• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. มอบหมายงาน รผว.กทม.
3 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวว่า ได้ลงนามในคำสั่ง กทม. เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้ รผว.กทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม. เพื่อความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. อันดับ 1 ดูแลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานกฎหมายและคดี กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดฯ การพาณิชย์ กทม. เฉพาะสำนักงานตลาด กทม. กองอำนวยการตลาดนัด ยกเว้นการอนุมัติใช้เงินตลาดนัดส่วนที่ ผว.กทม. มีอำนาจสั่งจ่าย
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. อันดับ 2 ดูแลสำนักงบประมาณ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายการคลัง
- นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. อันดับ 3 ดูแลสำนักการคลัง สำนักการศึกษา ยกเว้นการบรรจุและแต่งตั้ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม. สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. กองการต่างประเทศและกองกลาง ยกเว้นศูนย์รับแจ้งร้องทุกข์ สำนักปลัดฯ การพาณิชย์ กทม. เฉพาะสถานธนานุบาล กทม. และสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายรายได้ ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กทม.
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. อันดับ 4 ดูแลสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักผังเมือง สำนักงานเลขานุการสภากทม. สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานปกครองและทะเบียน และกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดฯ การพาณิชย์ กทม. เฉพาะสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพฯ และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.59 เป็นต้นไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม. และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในคณะผู้บริหาร กทม.ชุดใหม่

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของ ผว.กทม. ในด้านต่างๆ

 

2. รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง
7 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, บ้านเมือง
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หารือถึงการบริหารจัดการขยะ และการแยกขยะ ส่วนกลุ่มจิตอาสาจะช่วยกันรณรงค์การลดกล่องโฟม เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย เช่น กล่องที่ทำด้วยชานอ้อย
- กทม. ขอความร่วมมือจิตอาสาที่จะนำอาหารมาแจกจ่ายแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวงให้ใช้ภาชนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการใช้โฟม และขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธานำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือภาชนะพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำมาบริจาค เพื่อให้ประชาชนสามารถนำภาชนะเหล่านี้กลับมาใช้หมุนเวียนในการรับอาหารและน้ำ ซึ่งจะสามารถลดปริมาณขยะลงได้
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังปล่อยขบวนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกถังตามประเภทขยะที่กำหนดว่า กทม. ได้จัดเจ้าหน้าที่ 1,600 คน ร่วมกับจิตอาสา 3,000-4,000 คน ประจำจุด 10 จุด รอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง โดยแต่ละจุดได้ตั้งถังขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภทคือ ถังสีเขียว ทิ้งเศษอาหาร ถังสีน้ำเงิน ทิ้งขยะทั่วไป ถังสีเหลือง ทิ้งขยะรีไซเคิล เพื่อง่ายต่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีรถขนขยะไม่ต่ำกว่า 100 เที่ยวหมุนเวียนจัดเก็บขยะตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 02.00 น.ของวันใหม่ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกถังตามประเภทขยะ รวมทั้งการรณรงค์ ลดปริมาณขยะ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกถังตามประเภทขยะที่กำหนด เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง

 

3. เพิ่มกล้อง CCTV – จุดคัดกรองความปลอดภัยรอบสนามหลวง
7 ฉบับ ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, บ้านเมือง
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ในช่วงที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.เป็นต้นไป ขณะนี้ได้เตรียมการไว้หมดแล้ว สิ่งที่เป็นห่วงคือ จำนวนรถยนต์ที่จะเข้ามาในพื้นที่จะไม่มีที่จอดรถ ซึ่ง กทม.ได้จัดหาที่จอดรถและรถตู้ให้ พร้อมกันนี้ กระทรวงคมนาคมได้ส่งรถ บขส.และรถ ขสมก. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงรถของกองทัพบกและภาคเอกชน สำหรับจุดคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาร่วมงานทั้ง 9 จุด เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด 10 ตัว เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ตามปกติพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามหลวงมีกล้อง CCTV แล้ว 127 ตัว ซึ่ง กทม. ได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มอีก 40 ตัว เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
- พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับประชาชนที่จะเข้ากราบสักการะพระบรมศพในวันที่ 29 ต.ค.เป็นต้นไป โดยสั่งการให้เพิ่มประตูคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่เพิ่มเติม เนื่องจากคาดจะมีประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทาง เข้ามาจำนวนมากในช่วงสุดสัปดาห์
- พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.กล่าวว่าในวันที่ 29 ต.ค.จะเพิ่มกำลังตำรวจในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และพื้นที่รอบสนามหลวง เพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัย โดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบริเวณโดยรอบทั้งหมดและ ตั้งเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ และตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะ 3 จุด คือ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง และบริเวณโดยรอบสนามหลวง เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการในการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

4. พร้อมรับสถานการณ์ฝน-เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
3 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขตวัฒนา คลองเตย ปริมาณฝนสะสมสูงสุด 130 มิลลิเมตร (มม.) ส่งผลให้มีน้ำขังในถนนสายหลักหลายแห่ง กทม.ได้ระบายน้ำออกก่อนเวลา 04.00 น. และช่วงเช้าของวันที่ 25 ต.ค. ยังเหลือเพียงบางจุด ส่วนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาในวันที่ 25-28 ต.ค. ได้เตรียมแผนไว้ทั้งหมดแล้ว อาทิ การเพิ่มและระดมเครื่องสูบน้ำเป็นเท่าตัว ส่วนแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเตรียมแผนรองรับไว้สำหรับปี 60 ต่อไป
- นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า สนน. ได้เตรียมพร้อมแผนรับมือฝนที่จะตกลงมาช่วงนี้แล้ว โดยควบคุมระดับน้ำในคลองต่างๆ ให้อยู่ในระดับต่ำ เมื่อฝนตกหนักจะสามารถเร่งระบายได้อย่างทันท่วงที
- นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รผอ.สนน. กล่าวถึงการประชุมร่วมกับนายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของ ผว.กทม.ว่า ได้หารือแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะสั้นในช่วง 2-3 วันนี้ โดยแก้ไขจุดอ่อน หรือจุดวิกฤตน้ำท่วม ทั้งวงเวียนบางเขน และถนนงามวงศ์วาน โดยเพิ่มเครื่องปั๊มน้ำและเครื่องสูบน้ำในคลองเปรมประชากรให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยารวดเร็วขึ้น ประสานงานกับศูนย์ราชการให้พื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำจากถนนแจ้งวัฒนะ ส่วนถนนงามวงศ์วาน-ซอยชินเขต จะร่วมกันหาทางระบายน้ำในตรอกซอย สำหรับแผนระยะยาวได้หารือถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น การเพิ่มเขื่อนกั้นน้ำ คลอง อุโมงค์ระบายน้ำ โดยนายรอยลจะช่วยเร่งรัดให้รัฐบาลเข้ามามีส่วนในการระบายน้ำ โดยเฉพาะใน จ.ปทุมธานี

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ และ การประสานความร่วมมือในการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝน และการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5. งดแจกจ่ายอาหารหลัง 20.00 น.-ห้ามตั้งแผงค้ารอบสนามหลวง
7 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, บ้านเมือง
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า จากวันนี้ไปจนถึงวันที่ 29 ต.ค. ขอความร่วมมือไปยังผู้ที่เข้ามาแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนบริเวณสนามหลวง งดแจกหลังเวลา 20.00 น. เพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลที่เข้ามาพักค้างแรมในสนามหลวง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลไม่ให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเข้ามาทำการค้าขายในบริเวณสนามหลวง หากฝ่าฝืนจะถูกจับกุมทันที นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนที่นำบุตรหลานเข้ามาในสนามหลวง ติดชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเด็ก หรือทำข้อมูลคล้องคอไว้ หากพลัดหลงจะได้สามารถติดต่อได้
- พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผอ.สนท. กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกระจายกำลังตรวจตราพื้นที่ หากพบแผงค้าบนทางเท้า หรือผิวจราจรในจุดใดให้ดำเนินการจับปรับตามกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ โดยปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาททันที เริ่มดำเนินการจับปรับตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป ส่วนภาคประชาชนที่ต้องการตั้งโต๊ะแจกอาหาร หรือสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมือให้แจ้งความจำนงต่อ กทม.ที่ศูนย์อำนวยการร่วมฯ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อให้ กทม.สามารถจัดสถานที่จุดแจกจ่ายได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจร

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และบริเวณสนามหลวง
ด้านลบ
- ขณะนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 80,000 คน/วัน ส่งผลให้พื้นที่เกิดความแออัด สัญจรไม่สะดวก อีกทั้งมีกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อาศัยช่วงเวลาดังกล่าวตั้งวางแผงค้าบนทางเท้า ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งยังส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบและดูแลความเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

6. เพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้บึงหนองบอน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สวท. กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้น้ำคือชีวิต เพื่อรวบรวมแนวพระราชดำริ โครงการ พระอัจฉริยภาพด้านน้ำในรูปแบบต่าง ๆ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า...” โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาดำเนินการเชื่อมโยงโครงการแก้มลิงบึงหนองบอน จึงได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเพิ่มเติม ตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำบึงหนองบอน เขตประเวศ
- ศูนย์การเรียนรู้น้ำคือชีวิต เปิดให้เข้าชมฟรี ที่ผ่านมาผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณ 200-300 คน/วัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต กทม.จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยมุ่งหวังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านน้ำที่สำคัญของ กทม. และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมากขึ้นต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านน้ำตามแนวทางพระราชดำริ และการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ของ กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ น้ำคือชีวิต ภายในบึงหนองบอน เขตประเวศ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ภาพกองขยะรอบพระบรมมหาราชวังเป็นภาพเก่า
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
99 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพขยะเกลื่อนกลาดบริเวณรอบพระบรมหาราชวังและสนามหลวงนั้น จากการตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 57 – 58 การนำภาพดังกล่าวมาส่งต่อกันสร้างความสับสนให้ประชาชน จึงควรมีการพิจารณาและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนแชร์
- ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า พื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวงสะอาดมาก เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของ กทม. และจิตอาสาออกปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ขณะที่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพควรช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่และจิตอาสา

www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd
86 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ประชาชนควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนส่งต่อภาพต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสน โดยเฉพาะภาพกองขยะบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์เก่าไม่ใช่ภาพปัจจุบัน
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการขยะบริเวณพระบรมมหาราชวังและสนามหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทั้งจิตอาสาและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของ กทม. จัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบ แต่จุดที่รวมขยะยังมีกลิ่นและน้ำขยะไหล ขณะที่ประชาชนควรมีจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง

 

2. ถังขยะในกรุงเทพฯ
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
44 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สภาพถังขยะบนทางเท้าของ กทม. ในปัจจุบันที่เป็นโครงเหล็กตั้งบนพื้นและมีถุงพลาสติกใสห้อยอยู่ดูไม่สวยงาม เมื่อเปรียบเทียบกับถังขยะของเมืองอื่น
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบถังขยะในที่สาธารณะ ตั้งวางให้เพียงพอ รถขยะจัดเก็บตามเวลา และรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบถังขยะบนทางเท้าและการรณรงค์คัดแยกขยะ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เตรียมแบ่งงาน รผว.กทม.
8 ฉบับ ผู้จัดการรายวัน 360, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า วันที่ 25 ต.ค.นี้ ได้เชิญทีมงานทั้ง รผว.กทม. ที่ประกอบด้วย พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ และนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ เข้าร่วมประชุม พร้อมคณะ ทปษ.ของ ผว.กทม. ที่มีนายวัลลภ สุวรรณดี เป็นประธาน คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และทีม ลผว.ของ กทม. เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านต่างๆ รวมถึง เร่งสานงานต่อไม่ให้เกิดช่องว่างหยุดชะงัก โดยเฉพาะการสนับสนุนงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ
- คาดจะแบ่งงานให้แก่ รผว.กทม. 4 ราย ดังนี้
พล.ต.ท.อำนวย ดูแลงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย การจัดระเบียบทางเท้า และการบรรเทา สาธารณภัย นายจักกพันธุ์ ดูแลเรื่องงานโยธา และการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ นายทวีศักดิ์ ดูแลเรื่องงานแก้ไขปัญหาจราจร และการระบายน้ำ ส่วน นางวรรณวิไล จะรับผิดชอบด้านงบประมาณ การเงินการคลัง และการประสานงานในพื้นที่เป็นหลัก
- ส่วนการแก้ไขปัญหาจราจร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ที่ผ่านมาตนได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการตำรวจจราจร ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดมากขึ้น สำหรับแนวทางการแก้ไขด้านการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ เครื่องมือของ กทม.สามารถรับมือได้ เพียงแต่ต้องใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงกวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารราชการ กทม.และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะผู้บริหาร กทม.ชุดใหม่

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินงานตามนโยบายของ ผว.กทม.ในด้านต่างๆ

 

2. เดินหน้าจัดระเบียบชุมชนป้อมมหากาฬ
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬว่า จากนี้จะเดินหน้ารื้อถอนบ้านเรือนประชาชนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปี 59 จุดประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่คือการอนุรักษ์ป้อมมหากาฬ ให้ผู้คนเข้าถึงป้อมได้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมป้อม โดยทำสวนสาธารณะบางส่วน ส่วนบริเวณรอบๆ จะมีกิจกรรมต่างๆ ของสังคม เช่น การเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขณะเดียวกันจะเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์บ้านไม้โบราณ 4 หลัง ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ในอดีต ตลอดจนค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่โดยรอบป้อมมหากาฬและแนวกำแพง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
- นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.รื้อถอนบ้านเรือนแล้ว 19 หลัง เหลืออีก 42 หลังที่ต้องรื้อย้าย โดยได้รับการประสานจากเจ้าของบ้านอีก 5 หลัง ที่มีความพร้อมจะรื้อถอนทันที อย่างไรก็ตาม วันที่ 2 พ.ย.นี้ จะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธาน ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและหารือถึงกำหนดการเข้าไปขนย้ายด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ป้อมมหากาฬ เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเกาะรัตน์โกสินทร์
ด้านลบ
- การคัดค้านของชาวชุมชนป้อมมหากาฬบางส่วน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักผังเมืองสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจประชาชนในการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ

 

3.เพิ่มเต็นท์-รถสุขา-CCTV พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน
18 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, พิมพ์ไทย

รายละเอียด
- น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ผช.ลผว.กทม. และโฆษกของ กทม. กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) บริเวณสนามหลวงว่า พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ประธานการประชุมแจ้งว่าขอประกาศเลื่อนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากเดิมที่แจ้งให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพในช่วงบ่ายวันที่ 28 ต.ค.ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 29 ต.ค. เนื่องจากในวันที่ 28 ต.ค. มีพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าและเวลาที่เปิดให้ประชาชนช่วงบ่ายอาจน้อยเกินไป ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
- กทม.ได้เพิ่มเต็นท์กลางสนามหลวงเพื่อเป็นจุดพักคอยแก่ประชาชน เป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ มีที่นั่งพัก 900 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง พร้อมทั้งเพิ่มเต็นท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งรถสุขาสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 2 คัน ปัจจุบัน กทม.ได้จัดรถสุขา 36 คัน รองรับประชาชนได้เพียงพอ
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงมาตรการด้านความปลอดภัยว่า กทม.ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รอบสนามหลวงเสร็จสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้ว เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามจับกุมโดยเร็ว ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณท้องสนามหลวง หรือ โทร. 09-6870-7242 หรือ 0-2059-9632 ตลอด 24 ชั่วโมง
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนให้เดินทางมาท้องสนามด้วยระบบขนส่งมวลชน ซึ่งมีจุดหลักบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ กองสลากเดิม ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และกรมการรักษาดินแดน (สวนเจ้าเชตุ) โดย กทม.จัดรถประจำทางสำหรับรับส่งประชาชน ขณะนี้ไม่อนุญาตให้รถทั่วไปจอดในพื้นที่สนามหลวง กรณีรถที่เข้ามาขนส่งวัตถุดิบจะอนุญาตให้เข้ามาบริเวณท้องสนามหลวงก่อนเวลา 05.30 น. และหากหลังจากนั้นขอให้ประชาชนที่นำอาหารมาบริจาคนำรถไปจอดที่สนามม้านางเลิ้ง จากนั้น กทม.จะมีรถช่วย ขนย้ายวัตถุดิบให้และบริการรับ-ส่งฟรี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดโดยรอบ
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ประกาศให้พื้นที่รอบสนามหลวงเป็นพื้นที่ปลอดการพาณิชย์ ที่ผ่านมามีการตักเตือนผู้ค้าไปแล้ว หลายรายเข้าใจคลาดเคลื่อนยังนำสินค้า มาขาย นอกจากนี้ ยังตรวจพบสินค้าที่นำมาจำหน่ายหลายประเภทไม่เหมาะสม เช่น การจำหน่ายพระบรมฉายาลักษณ์ ขอย้ำว่า กทม.ไม่อนุญาตให้ค้าขายในท้องสนามหลวงและบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังรวมทั้งจะขยายขอบเขตออกไป หากพบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต่างๆ กทม.จะเริ่มดำเนินการจับกุมและใช้มาตรการเด็ดขาดตามกฎหมาย
- พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการปฏิบัติงานของ กอร.รส. ว่า การบริหารจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้มีจิตอาสานำมาสนับสนุน ในเบื้องต้นเพื่อความเหมาะสม กทม. อาจขอปรับไปใช้สถานที่ใดที่หนึ่งในบริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง เบื้องต้นอาจเป็นที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) เพื่อเป็นจุดนัดพบเริ่มต้นก่อนกระจายต่อเข้าในพื้นที่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดบริการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการ อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงาน พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

4. แนะนำข้อปฏิบัติการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
4 ฉบับ สยามรัฐ, พิมพ์ไทย, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด
รายละเอียด
- น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ผช.ลผว.กทม. และโฆษกของ กทม. กล่าวถึงการทำงานของ กทม.ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหลายภาคส่วน เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ภายในพระบรมมหาราชวัง ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ โดยสุภาพสตรีควรสวมเสื้อดำ กระโปรงดำยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกงแสล็ก รองเท้าหุ้มส้น ส่วนการเดินทางควรใช้บริการรถประจำทางขนส่งมวลชน
- กทม.และรัฐบาลได้ตั้งเต็นท์จุดรับบัตรคิวบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเปิดให้รับบัตรคิว 08.00-16.30 น. โดยจะแจกวันละ 45,000 ใบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปยังเต็นท์เพื่อรอคิวเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง โดยเต็นท์จะมี 13 หลัง รองรับได้หลังละ 100 คน จะใช้เวลา 2-3 ชม. เพื่อรอคิวเข้าภายในพระบรมมหาราชวัง ส่วนการตั้งโรงครัว และการนำอาหารมาแจกจ่ายประชาชน ในโซนทิศใต้ด้านติดต่อพระบรมมหาราชวังไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารส่วนโซนทิศเหนือฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุญาตให้ตั้งโรงครัวประกอบอาหารได้ แต่ต้องติดต่อลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนไปจนถึงเดือน พ.ย.แล้ว
- ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนสอบถามเพิ่มเติม โทร.1555 สำหรับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด กทม.จัดที่พักไว้ให้ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และบ้านอิ่มใจ พร้อมจัดรถรับส่งเวลา 20.00 น. และ 22.00 น. ซึ่งประชาชนที่มาเป็นหมู่คณะ หากต้องการที่พักติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง หรือที่กองอำนวยการร่วม กทม. สนามหลวง โทร.096-870-7242, 063-304-8661-2

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การทำความเข้าใจกับประชาชน ในการถวายสักการะพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวัง

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติให้ประชาชนในการ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ในพระบรมมหาราชวัง

 

5. ขอความร่วมมือไม่ทิ้งสีย้อมผ้าลงแหล่งน้ำและท่อระบายน้ำ
4 ฉบับ สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า ในช่วงการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีประชาชนบางส่วนนำเสื้อผ้าไปย้อมสีดำเพื่อสวมใส่ อย่างไรก็ตาม สีย้อมผ้ามีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง หากไม่มีการกำจัดอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมการจัดการน้ำเสีย โดยประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมูลนิธิตาวิเศษ ร่วมมือกันเพื่อให้ความรู้และจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- กทม.ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งน้ำจากการย้อมผ้าลงดิน คลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และท่อระบายน้ำโดยตรง ขอให้เก็บน้ำที่เกิดจากการย้อมผ้าใส่ภาชนะไว้ และแจ้งสำนักงานเขต หรือ สนน. เพื่อจัดรถมารับน้ำเสียจากการย้อมผ้ารวบรวมไปบำบัดอย่างถูกวิธี หากสะดวกที่จะนำส่งน้ำเสียดังกล่าวด้วยตนเอง ให้ส่งไปที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา โทร. 0 2295 1148 – 52 ต่อ 1202 หรือโรงควบคุมคุณภาพน้ำห้วยขวาง ซอยประชาสงเคราะห์ 36 โทร. 08 9156 3062 จากนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะประสาน บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) ให้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กทม.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เตรียมจัดรถเคลื่อนที่ไปให้บริการบำบัดน้ำจากการย้อมผ้าบริเวณท้องสนามหลวง นอกจากนี้ สำนักงานเขตจะสำรวจจุดให้บริการย้อมผ้าในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการให้บริการจัดเก็บน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าในบริเวณต่างๆ ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านลบ
- น้ำทิ้งในการย้อมผ้าจะมีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ หากปล่อยลงดินจะทำให้เกิดการสะสมในดิน ส่งผลกระทบต่อพืช หากทิ้งลงแหล่งน้ำธรรมชาติจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ พืชน้ำและลักษณะทางกายภาพของน้ำ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการบำบัดทางชีวภาพ แต่ไม่สามารถบำบัดสารประกอบของสีย้อมผ้าได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าอย่างถูกวิธี

 

6. พัฒนาศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.
1 ฉบับ
เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า กทม. เตรียมพัฒนาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม อาคาร สนน. ชั้น 6 ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลได้มอบหมายให้ปรับปรุงศูนย์ฯ ดังกล่าวให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ และจัดหาอุปกรณ์ดูแลแก้ปัญหาน้ำท่วม ประเมินสถานการณ์ฝนตกแบบทันสมัย และประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว
- สนน.จะจัดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านน้ำของ กทม. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นผู้มีพระอัจฉริยภาพด้านบริหารจัดการน้ำ และมีแนวทางพระราชดำริในโครงการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรุ่นหลังเรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ทั้งนี้ กทม.ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงศูนย์ฯ ดังกล่าว และการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯ จากรัฐบาล 200 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวางแนวทางปรับปรุง โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในกลางปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมของ กทม.ให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม.

 

7.ปรับเวลาบริการรถ-เรือไปสนามหลวง
3 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาลงนามแสดงถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช กทม. ได้ปรับเส้นทางการให้บริการรถรางให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จากเดิมให้บริการ 3 เส้นทาง ปรับเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เริ่มจากจุดที่ 1 อนุสาวรีย์ทหารอาสา จุดที่ 2 กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จุดที่ 3 ท่าพระอาทิตย์ จุด ที่ 4 แยกบางลำพู จุดที่ 5 สะพานวันชาติ จุดที่ 6 ผ่านฟ้า จุดที่ 7 โรงแรมรัตนโกสินทร์ และเส้นทางที่ 2 เริ่มจากจุดที่ 1 ศาลยุติธรรม จุดที่ 2 สวนเจ้าเชษฐ์ จุดที่ 3 สนามหลวง โดยเบื้องต้นให้บริการเวลา 09.00-20.00 น.
- กทม.ได้ปรับเวลาการให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือหัวลำโพง ถึงท่าเรือตลาดเทวราช สำหรับวันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการเวลา 06.00-20.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ ให้บริการเวลา 08.00-20.00 น. โดยจะมีเรือออกทุก 10 นาที ทั้งนี้ ในการให้บริการรถรางและเรืออาจ มีการขยายเวลาการให้บริการตามความเหมาะสมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยที่พระบรมมหาราชวัง

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับเส้นทางและเวลาการให้บริการรถรางและเรือคลองผดุงกรุงเกษม

 

8.เปิดสถานีดับเพลิงจิ๋วอีก 3 แห่ง
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
- พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว รผอ.สปภ. กล่าวว่า หลังจากเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเด็กและเยาวชน (สถานีดับเพลิงจิ๋ว) ที่ สปภ.แล้ว ขณะนี้เตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้เพิ่มที่สถานีดับเพลิงบางรัก บางกะปิ และบางแค ก่อนขยายให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกันจะจัดรถฝึกดับเพลิงกู้ภัยลงไปตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองและลดความสูญเสียจากภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเด็กและเยาวชน

 

9.กำชับทุกส่วนราชการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เช่นเดิม
17 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้ส่วนราชการทุกแห่งดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆ เหมือนเช่นเดิม ไม่ให้นำออกจากสถานที่เดิมโดยเด็ดขาด จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล ส่วนการใช้ถ้อยคำใต้พระบรมฉายาลักษณ์ที่เคยใช้มาแต่เดิม เช่น คำว่า “ทรงพระเจริญ” หรือ “ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา” ให้เปลี่ยนข้อความ หรือถ้อยคำนั้นให้เหมาะสม และหากจะเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ หรือติดผ้าดำขาวแสดงความอาลัย การนำพระบรมฉายาลักษณ์เดิมออกและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ ต้องกระทำโดยต่อเนื่องกันทันที โดยขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผลกระทบ
ด้านบวก
- แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆ

 

10.แนะตรวจสอบทีมงาน ทปษ.ของ ผว.กทม.
7 ฉบับ มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการรายวัน 360°, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
- นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะ ทปษ.ของ ผว.กทม.ว่า ขอฝากถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ให้คำนึงถึงการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือทีมงาน ทปษ.ของ ผว.กทม.ควรจะตรวจสอบประวัติ และคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์เข้ามาทำงาน หากจะตั้งอดีตข้าราชการ กทม.ควรตรวจสอบโดยหาข้อมูลจากข้าราชการ กทม.ในปัจจุบัน และขอเรียกร้องให้คัดเลือกคนดีเข้าสู่อำนาจ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่แต่งตั้งผู้บริหารชุดนี้เข้ามาทำงานแทนชุดเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาเป็นคณะ ทปษ.ของ ผว.กทม.

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของ ผว.กทม.

 

11.กำชับแนวทางจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบรมศพ
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
- พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) ได้หารือกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดกิจกรรมเทศกาล ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่เหมาะสมในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ จากการหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุป ดังนี้
- ประเพณีลอยกระทง เห็นสมควรให้จัดตามประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา เช่น ทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ โดยขอให้ยกเว้นการประกวดนางนพมาศ และการจัดคอนเสิร์ต ส่วนการเฉลิมฉลอง เช่น จุดพลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ควรจุดอย่างระมัดระวัง และจุดในสถานที่เหมาะสม และได้รับอนุญาตจากทางราชการเทศกาลกฐิน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ให้งดเฉพาะส่วนที่เป็นมหรสพ หรือความบันเทิง แต่ยังสามารถจัดงานตามประเพณีได้ ส่วนการแต่งกายในงานกฐินพระราชทาน ประธานและข้าราชการแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์ตามระเบียบราชการ สำหรับประเพณีอื่นๆ ให้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ส่วนการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ดำเนินการได้ แต่ควรมีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ และให้ยกเว้นการจัดคอนเสิร์ต

ผลกระทบ
ด้านบวก
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการเกี่ยวกับ การดำเนินการระหว่างพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ โดยเฉพาะเรื่องการงดจัดการรื่นเริงต่างๆ เป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.59

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเทศกาล ประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เสนอรายชื่อ รผว.กทม.
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV? fref=nf
35 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง รผว.กทม. เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบนั้น ขอให้มีบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่จะมาดูแลด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขด้วย
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เป็นกำลังใจให้ ผว.กทม. และทีมผู้บริหาร กทม. ชุดใหม่บริหารราชการ กทม. และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างลุล่วง เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการแต่งตั้ง รผว.กทม. และคณะที่ปรึกษาของ ผว.กทม.

