ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2 การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) (สสว.) : 08000000-6082

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ถูกควบคุมภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประกอบกิจการแต่ละประเภทต้องจัดการสุขลักษณะสถานประกอบการให้ถูกต้อง เหมาะสม ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียง ที่แตกต่างกันไปตามชนิดและประเภทกิจการ ซึ่งกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็ก ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ และเป็นกิจการที่กำหนดขึ้นใหม่ มีการบริการโดยจัดส่งพนักงานไปทำงานที่บ้านของผู้รับบริการซึ่งมีความเสี่ยงทั้งในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านสุขลักษณะ ด้านสภาพจิตใจ ตลอดจนความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อพนักงาน ผู้ประกอบกิจการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการ

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ที่บ้านของผู้รับบริการ ๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการด้านการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ที่บ้านของผู้รับบริการ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เป้าหมายของโครงการ

๑. จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบกิจการและพนักงานผู้ให้บริการ ในสถานประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็ก ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ จำนวน ๒๐๐ คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต จำนวน ๕๐ คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน วิทยากร จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร แบบไป-กลับ ๑ วัน และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบกิจการที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบกิจการและพนักงานผู้ให้บริการ จำนวน ๕๐๐ เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ%
๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-23)

100.00

23/04/2564 : 1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2. รวบรวมข้อมูลกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดอบรม 4. จัดทำคู่มือการประกอบกิจการเรียบร้อย 5. ยกเลิกการจัดอบรมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6. สรุปผลการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-16)

80.00

16/03/2564 : 1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2. รวบรวมข้อมูลกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดอบรม 4. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือฯ 5. ยกเลิกการจัดอบรมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-15)

35.00

15/02/2564 : 1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2. รวบรวมข้อมูลกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดอบรม 4. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-01-18)

18.00

18/01/2564 : 1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2. รวบรวมข้อมูลกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดอบรม 4. เตรียมจัดทำคู่มือฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-16)

15.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2. รวบรวมข้อมูลกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-18)

12.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2. รวบรวมข้อมูลกิจการกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และจัดทำแผนงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคู่มือการประกอบกิจการ
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6082

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6082

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6594

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการป้องการและควบคุมปัญหามลพิษอากาศ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **