ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 (สพธ.) : 08000000-3619

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐธญา วิไลวรรณ โทร 2725

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การประกวดและการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำนักอนามัยสามารถกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดริเริ่ม ซึ่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข ริเริ่มและดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ พบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงการทำงานในงานประจำ ให้มีข้อสังเกตและพัฒนาเป็นผลงานที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ โดยการจัดงานเสนอผลงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ กระตุ้นให้เกิดมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานบริการ และสามารถต่อยอดนำองค์ความรู้จากผลงานที่จัดแสดงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

08940200/08940200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานประจำ 2.2 จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อต่อยอดงานนวัตกรรมฯ ที่ผ่านการตัดสิน และแสดงผลงานนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย

เป้าหมายของโครงการ

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนอผลงาน และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับรู้ เชิงปริมาณ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ให้กับข้าราชการสำนักอนามัย จำนวน 80 คน - จัดประกวดและตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 2 ครั้ง - จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดย มีผู้ร่วมงาน 500 คน/วัน เป็นข้าราชการทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการประกวดและตัดสินผลงาน ตลอดจนการจัดพิมพ์เอกสารฯ แจกผู้ร่วมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,000 เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - จัดทำแฟ้มโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-08-21)

99.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำแฟ้มโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-10)

96.00

10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างนำคลิปผลงานนวัตกรรมฯ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมลำดับ 1-3 ทั้งนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภทกระบวนการ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมฯ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค (Facebook) ของสำนักอนามัย และยูทูบ (YouTube) 2. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เสนอผู้บริหาร 3. อยู่ระหว่างจัดทำแฟ้มโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-29)

93.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมคลิปผลงานนวัตกรรมฯ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมลำดับ 1-3 ทั้งนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภทกระบวนการ เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมฯ ผ่านช่องทางเฟชบุ๊ค (Facebook) ของสำนักอนามัย และยูทูบ (youtube) 2. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เสนอผู้บริหาร 3. นำผลงานนวัตกรรมฯ ของผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเผยแพร่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์ (Website) ของสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-11)

90.00

11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดพิธีมอบเกิยรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล และส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด ตามโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 2. อยู่ระหว่างรวบรวมคลิปผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ของผู้ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภทกระบวนการ รวม 12 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (Website), เพซบุ๊ค (Facebook) ของสำนักอนามัย เป็นต้น 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเนื้อหาผลงานนวัตกรรมในรูปแบบเล่มผลงาน นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (Website), เพซบุ๊ค (Facebook)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-13)

79.00

13/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ให้ผู้ส่งผลงานฯ ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ และจัดทำในรูปแบบเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1.ปรับลดจำนวนวันจัดกิจกรรมจากเดิม 2 วัน เหลือ 1 วัน และปรับจำนวนคนจากเดิม 500 คน ปรับเป็น 100 คน ทำให้งบประมาณปรับลดจากเดิม 600,000 บาท เหลือ 60,000 บาท 2. ขอยกเลิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดบอร์ดนิทรรศการ ค่าจัดพิมพ์เอกสารแจกผู้เข้าร่วมงานเป็นเงินทั้งสิ้น 277,850 บาท เนื่องจากปรับรุปแบบการจัดงานให้กระชับขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-04)

74.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แจ้งผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 ที่ผ่านการพิจารณาและตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ 2. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ให้ผู้ส่งผลงานฯ ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ และจัดทำในรูปแบบเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 2.อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ให้ผู้ส่งผลงานฯ ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ และจัดทำในรูปแบบเล่มผลงานนว้ตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ 3.จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน สำหรับกิจกรรมที่ 2 4.อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือ และเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-08)

55.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 2. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวุัตกรรมฯ ในรูปแบบเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-24)

48.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างจัดเตรียมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด และจัดทำเป็น QR-Code เพื่อแนบหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ 2. อยู่ระหว่างประสานและจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ 3. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ในรูปแบบเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-08)

45.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. จัดเตรียมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ 3. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อเตรียมจัดทำเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 4. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-19)

43.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. จัดทำร่างกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. วางแผนการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 การจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 5. จัดเตรียมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-09)

42.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งประกวด 2. จัดทำร่างกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. วางแผนการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 การจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 5. จัดเตรียมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. จัดทำร่างกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. วางแผนการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 การจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 5. อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-02-07)

36.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก) 2. จัดเตรียมรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการสำหรับการจัดกิจกรรมที่ 1 3. จัดทำร่างกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-01-25)

21.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 2. จัดทำหนังสือขออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 3. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการขอยืมเงินยืมใช้ในราชการ สำหรับการจัดกิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-13)

18.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เตรียมจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2563 2. จัดทำหนังสือขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-12-27)

16.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 2. จัดทำหนังสือเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรม ปี 2563 (หน่วยงานภายใน ภายนอกกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-07)

14.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-19)

13.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทบทวนรายชื่อคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ และคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและสถานที่ เพื่อเตรียมจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-08)

12.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.วางแผนและเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ขออนุมัติโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ และติดตามการส่งผลงานเข้าประกวด
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และประชุมตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-09-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด และเงินยืมใช้ในราชการ เอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน /การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-25 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-25 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารผลงานนวัตกรรมแจกผู้ร่วมงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ โดยจัดประชุมคณะกรรมการและตัดสินผลงานฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดงาน แสดงผลงานนวัตกรรม
:30%
เริ่มต้น :2020-06-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-11 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปการดำเนินงานตามโครงการ และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-06-13 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-13 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3619

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3619

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0920

ตัวชี้วัด : มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง : 20

ผลงานที่ทำได้ ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง : 37

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
37.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **