ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 03000000-6925

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

กองสรรหาบุคคล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

สำนักงาน ก.ก. มีหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยพิจารณาแนวทาง วิธีการ ที่สามารถคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับภารกิจ ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับบริบทการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

03050000/03050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สามารถสรรหาคนดี คนเก่งที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เข้ามารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2.2 เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบคุณธรรม 2.3 เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีข้าราชการทดแทนตำแหน่งที่ว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยเป็นการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 40 ตำแหน่ง หรือตามที่สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครแจ้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-12-29)

40.00

29/12/2565 : สำนักงาน ก.ก. มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดตามประกาศสำนักงาน ก.ก. ลงวันที่ 28 กันยายน 2565) 2. ดำเนินการจัดสอบวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ สนามสอบจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยพณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนชลประทานวิทยา และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โดยมีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 14,885 ราย 3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดตามประกาศสำนักงาน ก.ก. ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565) ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น จำนวน 461 ราย (วุฒิปริญญาตรี จำนวน 448 ราย และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 13 ราย) ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบผ่านฯ อัปโหลดหลักฐานและเอกสาร ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป กิจกรรมที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2022-09-05 00:00:00
สิ้นสุด :2022-09-05 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2022-10-22 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-22 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป กิจกรรมที่ 1
:30%
เริ่มต้น :2022-12-14 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-14 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและผู้สอบผ่านยื่นเอกสารออนไลน์ กิจกรรมที่ 1
:40%
เริ่มต้น :2022-12-26 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-26 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านและพิมพ์หนังสือรับรองผลฯ กิจกรรมที่ 1
:50%
เริ่มต้น :2023-01-07 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-07 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการกระบวนการรับสมัครสอบแข่งขัน กิจกรรมที่ 2
:60%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมที่ 2
:70%
เริ่มต้น :2023-03-07 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-07 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการกระบวนการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและสอบปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2
:80%
เริ่มต้น :2023-04-27 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-27 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการกระบวนการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กิจกรรมที่ 2
:90%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการประกาศผลการสอบแข่งขัน กิจกรรมที่ 2
:100%
เริ่มต้น :2023-06-24 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-24 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-6925

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-6925

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-841

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงาน ก.ก.

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **