• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

รายงานข้อมูลประจำวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
** มีการรายงานข้อมูลเดือน : พฤศจิกายน 2557 รวม 2,548 โครงการ)
** วันนี้ มีผู้ใช้งาน 0 ราย (ยอดรวม 22,666 ราย)
** มีการปรับปรุงรายการข้อมูลฯ รวม 0 รายการ:: มีการรายงานข้อมูล ดังนี้

รายชื่อหน่วยงาน (ที่มีการรายงานข้อมูลล่าสุด)จำนวน
1. สำนักอนามัย 1
2. สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
3. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2
4. สำนักงานเขตดุสิต 4
5. สำนักงานเขตบึงกุ่ม 23
6. สำนักงานเขตประเวศ 9
7. สำนักงานเขตบางพลัด 2
8. สำนักงานเขตสายไหม 17
** สรุปวันนี้ ระบบฯ มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ รวม 0 โครงการ0

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม :: ที่มีความก้าวหน้าฯ มากที่สุด 20 รายการแรกความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ

สรุปข้อมูล :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (** วันนี้เข้าใช้งานระบบฯ 0 ครั้ง)
ลำดับส่วนราชการระดับกอง/ฝ่ายสถานะดำเนินการจำนวนโครงการ
1สำนักงานเลขานุการแล้วเสร็จ11
รวม 11
2กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการยกเลิก1
แล้วเสร็จ10
รวม 11
3กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลังกำลังดำเนินการ1
แล้วเสร็จ1
รวม 2
4กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ2
รวม 2
5กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเสร็จ2
รวม 2
6กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคมแล้วเสร็จ3
รวม 3
7กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ6
รวม 6
8กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ5
รวม 5
9กองบริการระบบคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ2
รวม 2
10กองสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วเสร็จ7
* สรุปยอดรวม (หน่วยนับ : โครงการฯ) 51

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)ความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1การจัดทำหนังสือสถิติประจำปีของ กทม. (ปี 2556, 463,000 บาท) 100.00
2กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร100.00
3กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กทม. ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (ปี 2556, ไม่ใช้งบประมาณ)100.00
4โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร100.00
5กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
6กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
7กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ100.00
8กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
9กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
10กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)100.00
11กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)100.00
12กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
13กิจกรรมการจัดทำบัญขีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
14กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน100.00
15กิจกรรมการตรวจแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน100.00
16โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM - 03)100.00
17โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)100.00
18กิจกรรมการตรวจสอบรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business) 100.00
19โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร100.00
20โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง(BMA GIS ONLINE)100.00
21โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse)100.00
22กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน100.00
23กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข100.00
24กิจกรรม การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ100.00
25กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการนำกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ100.00
26โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร100.00
27โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา Smart Device (รักษารอบ)100.00
28กิจกรรมการให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร100.00
29กิจกรรมการติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน100.00
30โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
31กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ/ระดับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ100.00
32โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอาเซียนของกรุงเทพมหานคร100.00
33โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (Lean สยป.)100.00
34กิจกรรมการจัดทำรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
35กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง100.00
36กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย100.00
37โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร100.00
38กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
39การให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น100.00
40โครงการการให้บริการประชาชนด้วย Free Wi-Fi ความเร็ว 4 Mbps100.00
41โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙100.00
42การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร100.00
43โครงการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเมืองมหานคร100.00
44กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซด์และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open License) 100.00
45กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการพัฒนากระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก100.00
46โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี100.00
47กิจกรรมจัดทำวารสารของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
48โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร100.00
49โครงการการจัดทำฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาพื้นที่เขต 100.00
50จัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ 380.00
51โครงการจัดนิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์10.00