 

2. เร่งแก้ปัญหาเพื่อคนกรุงเทพฯ
www.facebook.com/khaosod
https://www.facebook.com/khaosod?fref=photo
45 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เร่งสร้างผลงานและแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งต้องสำรวจและลอกท่อระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งอุดตัน เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้น รวมทั้งเดินหน้าโครงการนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน
- ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาน้ำท่วมแก้ไขได้ยาก เพราะมีข้อจำกัดหลายด้านและต้องทำทั้งระบบ

www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
27 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น เป็นกำลังใจให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ในการบริหารราชการ กทม. และแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพฯ โดยจะรอชมผลงานของ ผว.กทม.
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ ผว.กทม. เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ในระยะยาวและเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ในระยะยาว รวมทั้งความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก-ดูแลประชาชน
18 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่าได้สั่งการหน่วยงาน กทม.ให้การสนับสนุนดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน โดยทุกฝ่ายมีความเป็นห่วง เรื่องการจราจร โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวระหว่าง 22-24 ต.ค.นี้ และในวันที่ 28 ต.ค.59 เป็นต้นไป ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายราชสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง จะมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางจากทุกสารทิศ หน่วยงานต่างๆ ได้ประสานดำเนินการจัดระบบการจราจร รวมถึงการมาบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางของประชาชนที่เดินทางสู่สนามหลวงได้รับความสะดวกที่สุด
- กทม. ได้จัดรถ shuttle bus เพื่อรับส่งประชาชนบริเวณโดยรอบเข้าสู่สนามหลวง ประกอบด้วย รถรางชั้นเดียว 2 คัน รับได้ 28 ที่นั่ง รถลอนดอนบัส 2 ชั้น 2 คัน รับได้ 50 ที่นั่ง และวันที่ 21 ต.ค. จะเพิ่มรถรางอีก 3 คัน เป็นรถราง ที่เคยวิ่งบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์จุดรับ-ส่ง มี 9 จุด
- ได้ตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteer for Dad ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถานที่สำหรับประสานงานให้ประชาชนที่มีจิตอาสามาลงทะเบียน โดยจะทำในรูปแบบเดียวกับการทำงานกิจกรรม Bike for Dad และรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนแจกอาหาร เครื่องดื่มในแต่ละวัน รวมถึงจำนวนผู้ที่มีจิตอาสาที่จะมาทำงานต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
- พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่สุดในการเดินทางมาแสดงความไว้อาลัยพระบรมศพ จึงมอบให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช.ตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) บูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยประชุมกันทุกวัน เวลา 11.00 น.และปรับเสริมให้งานอำนวยความสะดวกประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีย้ำให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนวันที่ 28 ต.ค. ได้สั่งการให้เพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มอัตรา โดยเฉพาะกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 และ 6 พร้อมสั่งให้ตำรวจสันติบาล กองบังคับการสืบสวนนำกำลังมาช่วยเพิ่มเติม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดบริการ อำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายราชสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2. แต่งตั้ง รผว.กทม.- ทีมงาน ทปษ.
17 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ลงนามแต่งตั้ง รผว.กทม. 4 คน ประกอบด้วย (1) พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน สมาชิก สปท. และอดีต ผบช.ภ.1 (2) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม อดีต รป.กทม. (3) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ อดีต รป.กทม. และสมาชิกสภา กทม. และ (4) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ อดีต ผอ.สจส. และ น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ เป็นโฆษก ของ กทม.
- นอกจากนี้ ได้เชิญ (1) นายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) เป็น ทปษ ของ ผว.กทม. เพื่อให้เข้ามาดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ (2) รศ.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ อธิการบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูแลด้านโยธา (3) นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน ดูแลด้านการจัดการที่ดิน (4) นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ และจะทาบทามอดีตทูต ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันได้ประสาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาร่วมกันแก้ไขและดูแลปัญหาสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬและการแก้ไขปัญหาคลองลาดพร้าว การแก้ไขปัญหาจะยึดหลักรัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์ ซึ่งจะเร่งทยอยแต่งตั้งทีม ทปษ. ของ ผว.กทม. 14 ตำแหน่งต่อไป
- สำหรับแนวทางการทำงาน ตนขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจการทำงานและการตัดสินใจเรื่องการทำงานต่างๆ ให้ดูแลเอง จึงไม่มีความกังวลใดๆ ส่วนนโยบายการทำงาน เนื่องจากอยู่ในช่วงภารกิจพิเศษเรื่องงาน พระราชพิธีบรมศพ จึงเน้นการจัดการเรื่องงานสนับสนุนพระราชพิธีและการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นหลักก่อน ส่วนงานอื่นๆ ยังดำเนินการตามปกติ
- การแต่งตั้งข้าราชการประจำในระดับ รป.กทม. จะให้ ป.กทม.พิจารณาก่อนนำมาเสนอตน โดยจะคัดเลือกเอง ยึดความอาวุโสและความเป็นธรรม ก่อนเสนอรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อแต่งตั้งต่อไป ภายในเดือน ต.ค.นี้จะเร่งแต่งตั้งข้าราชการ กทม.ในตำแหน่งที่ว่าง อาทิ ผอ.สำนัก ผอ.เขต โดยเฉพาะ ผช.ผอ.เขต ที่ว่างอยู่ 60 ตำแหน่ง
- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ยังไม่ได้มอบนโยบายให้ ผว.กทม.อย่างเป็นทางการ ต้องรอให้ผ่านพ้นงานพระราชพิธีเรียบร้อยก่อน อย่างไรก็ตาม ได้มอบนโยบายอย่างไม่เป็นทางการให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับคนกรุงเทพฯ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เช่น การเร่งระบายน้ำกรณีน้ำท่วมขัง การแก้ไขปัญหาการจราจร การแก้ปัญหาน้ำเสีย การจัดระเบียบต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณของ กทม.ต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพฯ ส่วนการทำงานของ 50 สำนักงานเขตต้องเป็นเอกภาพและทำงานเป็นทีม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การทำงานระหว่างฝ่าย ผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายประจำ และสภา กทม. จะทำงานร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก เพื่อให้งานราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนกรุงเทพฯ
- การคัดเลือกผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม.

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายของ ผว.กทม.

 

3. เร่งแต่งตั้ง ขรก. แทนตำแหน่งที่ว่าง
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ภายหลังจากแต่งตั้ง รป.กทม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ สนป. เตรียมประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกการแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา แบ่งเป็นผู้ตรวจราชการ กทม.สูง 2 อัตรา และ ผอ.สำนัก 1 อัตรา ก่อนจะตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ เพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป จากนั้นจะทยอยแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทบริหารระดับต้น 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา แบ่งเป็น ผช.ป.กทม. 1 อัตรา และ รผอ.สำนัก 5 อัตรา
- การแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ ประเภทบริหารอำนวยการระดับสูง ที่ยังว่างอยู่ในตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขต 15 อัตรา และประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ยังว่างอยู่ คือ ผช.ผอ.เขต 25 อัตรา อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ โดยจะแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ.2528 ทุกอย่าง แต่จะทำให้รวดเร็วขึ้น เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานสะดุดและไม่ให้เกิดการเสียสิทธิของข้าราชการ รวมทั้งยังให้การทำงานตามนโยบายรัฐบาลและ ผว.กทม. เดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป ตลอดจนให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม.อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขวัญและกำลังใจของข้าราชการ กทม.

ข้อคิดเห็น
- กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกการแต่งตั้งข้าราชการ กทม.แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

4. เตรียมพร้อมบริการทางการแพทย์
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวหลังประชุมเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ ในการดูแลประชาชนทั่วประเทศที่จะมาร่วมถวายราชสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องว่า ศูนย์เอราวัณ สนพ.ร่วมกับกรมการแพทย์ สธ. และภาคีเครือข่ายมากกว่า 31 หน่วย บูรณาการการทำงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมจัดบริการทางการแพทย์ให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะและเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการประชาชน โดยจัดหน่วยแพทย์ หน่วยปฐมพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และทีมสุขภาพจิต บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง 11 จุด แบ่งระดับการให้บริการ รวมทั้งมีโรงพยาบาลสนาม ที่ดูแลโดยกรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อให้การดูแลประชาชน คาดระหว่างวันที่ 23-25 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว และวันที่ 28 ต.ค. ที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชน เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จะมีประชาชนเดินทางมาไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน หรืออาจมากถึง 2 แสนคน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมการจัดบริการทางการแพทย์ ในการดูแลประชาชนทั่วประเทศที่จะมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดบริการทางการแพทย์ให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายราชสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง

 

5. เพิ่ม “พระราชดำริ” ในหลักสูตรโตไปไม่โกง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจรูญ มีธนาถาวร ผอ.สนศ. กล่าวว่า การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเฉพาะของโรงเรียน ในสังกัด กทม. ชื่อหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กทม. มุ่งปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรดังกล่าว กทม. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับให้เหมาะสมในหลักสูตรการเรียนการสอน โดยสอดแทรกกับรายวิชาต่าง ๆ และเปิดเป็นวิชาการเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จในการสร้างนักเรียนที่ดี มีจริยธรรม มีวินัย เพื่อโตไปไม่โกงอย่างดีเยี่ยม
- จากนี้ กทม. จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม สอดแทรกแนวทางพระราชดำริเพิ่มเติมยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนการปลูกจิตสำนึกคุณค่าความดี โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 438 โรงเรียน ให้เกิดผล 100 เปอร์เซ็นต์

ผลกระทบ
ด้านบวก
- หลักสูตรโตไปไม่โกงมีค่านิยม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม การมีจิตสาธารณะ กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียงให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ถือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในอนาคต

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ

 

6. อุปสมบทหมู่ทั่วประเทศถวายเป็นพระราชกุศล
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
- นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุม มส.เห็นชอบให้เจ้าคณะกรุงเทพฯ และเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ โดยกำหนดให้จัดในโอกาสครบรอบ 50 วันสวรรคต และ 100 วันสวรรคต บรรพชาอุปสมบทคราวละไม่ต่ำกว่า 9 วัน และครั้งละไม่ต่ำกว่า 89 รูป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในกรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

7. คพ.-กทม.ชวนเก็บขยะทำดีเพื่อพ่อ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กทม. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมสนับสนุนการอำนวยการให้ความสะดวกแก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยบริเวณท้องสนามหลวง และรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และบริเวณท้องสนามหลวงให้คงความสะอาดและสวยงาม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นอาสาสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นอาสาสมัครติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-1814-2076, 09-5479-7034, เฟซบุ๊ก : Volunteers for Dad, อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/ Volunteersfordad @ Volunteersfordad, ทวิตเตอร์ : Http://twitter.com/volunteerfordad

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมมหาราชวังและบริเวณท้องสนามหลวง

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เดินหน้าจัดระเบียบทางเท้า-ยกเลิกจุดผ่อนผัน
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
49 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 76 ของผู้แสดงความคิดเห็น ขอสนับสนุนให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เดินหน้านโยบายการจัดระเบียบทางเท้าและยกเลิกจุดผ่อนผันในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและแก้ปัญหาการจราจรติดขัด โดยขอให้ดำเนินการในถนนสายหลักและซอยต่างๆ อาทิ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ หน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง หน้าตลาดบางกะปิ ตลาดบางแค ซอยสุขุมวิท 103 ถนนเสรีไทยขาออก เยาวราช สำเพ็ง รอบพระบรมมหาราชวัง ฯลฯ
- ร้อยละ 24 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรพิจารณาจัดพื้นที่ค้าขายบนทางเท้า โดยเฉพาะถนนที่สร้างใหม่อาจออกแบบให้มีพื้นที่ค้าขายเป็นสัดส่วนเหมือนในต่างประเทศ มีการจัดเก็บค่าเช่าและภาษีรายได้ ส่วนบริเวณที่จัดระเบียบทางเท้าไปแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่กวดขันดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ผู้ค้ากลับมาอีก ขณะเดียวกันต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงกวดขันไม่ให้มีรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอด หรือขับขี่บนทางเท้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าและยกเลิกจุดผ่อนผัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการกวดขันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาตั้งแผงค้าในบริเวณที่จัดระเบียบไปแล้ว

 

2. ควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd
137 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีการเผยแพร่ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ บางแห่งนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรณรงค์ให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี รวมทั้งควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจรจัด
- ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต กรมปศุสัตว์มีประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวบริเวณวัดอนงคารามวรวิหาร เขตคลองสาน รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่องอีกหลายแห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.59 แต่ข่าวดังกล่าวกลับเงียบมาก ทั้งที่ปัจจุบันในบริเวณวัดยังมีแมวและสุนัขจรจัดจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผว.กทม.พร้อมทำงานเชิงรุก แก้ปัญหา-พัฒนากรุงเทพฯ
7 ฉบับข่าวสด, ไทยรัฐ,แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลัง ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. พร้อมรองประธานสภา กทม. และ ส.ก. ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น ผว.กทม.ว่า ขอบคุณสภา กทม.และ ส.ก. ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขข้อบัญญัติและออกข้อบัญญัติที่เกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการพิจารณางบประมาณที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาเมืองหลวง ทั้งนี้ สภา กทม.เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสะท้อนการทำงาน คอยตรวจสอบ และนำเสนอปัญหาต่างๆ นำมาสู่การหารือปรึกษาเพื่อแก้ไข หรือหาทางออก ให้ กทม.เดินหน้าไปด้วยดีและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ส่วนการบริหารและพิจารณาเรื่องใดที่มีขั้นตอนทำให้เสียเวลา จะหารือกับสภา กทม. เพื่อให้เกิดแนวทาง หรือขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

-สำหรับการแต่งตั้ง รผว.กทม. คาดจะสามารถเปิดเผยรายชื่อได้ทั้งหมดภายในวันที่ 21 ต.ค.นี้ โดยจะเลือกบุคคลที่สังคมยอมรับ สามารถทำงานให้ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสูด มีทักษะในการบริหารราชการ กทม. ไม่ทำงานอิงการเมือง ทำงานอย่างเป็นเอกภาพและเป็นเนื้อเดียวกันกับฝ่ายประจำ เพราะการจะขับเคลื่อนงานของ กทม. ต้องอาศัยทั้งข้าราชการและสภา กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายข้าราชการประจำ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการทำงานตามภารกิจและนโยบายของผู้บริหาร กทม.

 

2.สานต่อโครงการ รพ. 2 ระบบ
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. เป็นประธานเปิดประชุมสภา กทม. โดยนายพรชัย เทพปัญญา ส.ก. ได้เสนอญัตติขอให้ กทม.เร่งดำเนินโครงการโรงพยาบาล 2 ระบบ ทั้งระบบราชการและระบบเอกชน ซึ่งจะนำร่องในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง ตากสิน และเจริญกรุง ประชารักษ์ แต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่บรรลุผลเป็นรูปธรรม เนื่องจากติดเรื่องการออกเป็นข้อบัญญัติกรณีพิเศษ เรื่องค่ารักษาและค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงขอให้หน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประสานหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผลักดันเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการออกข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการโรงพยาบาล 2 ระบบสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

-ที่ประชุมสภา กทม.มีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว และขอให้ผู้บริหารนำมาเสนอต่อสภา กทม. ภายใน 90 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเมือง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงพยาบาล 2 ระบบ

 

3.เร่งปรับภูมิทัศน์ถนนอุทยาน
2 ฉบับ สำนักข่าวไทย, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า สภา กทม.ได้ท้วงติงมายังคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุทยานความยาวประมาณ 2.3 กม. ซึ่งเมื่อปี 56-57 มีการชุมนุมทางการเมืองบริเวณดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซม สภา กทม. จึงได้อนุมัติงบประมาณ 40 ล้านบาท และวันที่ 29 พ.ย.นี้ จะสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา แต่ความคืบหน้าของงานดำเนินได้เพียงร้อยละ 50 สภา กทม.จึงขอให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ หลังจากนี้ตนจะเรียกประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ยืนยันจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเร่งรัดดำเนินการโครงการที่ยังค้างคา หรือมีปัญหาอุปสรรคให้แล้วเสร็จ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุทยาน

 

4.จัดรถโบราณรับ-ส่งมาสนามหลวง
4 ฉบับมติชน, เดลินิวส์,สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.กล่าวว่า กทม.ได้จัดรถบัสและรถรางโบราณให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมถวายราชสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง จำนวน 14 คัน แบ่งเป็นรถชั้นเดียว 4 คัน รับส่งผู้โดยสารได้คันละ 35 คน รถลอนดอนบัส 2 ชั้น 2 คัน รับผู้โดยสารได้คันละ 70 คน รถซานฟราน 2 คัน รับผู้โดยสารได้คันละ 50 คน และรถแชคเกอร์ 6 คัน รับผู้โดยสารได้คันละ 8 คน เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.ของทุกวัน ใน 3 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เริ่มจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์-อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-หน้าสกายไฮ-ถนนราชดำเนินในไปยังถนนกลางสนามหลวง-วนกลับ เส้นทางที่ 2 เริ่มจากสวนสราญรมย์-ศาลหลักเมือง-ถนนกลางสนามหลวง-วนกลับ และเส้นทางที่ 3 เริ่มจากถนนราชินี-ถนนกลางสนามหลวง-กองการท่องเที่ยว

-สำหรับจุดจอดรถรับส่งมีทั้งหมด 9 จุด ได้แก่ สวนสันติพร อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หน้า ร.ร.สตรีวิทยา สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ร้านสกายไฮ ศาลหลักเมือง สวนเจ้าเชตุ สนามหลวง อนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ และ กองการท่องเที่ยว กทม.ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายราชสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถบัสและรถรางโบราณ เพื่อรับส่งประชาชนบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์

 

5.เตรียมเพิ่มเต็นท์-จุดจอดรถให้ประชาชน
2 ฉบับสำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ที่ประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังมีเเนวคิดในการจัดระเบียบพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหลายส่วน อาทิ การจัดระเบียบประชาชนที่จะเข้าไปลงนามในสมุดหลวงที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง โดยจะเเบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มเเรกจะมี 100 คนที่มาต่อเเถวเเละได้เข้าลงนาม ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่เกินมาจาก 100 คน เเละจะได้รับบัตรคิว เพื่อให้ไปนั่งรอ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกค่อยเดินมาประชาชนจะได้ไม่ต้องยืนรอนานในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ขณะเดียวกันจะเพิ่มจุดจอดรถ เต็นท์พักผ่อน ดูเเลเรื่องสุขอนามัยความสะอาดของอาหารที่นำมาเเจกจ่าย รวมทั้งกำชับไม่อนุญาตผู้ค้าหาบเร่หรือตั้งเเผงลอยบริเวณรอบท้องสนามหลวง นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้ทำสะพานลอยคนข้ามชั่วคราวบริเวณสะพานฐานพิภพ เพื่อลดอุบัติเหตุเเละเเก้ปัญหาจราจรด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

6.บูรณาการทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวหลังรับฟังรายงานสรุปและติดตามสถานการณ์ในภาพรวม การดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ขอให้ทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และผู้พิการ โดยให้เจ้าหน้าที่ทำงานบูรณาการร่วมกัน จัดระเบียบ และดูแลข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งในภาพรวมขณะนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดี มีการประสานงานเป็นที่น่าพอใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคน

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.) กล่าวว่า การติดตามสถานการณ์ภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนในการดูแลประชาชน ขณะที่ในส่วนท้องถิ่น หากประชาชนจะเดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯ หรือต้องการดำเนินการใดๆ ให้ประสานงานมายังกองอำนวยการร่วม เพื่อให้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพและสามารถบริหารจัดการได้ง่าย

-พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทีมโฆษก คสช.กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงทบวง กรมสนับสนุน เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งสั่งการผ่าน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการ คสช. มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 ปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของหัวหน้า คสช. โดยจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) โดยรอบพระมหาราชวัง เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกกับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและเอกชน โดยตั้งที่ถนนสายกลาง สนามหลวง หมายเลขติดต่อ 0-2226-6801-3


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนที่ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

7.ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่เอกสารประกาศเขตโรคระบาดสัตว์เป็นการชั่วคราวในเขตกรุงเทพฯ หลายแห่งว่า กรมปศุสัตว์ออกประกาศดังกล่าวจริง แต่ไม่ต้องการให้ประชาชนเกิดความตระหนก เพราะการออกประกาศดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกและง่ายขึ้นเท่านั้น ส่วนการยกเลิกประกาศเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะยกเลิกคำสั่ง หรือขยายเวลาประกาศออกไป ขึ้นกับสภาพการณ์ในแต่ละพื้นที่ว่าโรคระบาดคลี่คลายลง หรือมีความรุนแรงขยายวงกว้างออกไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. คสช.ตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็น ผว.กทม.
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV? fref=nf
131 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. พ้นจากตำแหน่ง ผว.กทม. และให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. เป็น ผว.กทม. ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.59 เป็นต้นไปนั้น ขอเป็นกำลังใจให้ พล.ต.อ.อัศวิน ในการบริหารราชการ กทม. พัฒนากรุงเทพฯ และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วม จราจร รวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะมาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตโครงการต่างๆ ของ กทม. ต่อไป

www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd
417 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต การใช้อำนาจตามมาตรา 44 แสดงถึงความอ่อนแอของการตรวจสอบและสนับสนุนให้มีการใช้อำนาจนอกระบบ โดยหลังจากนี้ขอให้กระบวนการตรวจสอบการทุจริตเดินหน้าต่อไป
- ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้การบริหารราชการ กทม. รวมถึงการประสานงานต่างๆ ในช่วงที่มีพระราชพิธีสำคัญเป็นไปด้วยความราบรื่น

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายของ ผว.กทม. รวมทั้ง การสนับสนุนการจัดบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2. กทม. นำรถโบราณบริการรับ-ส่งประชาชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
240 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 84 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมกรณี กทม. ร่วมกับบริษัทเอกชนนำรถโบราณมาให้บริการรับส่งประชาชนบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดีมาก ซึ่งรถดังกล่าวสวยงาม มีเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับการวิ่งในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
- ร้อยละ 16 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม. ประชาสัมพันธ์เส้นทางและเวลาเดินรถดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงพิจารณานำมาวิ่งเป็นประจำในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การนำรถโบราณมาให้บริการรับส่งประชาชนบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.คสช. แต่งตั้งผว.กทม.คนใหม่
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2559 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. มีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1) ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พ้นจากตำแหน่ง ผว.กทม. และให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รผว.กทม.พ้นจากตำแหน่ง 2)ให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. เป็น ผว.กทม. และให้มี รผว.กทม.ไม่เกิน 4 คน ตามที่ ผว.กทม. แต่งตั้ง ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ผว.กทม. หรือ คสช. มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า การดำเนินการทุกอย่างล้วนอยู่ในกระบวนการ แต่จำเป็นต้องปรับการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ เพราะบางอย่างหากไม่เกิดความชัดเจนจะบริหารงบประมาณไม่ได้

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า การแต่งตั้ง รผว.กทม. ทั้ง 4 คน จะใช้ทีมใหม่ทั้งหมด แต่ยังไม่ได้แต่งตั้ง โดยจะเลือกจากบุคคลที่สังคมยอมรับ และมีทักษะการทำงานใน กทม. ขณะนี้พิจารณาไว้ 1 คน คือ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม อดีต รป.กทม. ส่วนอีก 3 คน คาดจะทาบทามและได้ข้อสรุป พร้อมส่งรายชื่อเสนอแต่งตั้งภายใน 2-3 วันนี้ ส่วนตำแหน่งว่าง เช่น รป.กทม. ผอ.สำนัก ผอ.เขต ฯลฯ หลังจากที่เข้าทำงานแล้วจะเร่งแต่งตั้งทันที

-สำหรับภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีและการวางแผนงานรองรับประชาชนที่เข้าร่วมสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการแก้ไขปัญหาการจราจร ส่วนแนวทางการดำเนินงาน หรือทิศทางดำเนินงานต่อไปขอเวลาศึกษาก่อน แต่จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า การแต่งตั้งในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างสภา กทม. ผู้บริหาร และข้าราชการประจำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน เชื่อมั่นทั้ง 3 ฝ่ายจะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม.
ด้านลบ
-นักวิชาการบางส่วนไม่เห็นด้วยกรณี คสช.ใช้มาตรา 44 แต่งตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็น ผว.กทม. เนื่องจากเดิม พล.ต.อ.อัศวิน เคยทำหน้าที่ รผว.กทม. ในคณะผู้บริหารชุดเดิม หาก คสช.มีเจตนามุ่งมั่นปราบทุจริตอย่างจริงจัง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกลางในการทำหน้าที่ ควรสรรหาบุคคลมีความเป็นกลางทางการเมือง อาจเป็นอดีตข้าราชการระดับสูง หรือตัวแทนจากภาคเอกชนที่มีความรู้ ความเข้าใจบริบทของ กทม. มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่บริหารงาน กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายของ ผว.กทม.

 

2.สภาฟุกุโอกะเยือน กทม.
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวในการต้อนรับ นายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น แห่งสภาจังหวดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และนายมาโกโตะ ซาซากิ สมาชิกสภาฟุกุโอกะ ในโอกาสเข้าพบและสานความสัมพันธ์โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องว่า หลังจากเมื่อวันที่ 8-11 ก.ย. ที่ผ่านมา คณะสภา กทม.ได้ศึกษาดูงานตามคำเชิญของสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย และการบริหารจัดการสวนสาธารณะ ซึ่งสภา กทม.พร้อมให้ความร่วมมือผลักดันโครงการต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกีฬาและวัฒนธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ร่วมกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ความร่วมมือในการผลักดันโครงการต่างๆ ระหว่างสภา กทม. และสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับเมืองฟุกุโอกะในการผลักดันโครงการต่างๆ ร่วมกัน

 

3.เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมรอบพระบรมหาราชวัง
3 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า สนน.ได้เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมภายในและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อรองรับและเร่งระบายน้ำ หากมีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว โดยล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบพื้นที่ แล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน ขณะเดียวกันได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว หน่วย BEST ประจำ 4 หน่วย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเก็บขยะที่ติดค้างตามช่องทางระบายน้ำ ตามถนนรอบพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งควบคุมและลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำที่อยู่ในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วย บ่อสูบน้ำท่าช้าง ท่าพระจันทร์ ท่าราชวรดิษฐ์ และท่าโรงโม่ เพื่อให้น้ำมีระดับต่ำ เพื่อเตรียมรับน้ำฝนที่จะตกและรองรับหากมีน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ ได้เตรียมรถโมบายเคลื่อนที่เร็ว 2 คัน ประจำการบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ อีกทั้งประสานข้อมูลปริมาณฝน น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน และรายงานสภาพน้ำท่วมขังถนน ให้ประชาชนทราบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง หากเกิดฝนตกหนัก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมภายในและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

 

4.9 โรงเรียน กทม. เปิดย้อมผ้าฟรี
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
-นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สพส. กล่าวว่า สพส. มอบหมายให้โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. 9 แห่ง เปิดบริการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีรายได้น้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถใช้บริการได้ ดังนี้ (1) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ดินแดง 2 เขตดินแดง (2) โรงเรียน ฝึกอาชีพ กทม.เขตทุ่งครุ (3) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.หลวงพ่อทวีศักดิ์ เขตหนองแขม (4) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.หนองจอก เขตหนองจอก (5) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.บ่อนไก่ เขตปทุมวัน (6) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.บางรัก เขตบางรัก ( 7) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.คลองเตย เขตคลองเตย (8) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ม้วนบำรุงศิลป์ เขตลาดพร้าว และ (9) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.กาญจนสิงหาสน์ เขตตลิ่งชัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดให้บริการย้อมผ้าสีดำแก่ประชาชนในโรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการย้อมผ้าสีดำโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.

 

5.จัดระเบียบ ปชช.ร่วมไว้อาลัย
17 ฉบับไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ถึงการเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอให้นำความเศร้าโศกเสียใจเหล่านี้เป็นพลังให้ประเทศไทย คนไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้า และขอขอบคุณข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พลเรือน เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติยศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกกับประชาชนเป็นอย่างดี

-หลังจากเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. ต้องเตรียมการรองรับว่าประชาชนที่จะเดินทางมา ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับรัฐบาล กรณีหน่วยงานใดประสบปัญหาการทำงานให้ติดต่อศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ ศตส.

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.) กล่าวว่า ครม.จะพิจารณามาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางร่วมแสดงความไว้อาลัย พระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง ซึ่งคาดประชาชนจะทยอยเดินทางมาเป็นจำนวนมาก โดยจะจัดระเบียบให้เกิดความเหมาะสม สำหรับประชาชนที่ เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ มท.และ กทม.ได้ร่วมมือกันตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

-นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการ ศตส. กล่าวว่าจะมีการทบทวนการปฏิบัติงาน และปรับแนวทางการอำนวยความสะดวกประชาชนด้านต่างๆ โดยมอบหมายส่วนราชการให้ช่วยเสริมการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการร่วม กทม.และ คสช.จัดให้มีจุดบริการประชาชนในพื้นที่ชั้นใน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้าสวนสราญรมย์ อาคารกองสลากหลังเก่า ศาลยุติธรรม ส่วนที่จอดรถได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มใน 19 วัดรอบนอกเพิ่มเติม

-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ศตส. มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีพระบรมศพ โดยใช้ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์เป็นที่ตั้ง ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคู่ขนานกับ ศตส.ได้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจด้านข้อกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานราชการในพระราชพิธีพระบรมศพ ตลอดจนการสืบสันตติวงศ์ นอกจากนี้จะจัดพื้นที่รอบสนามหลวง 15 จุด เพื่อให้บริการประชาชนก่อนเข้าไปสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง โดยมอบหมายให้ กทม. ร่วมกับกองทัพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดเต็นท์ 10 หลังรองรับ ขอให้ประชาชนรอในเต็นท์ เมื่อถึงเวลาเปิดเข้าสักการะจึงขยับไปเป็นเต็นท์ๆ เพื่อลดความแออัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัยในพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธี พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

6.สั่งวธ.เตรียมสร้างพระเมรุ-ไม่ได้สั่งถอดพระบรมฉายาลักษณ์
17 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า ได้สั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เตรียมการสร้างพระเมรุ โดยขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ที่มอบหมายให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพิจารณา พร้อมให้ส่วนราชการอื่นๆ เตรียมความพร้อมเรื่องพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย พร้อมกันนี้ได้สั่งให้สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดพระราชพิธีทั้งหมดให้เรียบร้อย ตลอดจนการชี้แจงประชาชนให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำออกพระนาม โดยใช้ถ้อยคำภาษาที่เหมาะสม รวมทั้งการแต่งกายการปฏิบัติเวลาเข้าถวายบังคม พระบรมศพ
- รัฐบาลไม่เคยมีคำสั่งให้ถอดพระบรมฉายาลักษณ์ออกจากสถานที่ใดๆ อาจมีคนเข้าใจผิด แต่ได้สั่งการไปแล้วให้แก้ไขโดยเร็ว จะต้องไม่มีกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ใดๆ ที่ว่างโดยเด็ดขาด เป็นไปตามพระราชบัณฑูรที่ทรงรับสั่งว่า ให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม เหมือนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประทับอยู่ เพียงแต่ถ้อยคำบางอย่างที่เคยเขียนไว้เช่น ทรงพระเจริญ หรือทีฆายุโก โหตุ มหาราชา อาจต้องปรับเปลี่ยน หรือใช้เป็นสัญลักษณ์ ผ้าดำขาว แสดงความไว้อาลัย การจะนำพระบรมฉายาลักษณ์ออกได้เมื่อมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่แล้ว อันถือเป็นการสั่งการทั้งประเทศ ขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการจัดพระราชพิธีที่เกี่ยวข้อง
-แนวทางการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ต่างๆ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

7.คุมเข้มสถานที่สำคัญ-เฝ้าระวังเหตุวินาศกรรม
4 ฉบับ ไทยรัฐ,โพสต์ทูเดย์, M2F, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีมีการแจ้งเตือนจากฝ่ายข่าวความมั่นคงจะมีขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลระหว่างวันที่ 25-30 ต.ค.ว่า ยังไม่อาจ นิ่งนอนใจได้ แม้จะมีการติดตามควบคุมผู้ต้องสงสัย ในบางพื้นที่ได้แล้วก็ตาม ซึ่งรัฐบาลพยายามดูแลอย่างเต็มที่ โดยใช้กำลังทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลความสงบทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุ ซึ่งได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานและขอฝากไปยังหน่วยงานเอกชน ให้ช่วยกันดูแล โดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น ให้เพิ่มความระมัดระวัง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการแจ้งเตือนคาร์บอมบ์ หน่วยงานด้านความมั่นคงได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

-พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และสถานที่ราชการ ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง ป้องปรามไม่ให้กลุ่มที่ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม สถานที่ราชการ ยังคงต้องรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพฯ
- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนหนาแน่น


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากการก่อวินาศกรรม

 

8.ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มเงินเดือน ขรก.
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 18 ต.ค.59 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 เนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการพลเรือนประมาณ 45,380 คน ได้รับเงินเดือนถึงอัตราขั้นสูงสุดแล้ว

-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเห็นชอบดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้ามแท่น หรือข้ามหน่วยงานได้ แต่ให้มีเงินเดือนเท่าเดิม และมีแนวทางในการรับเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อให้กลุ่มที่ตามมามีแนวทางการเจริญเติบโต ให้การเลื่อนไหลของข้าราชการสะดวกมากขึ้น และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง สืบเนื่องจากที่ข้าราชการพลเมืองสามัญประมาณ 45,380 คน ได้รับเงินเดือนถึงอัตราขั้นสูงสุดแล้ว นำมาสู่การร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นธรรมของอัตราเงินเดือน
-ขวัญและกำลังใจของข้าราชการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน ก.ก. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การนำหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ขอความร่วมมืองดจุดเทียนริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง
www.facebook.com/Kapook
https://www.facebook.com/kapookdotcom?fref=ts
63 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมผู้มีจิตอาสาทำความสะอาดรอยควันเทียนบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง และเห็นว่าประชาชนควรงดจุดเทียนริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากไม่ใช่ธรรมเนียมในการแสดงความอาลัย หรือถวายสักการะพระบรมศพที่ถูกต้อง รวมทั้งเทียนที่จุดทิ้งไว้ยังไหม้หญ้าและเปลวเทียน ทำให้เกิดรอยควันบริเวณริมกำแพง
- ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให้ประชาชนได้จุดเทียน หรือวางดอกไม้ พวงมาลัยบริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดจุดเทียนริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งการจัดสถานที่ให้ประชาชนได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย

 

2. ตั้งเต็นท์รองรับประชาชนที่สนามหลวง
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/35706139
16 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในช่วงนี้มีประชาชนเดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามเพื่อถวายความอาลัยในพระบรมมหาราชวังจำนวนมาก จึงขอให้ กทม. พิจารณาตั้งเต็นท์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนได้หลบแดดและฝน
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ได้ดำเนินการตั้งเต็นท์รองรับประชาชนบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและอยู่ระหว่างประสานภาคเอกชนเพื่อติดตั้งเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตั้งเต็นท์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง รวมทั้งการจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมพร้อมพื้นที่-อำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ
10 ฉบับไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, คม ชัด ลึก, พิมพ์ไทย, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายอมร กิจเชวงกุล รผว.กทม.กล่าวว่า กทม. ได้เปิดอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อร่วมถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และร่วมลงนามในสมุดหลวงลงนามแสดงความอาลัยแต่ไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ สามารถเข้าพักชั่วคราวได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ กทม.ได้จัดบริการบ้านอิ่มใจที่สำนักงานการประปาแม้นศรี (เดิม) เปิดให้ใช้บริการได้ทุกวันแต่หากในกรณีที่บ้านอิ่มใจไม่เพียงพอรองรับ จะมาใช้สนามกีฬาแห่งนี้ สามารถรองรับประชาชนได้ราว 500 คน โดยจะต้องลงทะเบียนก่อน ซึ่งจะมีถุงนอนห้องน้ำและรถรับส่งไปยังจุดลงนามแสดงความอาลัยและสถานีรถโดยสารต่าง ๆ

-นางเบญทราย กียปัจจ์ ผช.ลผว.กทม. และรองโฆษกของ กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า กทม.ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมบริเวณท้องสนามหลวง มีเจ้าหน้าที่ประจำ 24 ชั่วโมง เพื่อให้การสนับสนุนจัดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพ ณ ศาลาสหทัยสมาคม สามารถชมการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ผ่านจอ LED บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง 9 จอ เพื่อถ่ายทอดสดพิธีพระอภิธรรมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 07.00 - 22.00 น.ของทุกวัน และได้ตั้งเต็นท์รอบสนามหลวง 100 หลัง เพื่อรองรับประชาชน นอกจากนี้ ได้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย ณ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)50 สำนักงานเขต โรงเรียน โรงพยาบาลในสังกัดและส่วนราชการที่ให้บริการประชาชน โดยตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ และสมุดลงนามถวายอาลัย เปิดให้ลงนามทุกวันระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-ส่วนการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงอำนวยการจราจรและจัดระเบียบรถที่เข้ามาในบริเวณท้องสนามหลวง ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำ 18 จุดสกัด แบ่งเวลาปฏิบัติหน้าที่ 3 ผลัดๆ ละ 200 คน ระหว่างเวลา 06.00-14.00 น. เวลา 14.00-22.00 น. และเวลา 22.00-06.00 น. จัดรถดับเพลิง รถกู้ภัย ถังดับเพลิงชนิดหิ้วถือรถไฟฟ้าส่องสว่างบอลลูนไลท์ประจำท้องสนามหลวง และบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง จัดเตรียมรถดับเพลิง รถกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ โดยให้เตรียมความพร้อม ณ สถานีดับเพลิง นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง และปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี

-กทม.ได้จัดสุขาเคลื่อนที่ 65 คัน จอดบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งศาลฎีกาและฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และจัดรถขยะ 10 คัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเขตรวมทั้งร่วมกับ 38 เขต จัดเจ้าหน้าที่เดินเก็บขยะมูลฝอยและกวาดทำความสะอาด 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 09.00-13.00 น. เวลา 14.00 - 19.00 น. และเวลา 19.00 - 24.00 น. ทั้งนี้ หลังเวลา 24.00 น.จะจัดเก็บขยะและทำความสะอาดอีกครั้งโดยจะล้างทำความสะอาดบริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบวันละ 2 รอบคือ เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 24.00 น. เป็นต้นไป และตั้งวางถังขยะประเภทถังห่วง/ถุงใส 90 จุด พร้อมจัดรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำจุดปฐมพยาบาลและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 8 จุด

-สำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ประสงค์จะตั้งโรงทาน แจกจ่ายอาหาร และเครื่องดื่มบริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ (สะพานพระปิ่นเกล้า) ขอให้แจ้งความประสงค์ได้กองอำนวยการร่วม สนามหลวง หรือที่กองกลาง สำนักปลัด กทม. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอความร่วมมืองดแจกอาหาร หรือเครื่องดื่มบริเวณริมถนน เพื่อไม่ให้ กีดขวางการจราจร หากประสงค์จะพักค้างขอให้แจ้งที่กองอำนวยการร่วมฯ

-ที่ประชุมเห็นชอบให้ กทม.จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพครบ 7 วัน (19 ต.ค.) 15 วัน (27 ต.ค. ) 50 วัน (1 ธ.ค.) และ 100 วัน ( 21 ม.ค.) ในเวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายราชสักการะพระบรมศพและแสดงความอาลัย ณ ท้องสนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนจัดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวาย ราชสักการะและลงนามแสดงความอาลัยในพระบรมมหาราชวัง

 

2.จัดแผนจราจรอำนวยความสะดวกประชาชน
18 ฉบับไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
-นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) แถลงหลังการประชุม ศตส.ว่า ที่ประชุมหารือเรื่องการจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางมาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีแนวโน้มจะเดินทางมามากขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาววันปิยมหาราช จากเดิมที่หมุนเวียนแสดงความอาลัยกว่า 2 แสนคน/วัน โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถเมล์บริการฟรีมายังโรงแรมรัตนโกสินทร์และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่า รวมทั้งจัดจุดจอดรถส่วนบุคคลไว้ให้ อาทิ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 8 สนามม้านางเลิ้ง ถนนกำแพงเพชร 5 และ 6 ส่วนประชาชนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ จัดที่จอดรถให้ 4 มุมเมือง ภาคใต้ ที่พุทธมณฑลสาย 4 ภาคตะวันตกที่เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ ภาคเหนือที่เมืองทองธานี และตะวันออกที่แยกบางนาบริเวณจุดก่อสร้างบางกอกมอลล์ โดย ขสมก.จะจัดรถบริการมายังพื้นที่ชั้นใน

-สำหรับการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามจุดต่างๆ ขอความร่วมมือหากสถานที่ใดต้องการเปลี่ยน ขอให้นำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำขึ้นเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยทันที

-พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รักษาการผู้บังคับการตำรวจจราจร กล่าวถึงแผนการจัดการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.เป็นต้นไปว่า บช.น.จัดการจราจรโดยปิดการจราจร 8 เส้นทาง ดังนี้ 1) ถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา- แยกป้อมเผด็จดัสกร 2) ถนนสนามไชยตั้งแต่ป้อมเผด็จดัสกร-วงเวียน รด. 3) ถนนหน้าพระลาน ตั้งแต่ป้อมเผด็จดัสกร-ท่าช้าง 4) ถนนหน้าพระธาตุ ตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศรี-แยกตัดถนนพระจันทร์ 5) ถนน หับเผย 6) ถนนหลักเมือง 7) ถนนกัลยาณไมตรี- แยกช้างโรงสี 8) ซอยสราญรมย์ ห้ามรถทุกชนิดผ่านตลอด 24 ชม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

3.เร่งสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
2 ฉบับข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
-นางเบญทราย กียปัจจ์ ผช.ลผว.กทม. และรองโฆษกของ กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ว่า สนน.ได้รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะและการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนกรณีคลองลาดพร้าว ขณะนี้ได้จัดทำแนวก่อสร้างส่วนที่ไม่มีปัญหาบ้านรุกล้ำความยาว 8 กม.โดยตอกเสาเข็มในคลองลาดพร้าว 2,049 ต้น ลำรางกระบือ 168 ต้น คลองพลับพลา 814 ต้น และคลองชวดใหญ่ 56 ต้น สำหรับแนวก่อสร้างส่วนที่มีชุมชน จำนวน 42 ชุมชน ความยาว 37.30 กม. ตอกเสาเข็มที่ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 30 ต้น ความยาว 22 เมตร และตอกเสาเข็มที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 จำนวน 276 ต้น ความยาว 200 เมตร

-สำหรับชุมชนที่อยู่ในแนวเขตก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดพร้าว และคลองสอง 49 ชุมชน 7 เขต รวม 6,206 หลังคาเรือน ปัจจุบันแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งสหกรณ์และเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์แล้ว 13 ชุมชน ทั้งนี้ กทม.จะเร่งรัดการก่อสร้างและประสานการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ชุมชนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเร็วต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะและการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนในคลองลาดพร้าว

 

4.จัดระเบียบทางเท้าหน้ารามฯ
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายอภิรมย์ จันทรกุล ผอ.เขตบางกะปิ กล่าวว่า เขตฯ กำหนดจัดระเบียบผู้ค้าโดยยกเลิกจุดผ่อนผันและห้ามทำการค้าขายตลอดแนวถนนรามคำแหงทั้งสองฝั่งตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.59 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้ยังเหลือผู้ค้าที่ทำการค้าในเวลากลางคืนประมาณ 500 ราย โดยได้จัดที่ทำการค้ารองรับเรียบร้อยแล้ว และจะงดเก็บค่าเช่าในช่วง 3 เดือนแรก เก็บเพียงค่าน้ำและค่าไฟ หลังจากนั้นจึงมีการตกลงค่าเช่ากัน ขณะนี้ผู้ค้าทุกรายทราบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการแจ้งล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน

-จะจัดตั้งกองอำนวยการร่วม เพื่อดูแลพื้นที่ตลอดแนวไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าขาย จากนั้น สนย.จะปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทางเท้าที่ชำรุด รวมถึงติดราวเหล็กกั้นไม่ให้มีการตั้งแผงค้าในจุดดังกล่าวอีกต่อไป ส่วนบริเวณที่มีประชาชนร้องเรียนมีผู้ค้า นอกจุดผ่อนผันบริเวณหน้าสำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนทำให้ผู้ค้าที่เช่าพื้นที่สามารถค้าขายได้แต่อาจมีอุปกรณ์บางส่วนเกินออกมายังพื้นที่สาธารณะ ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดระเบียบไม่ให้กระทบกับประชาชนในจุดดังกล่าวอย่างเข้มงวด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายการจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน
-การจัดหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.ประกาศ 7 เขตกรุงเทพฯ พื้นที่ระบาด “พิษสุนัขบ้า”
4 ฉบับมติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
-น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สธ. ร่วมกับ กทม. และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และพบมีแมวในวัดอนงคารามวรวิหาร เขตคลองสาน ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและตาย จึงนำซากไปตรวจทางห้องปฏิบัติการและพบการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์จึงได้ ประกาศให้เขตพื้นที่วัดอนงคารามวรวิหารไปทางทิศเหนือจรดเขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ ไปในทางทิศใต้ จรดเขตบางคอแหลม ไปทางทิศตะวันออก จรดเขตบางรัก และเขตสาทร และไปทางทิศตะวันตก จรดเขตธนบุรี ให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.59 และให้เจ้าหน้าที่ลงไปควบคุมโรคในพื้นที่ หากไม่พบโรคในอีก 6 เดือน ถือว่าพื้นที่ดังกล่าวปลอดโรค


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-จากการติดตามและดำเนินการหาผู้สัมผัสโรค ซึ่งอาจถูกกัด ข่วน หรือถูกน้ำลาย และเสี่ยงรับเชื้อไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พบมีพระสงฆ์ เณร ลูกศิษย์ เด็กวัด ประมาณ 10 คนที่ต้องเฝ้าระวัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.แนวปฏิบัติช่วงพระราชพิธี
18 ฉบับไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
-นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.)กล่าวว่า มท.ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในช่วงที่มีงาน พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้ (1) ให้งดการอนุญาตจัดให้มีการเล่นพนัน (2) สถานบริการ และสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการในอาคารปิด ให้อนุโลมประกอบธุรกิจตามปกติได้ แต่ให้จังหวัดสั่งการให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจเน้นย้ำห้ามมิให้ มีการเปิด-ปิด เกินเวลาที่กำหนด (3) งานประจำปี ของจังหวัด งานกาชาด งานบุญกฐิน ผ้าป่า หรือกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนกิจให้ดำเนินการตามปกติ แต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรี หรือการละเล่น (4) คอนเสิร์ตทุกชนิดขอให้งด หรือเลื่อนการแสดงไปก่อน

-มท.ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดกำชับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ออกตรวจตรากำชับเกี่ยวกับสิ่งอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ อย่างเคร่งครัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางปฏิบัติของจังหวัดในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวปฏิบัติในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