• 0000000.png
  • 1111111.png
  • 2222222.png
  • 33333333.jpg
  • 44444444.png
  • addstep3.png
  • addstep4.png
  • checkedlist.png
  • copy_kpibycheck.png
  • sed_summary1.png
  • sed_summary2.png

รายงานข้อมูลประจำวันที่ : 23 กันยายน พ.ศ. 2557
** มีการรายงานข้อมูลเดือน : กันยายน 2557 รวม 4,589 โครงการ)
** วันนี้ มีผู้ใช้งาน 28 ราย (ยอดรวม 95,790 ราย)
** มีการปรับปรุงรายการข้อมูลฯ รวม 7 รายการ:: มีการรายงานข้อมูล ดังนี้

รายชื่อหน่วยงาน (ที่มีการรายงานข้อมูลล่าสุด)จำนวน
1. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2
2. ** กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 5
3. ** กองการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 5
4. ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 25
5. ** สถาบันพัฒนาข้าราขการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 4
6. สำนักการแพทย์ 10
7. สำนักอนามัย 11
8. สํานักการโยธา 2
9. สํานักการระบายน้ำ 16
10. สํานักการคลัง 7
11. สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22
12. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2
13. สํานักสิ่งแวดล้อม 8
14. สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 17
15. สํานักพัฒนาสังคม 17
16. สำนักงานเขตยานนาวา 28
17. สำนักงานเขตดุสิต 21
18. สำนักงานเขตพระโขนง 15
19. สำนักงานเขตบางกะปิ 11
20. สำนักงานเขตบางเขน 6
21. สำนักงานเขตมีนบุรี 6
22. สำนักงานเขตหนองจอก 20
23. สำนักงานเขตธนบุรี 11
24. สำนักงานเขตคลองสาน 21
25. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 1
26. สำนักงานเขตบางกอกน้อย 18
27. สำนักงานเขตตลิ่งชัน 6
28. สำนักงานเขตภาษีเจริญ 23
29. สำนักงานเขตหนองแขม 11
30. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 21
31. สำนักงานเขตลาดพร้าว 18
32. สำนักงานเขตบึงกุ่ม 7
33. สำนักงานเขตสาทร 9
34. สำนักงานเขตบางคอแหลม 16
35. สำนักงานเขตคลองเตย 2
36. สำนักงานเขตประเวศ 9
37. สำนักงานเขตบางพลัด 4
38. สำนักงานเขตดินแดง 7
39. สำนักงานเขตวัฒนา 5
40. สำนักงานเขตบางแค 11
41. สำนักงานเขตหลักสี่ 13
42. สำนักงานเขตสายไหม 3
43. สำนักงานเขตสะพานสูง 4
44. สำนักงานเขตวังทองหลาง 5
45. สำนักงานเขตคลองสามวา 10
46. สำนักงานเขตบางนา 16
47. สำนักงานเขตทวีวัฒนา 2
48. สำนักงานเขตทุ่งครุ 6
49. สำนักงานเขตบางบอน 10
** สรุปวันนี้ ระบบฯ มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ รวม 1 โครงการ1

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม :: ที่มีความก้าวหน้าฯ มากที่สุด 20 รายการแรกความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1โครงการสวัสดิการ Delivery (04020000)100.00

สรุปข้อมูล :: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (** วันนี้เข้าใช้งานระบบฯ 0 ครั้ง)
ลำดับส่วนราชการระดับกอง/ฝ่ายสถานะดำเนินการจำนวนโครงการ
1สำนักงานเลขานุการแล้วเสร็จ11
รวม 11
2กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการยกเลิก1
แล้วเสร็จ10
รวม 11
3กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลังกำลังดำเนินการ1
แล้วเสร็จ1
รวม 2
4กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ2
รวม 2
5กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเสร็จ1
กำลังดำเนินการ1
รวม 2
6กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคมแล้วเสร็จ3
รวม 3
7กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ1
แล้วเสร็จ5
รวม 6
8กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ5
รวม 5
9กองบริการระบบคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการ1
แล้วเสร็จ1
รวม 2
10กองสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วเสร็จ4
กำลังดำเนินการ3
* สรุปยอดรวม (หน่วยนับ : โครงการฯ) 51

** โครงการ/กิจกรรม ที่มีการรายงานความก้าวหน้าฯ ล่าสุด ดังนี้
ลำดับโครงการ/กิจกรรม (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)ความคืบหน้า (ร้อยละ)สถานะดำเนินการ
1การจัดทำหนังสือสถิติประจำปีของ กทม. (ปี 2556, 463,000 บาท) 100.00
2กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร100.00
3กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กทม. ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (ปี 2556, ไม่ใช้งบประมาณ)100.00
4โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร100.00
5กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
6กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
7กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ100.00
8กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
9กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
10กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน)100.00
11กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม)100.00
12กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
13กิจกรรมการจัดทำบัญขีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
14กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน100.00
15กิจกรรมการตรวจแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน100.00
16โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM - 03)100.00
17โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)100.00
18กิจกรรมการตรวจสอบรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business) 100.00
19โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร100.00
20โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง(BMA GIS ONLINE)100.00
21กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข100.00
22กิจกรรม การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ100.00
23โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร100.00
24โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา Smart Device (รักษารอบ)100.00
25กิจกรรมการติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน100.00
26โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
27กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ/ระดับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ100.00
28โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอาเซียนของกรุงเทพมหานคร100.00
29โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (Lean สยป.)100.00
30กิจกรรมการจัดทำรายงานการศึกษา/วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
31กิจกรรมการควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย100.00
32โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร100.00
33กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
34การให้ความอนุเคราะห์เชื่อมโยงเว็บไซต์แก่หน่วยงานอื่น100.00
35โครงการการให้บริการประชาชนด้วย Free Wi-Fi ความเร็ว 4 Mbps100.00
36โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙100.00
37การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร100.00
38โครงการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเมืองมหานคร100.00
39กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซด์และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open License) 100.00
40กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการพัฒนากระบวนการทำงานตามภารกิจหลัก100.00
41โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี100.00
42กิจกรรมจัดทำวารสารของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล100.00
43โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร100.00
44กิจกรรมการให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร99.00
45กิจกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน96.00
46กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการนำกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ95.00
47โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (BMA Data Warehouse)90.00
48โครงการการจัดทำฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาพื้นที่เขต 90.00
49กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง88.00
50จัดประชุม ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ 370.00
51โครงการจัดนิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์10.00