ข่าวประชาสัมพันธ์


Hot สยป. ขอประสานทุกหน่วยงานให้ บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเดือนตุลาคม 2563
Hot สยป. อยู่ระหว่างตรวจประเมินไตรมาสที่ 4/2563
New ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (สำหรับผู้บริหาร)
New ระบบสืบค้นข้อมูล โครงการและตัวชี้วัด ปี 2549-2563
New ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 (4.1@2563)