ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

5.จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร : 10000000-3790

สํานักการโยธา : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ปรีชา ทองนวล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารโดยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

10070000/10070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารโดยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารโดยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ%
๑.๑.๓.๓ กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-24)

100.00

24/9/2561 : รายงานผล ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2018-08-25)

85.00

25/8/2561 : ดำเนินการเก็บข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2018-07-26)

75.00

26/7/2561 : ดำเนินการเก็บข้อมูลอาคารฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2018-06-25)

70.00

25/6/2561 : ดำเนินการเก็บข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-05-29)

60.00

29/5/2561 : ดำเนินการจัดเก็บช้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-04-30)

50.00

30/4/2561 : จัดเตรียมข้อมูล คัดกรองข้อมูล และดำเนินการเก็บข้อมูลอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-03-29)

40.00

29/3/2561 : ดำเนินการเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2018-02-28)

35.00

28/2/2561 : ดำเนินการเก็บข้อมูลอาคารที่อยุ่ระหว่างก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-01-30)

30.00

30/1/2561 :ดำเนินการเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2017-12-25)

20.00

25/12/2560 : คัดกรองข้อมูลอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-11-30)

10.00

30/11/2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-10-31)

5.00

31/10/2560 :อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดกรองข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2017-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเก็บข้อมูล
:50%
เริ่มต้น :2018-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-3790

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-3790

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0865

ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **