ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) : 08000000-6371

สำนักอนามัย : (2564)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นางประไพ ศุภกาญจน์ นางสาวววราภรณ์ ชาววัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดความเสี่ยงของการบริโภค ทั้งในมิติปริมาณ รูปแบบและพฤติกรรมการบริโภค จำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2561 – 2563. โดยกำหนดให้ต้องพัฒนากลไกระบบการทำงานในระดับต่างๆ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และจากแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การควบคุมยาสูบของประเทศมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น กำหนดให้พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการบริโภค การผลิต และการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกัน ดังนั้นสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมาย โดยการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ หน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Alcohol and Tobacco Control Operation Unit - ATCU) ของศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหลักสูตร 2 ระดับ โดยในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมในระดับเบื้องต้น (Basic) ส่วนในระดับสูง (Advance) จะจัดฝึกอบรมในปีต่อไป

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมและฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน ดังนี้ - ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ - ประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 34 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน 2) วิทยากร จำนวน 19 คน ๔. ลักษณะของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-23)

65.00

23/08/2564 : ขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( Covid - 19) จึงขอยกเลิกกิจกรรมและขอคืนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค 64 เรื่องขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไตรมาสที่ 4 สิ้นปีงบประมาณสถานการณ์การแพร่ระบาดยังทวีความรุนแรง จึงขอยกเลิกกิจกรรมและขอคืนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค 64 เรื่องขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-29)

65.00

29/07/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 4.ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 5.กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 6.อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 7.ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 8.กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564 9.แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว 10.กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม 11.เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU 12.ประสานฝ่ายบริหารเพื่อทำเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย 13.จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรม 14. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมจากสถานที่ต่างจังหวัด เป็นสถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 15.จัดทำคำสั่งเพื่อขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม แต่ด้วยมีประกาศกรุงเทพมหานคร ห้ามไม่ให้มีการจัดการประชุม/อบรม ที่มีจำนวนมากกว่า 5 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงจำเป็นต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :- ประกาศกรุงเทพมหานคร ห้ามไม่ให้มีการจัดการประชุม/อบรม ที่มีจำนวนมากกว่า 5 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงจำเป็นต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไว้ก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-24)

65.00

24/06/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 4.ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 5.กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 6.อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 7.ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 8.กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564 9.แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว 10.กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม 11.เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU 12.ประสานฝ่ายบริหารเพื่อทำเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย 13.จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรม 14. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมจากสถานที่ต่างจังหวัด เป็นสถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 15.จัดทำคำสั่งเพื่อขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม แต่ด้วยมีประกาศกรุงเทพมหานคร ห้ามไม่ให้มีการจัดการประชุม/อบรม ที่มีจำนวนมากกว่า 20คน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)จะคลี่คลายจึงจำเป็นต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :- ด้วยมีประกาศกรุงเทพมหานคร ห้ามไม่ให้มีการจัดการ ประชุม/อบรม ที่มีจำนวนมากกว่า 20คน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)จะคลี่คลายจึงจำเป็นต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไว้ก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 4.ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 5.กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 6.อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 7.ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 8.กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564 9.แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว 10.กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม 11.เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU 12.ประสานฝ่ายบริหารเพื่อทำเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย 13.จัดทำคำสั่งเพื่ออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 4.ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 5.กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 6.อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 7.ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 8.กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564 9.แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว 10.กำหนดวันอบรมและประสานสถานที่ในการจัดอบรม 11.เชิญวิทยากรตามหลักสูตร ACTU

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-12)

45.00

12/03/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 4.ได้รับอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 5.กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 6.อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 7.ดำเนินการประสาน 25 เขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 8.กำหนดช่วงการอบรมเป็นเดือน กรกฎาคม 2564 9.แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-26)

20.00

26/02/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-29)

20.00

29/01/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

12/9/2020 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2.ขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 3.ขออนุมัติ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-13)

20.00

13/11/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3.ขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-31)

10.00

31/10/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 2. ขอความเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ และรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมและฝึกภาคปฏิบัติ
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6596

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 82.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
76.54

0 / 0
3
76.54

0 / 0
4
82.90

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **