• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

รายงานข้อมูลประจำวันที่ : 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
** มีการรายงานข้อมูลเดือน : ธันวาคม 2557 รวม 3,284 โครงการ)
** วันนี้ มีผู้ใช้งาน 2 ราย (ยอดรวม 32,472 ราย)
** มีการปรับปรุงรายการข้อมูลฯ รวม 0 รายการ:: มีการรายงานข้อมูล ดังนี้

รายชื่อหน่วยงาน (ที่มีการรายงานข้อมูลล่าสุด)จำนวน
** สรุปวันนี้ ระบบฯ มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ รวม 0 โครงการ0

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม :: ที่มีความก้าวหน้าฯ มากที่สุด 20 รายการแรกความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ

สรุปข้อมูล :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (** วันนี้เข้าใช้งานระบบฯ 0 ครั้ง)
ลำดับส่วนราชการระดับกอง/ฝ่ายสถานะดำเนินการจำนวนโครงการ
1สำนักงานเลขานุการกำลังดำเนินการ11
รวม 11
2กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการกำลังดำเนินการ10
รวม 10
3กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลังกำลังดำเนินการ3
รวม 3
4กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ1
กำลังดำเนินการ1
รวม 2
5กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานกำลังดำเนินการ2
รวม 2
6กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคมกำลังดำเนินการ2
รวม 2
7กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ7
รวม 7
8กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ3
รวม 3
9กองบริการระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ9
รวม 9
10กองสารสนเทศภูมิศาสตร์กำลังดำเนินการ5
* สรุปยอดรวม (หน่วยนับ : โครงการฯ) 54

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)ความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขภายในหน่วยงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
2กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล90.00
3กิจกรรมการจัดทำบัญขีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล90.00
4กิจกรรมกำหนดมาตรฐานของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการให้บริการด้านการใช้งานการดูแล การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์80.00
5กิจกรรมการเชื่อมโยงเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th)80.00
6จัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ 365.00
7กิจกรรมร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงานลดลง65.00
8โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 (ต่อเนื่อง)60.00
9โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนงานย่อยการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 35.00
10กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล35.00
11กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน35.00
12กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255835.00
13กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ30.00
14กิจกรรม การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ30.00
15กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข30.00
16กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30.00
17โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30.00
18โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร25.00
19กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง25.00
20กิจกรรมการให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร25.00
21กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สยป.25.00
22กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของ สยป.ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ25.00
23กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน24.00
24กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย24.00
25กิจกรรมความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน20.00
26โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)20.00
27โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03)20.00
28โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล20.00
29โครงการสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร20.00
30การจัดทำหนังสือสถิติประจำปีของ กทม. (ปี 2557, 585,000 บาท) 20.00
31กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ/ระดับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ20.00
32โครงการอบรมการใช้งานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร20.00
33เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัติ 20.00
34กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน20.00
35กิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20.00
36โครงการจัดทำแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี17.00
37โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร15.00
38ฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)15.00
39โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น15.00
40กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15.00
41กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)15.00
42กิจกรรมจัดทำวารสารของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15.00
43กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่15.00
44กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)14.00
45กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กทม.ทางเว็บไซต์ขของกรุงเทพมหานคร (ปี2557,ไม่ใช้งบประมาณ) 12.00
46กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการนำกระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ10.00
47กิจกรรมการให้บริการแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการให้บริการนอกสถานที่10.00
48โครงการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่10.00
49โครงการการใช้โปรแกรม Open Source เพื่อการบริหารจัดการกระบวนการการทำงาน (Workflow Management)10.00
50โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร10.00
51กิจกรรมจัดทำวารสารไมโครวิชั่น10.00
52กิจกรรมการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)10.00
53กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง10.00
54กิจกรรมการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่หรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25585.00