ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชน (สยส.) : 08000000-6072

สำนักอนามัย : (2562)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

-

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

-- การทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงสถานะและสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนในทิศทางที่ดี โดยความสามารถของชุมชนในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรจำเป็นต้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนทักษะที่จำเป็น นำไปสู่การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ของตนเองได้ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชน เพื่อพัฒนา บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในชุมชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง ความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-13)

10.00

13/11/2563 :1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮออลื และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ กทม 2. ขอความเห้นชอบในหลักการโครงการ 3.ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6072

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6072

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **