเทศเดือนละ 400 บาท ให้ครบทุกคนภายในเดือน ก.ย.นี้


ผลกะทบ
-การจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ ให้กับประชาชนโดยตรงตามนโยบายของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

11.รับฟังความเห็นพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา
3 ฉบับมติชน, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการว่ามีการจัดทำแผนแม่บทเพื่อเป็นแนวทางศึกษาออกแบบพัฒนาต่อจากโครงการนำร่องในส่วนของโครงการระยะ 14 กม. จากสะพานพระราม 7-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยแบบที่ สจล.จะส่งมอบแก่ กทม.ในวันที่ 26 ก.ย.นี้มีเพียงแบบเดียว แต่บางชุมชนจะมีแบบทางเลือกสำหรับการพิจารณาตัดสินใจต่อไป เช่น ชุมชนเทวราชกุญชร ชุมชนมิตตคาม ชุมชนสีคาม เป็นต้น

- ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รองผู้จัดการและโฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยลงพื้นที่ชุมชน 4-6 ครั้ง เก็บข้อมูลเรื่องความต้องการ ความกังวลของชาวบ้าน รวม 300 ครั้ง ใน 13 เขตที่โครงการผ่านไปถึง เขตละ 2 ครั้ง ส่วนหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการลงพื้นที่ รวม 400 ครั้ง ด้านสมาคมวิชาการ วัด โบราณสถาน ทั้งหมด 30 แห่ง ภาคประชาชน 6 กลุ่ม ประชาคมย่านต่างๆ มีการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งได้ผลสะท้อนบางชุมชนต้องการให้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างพิพิธภัณฑ์ ส่วนภาพรวมของโครงการผังแม่บท 57 กม. จากสะพานพระราม 7-เขตบางนา สุดเขตกรุงเทพฯ ได้วิเคราะห์ออกแบบเป็นทางเดินริมน้ำ 10 เมตร แบ่งเป็นทางเดินเท้า 5-6 เมตร ทางจักรยาน 3 เมตร และกันพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อปรับภูมิทัศน์ โดยอิงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนและสภาพแวดล้อมริมแม่น้ำ ส่วนโครงการนำร่อง 14 กม. จากสะพานพระราม 7- สะพานปิ่นเกล้า เบื้องต้นมีบางชุมชนยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งต้องลงพื้นที่หาสรุปแบบการก่อสร้างอีกครั้ง ได้แก่ ชุมชนวัดเทวราชกุญชร จะสร้างเป็นทางเดินอ้อมหน้าชุมชน หรือเดินผ่านชุมชน ชุมชนมิตตคาม 1 ยังไม่สรุปแนวเขื่อนริมน้ำและทางเดินอ้อมเข้าชุมชน ชุมชนสีคามสร้างทางเดินนอกชุมชนและอนุรักษ์บ้านไม้ 100 ปี


ผลกระทบ
-การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา