ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต)(สสว.) : 08000000-6060

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกฤษณา ศิริวงษ์ขันธ์ โทร 2810

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการที่จะสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะรวมทั้งด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 2. เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนเป้าประสงค์การพัฒนาของสำนักอนามัยในมิติเมืองมีสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

มีการดำเนินงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ%
๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : รวบรวมผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการตรวจสอบ... รายการที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต 50 เขต และรายการที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยดำเนินการตรวจสอบเหตุรำคาญ ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ แนะนำสถานประกอบกิจการในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาด COVID-19 และตรวจสอบ แนะนำสถานประกอบการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,578 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-17)

80.00

17/08/2564 : รวมรวมผลการดำเนินงานจาก 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-21)

65.00

21/07/2564 : รวบรวมผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต 50 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-14)

60.00

14/06/2564 : สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ ตามขอบเขตดังนี้ รายการที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต 50 เขต 1. ตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดัง กลิ่นเหม็น การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการบริหารจัดการเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ได้ตลอดปีงบประมาณ 2. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานในชุมชน 3. ตรวจสอบสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร 4. ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ ตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 5. ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6. ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ เช่น การเผาศพ เป็นต้น หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รายการที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 - ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงาน สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานจากสำนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-31)

55.00

31/05/2564 : สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ ตามขอบเขตดังนี้ รายการที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต 50 เขต 1. ตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดัง กลิ่นเหม็น การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการบริหารจัดการเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ได้ตลอดปีงบประมาณ 2. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานในชุมชน 3. ตรวจสอบสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร 4. ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ ตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 5. ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6. ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ เช่น การเผาศพ เป็นต้น หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รายการที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 - ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-21)

50.00

21/04/2564 : สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด รายการที่ ๑ การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต ๕๐ เขต - เป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ๕๐ สำนักงานเขตๆ ละ ๔๘ ครั้ง เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาทต่อสำนักงานเขต โดยแต่ละครั้งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๒ คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑ คน และพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน (กรณีที่สำนักงานเขตใดที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่ ให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) กำหนดขอบเขตดำเนินการ ดังนี้ ๑) ตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดัง กลิ่นเหม็น การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ได้ตลอดปีงบประมาณ ๒) ตรวจสอบ ประเมิน กำกับ ติดตาม แนะนำเพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ โดยการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจกการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ๓) ตรวจประเมินสุขลักษณะของอาคารสาธารณะ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน วัด มัสยิด ตลาด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนด ได้แก่ มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Bangkok Clean and Green) เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) และเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4) ตรวจสอบสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร 5) ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ ตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 6) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตูแลสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยโรงงาน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7) ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ เช่น การเผาศพ เป็นต้น หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 8) ปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รายการที่ ๒ การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดำเนินงานเพื่อบังคับ ใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-15)

45.00

15/03/2564 : สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-15)

30.00

2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-15)

20.00

15/01/2564 : ประสานจัดส่งสำเนาหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการเขต เรื่อง กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต ตามโครงการ กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ตามหนังสือ ที่ กท 0704/184 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานเขต และขอความร่วมมือสำนักงานเขตจัดส่งผลการดำเนินงานรายการที่ 1 และรายการที่ 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตัดโอนเงินให้สำนักงานเขต 50 เขต เป็นเงิน 8,853,750 บาท ขอเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ -เนื่องจาก หลังจากการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.จัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เดือน ตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 2.แจ้งเวียนสำนักงานเขตเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564 3.กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขต เดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2564 4.รวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับขั้น เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-16)

7.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-18)

5.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด ตัดโอนงบประมาณไปยังสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมผลการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6060

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6060

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6594

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการป้องการและควบคุมปัญหามลพิษอากาศ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **