ข่าวประชาสัมพันธ์


Hot สยป. อยู่ระหว่างตรวจประเมินไตรมาสที่ 4/2562
New คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ
New คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
New ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการและตัวชี้วัด ข้อมูลปี 2549-2562
New โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)
New เมื่อบันทึกโครงการ/กิจกรรมตามมิติที่ 1 เรียบร้อยแล้ว...หน่วยงานจะต้องบันทึกขึ้นตอนการทำงานของโครงการก่อน (ให้ถูกต้อง ครบถ้วน) ..ระบบฯจึงจะอนุญาตให้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ
New ตรวจสอบการตรวจประเมินไตรมาสที่ 4/2562 --> โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด