ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

7.จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 : 10000000-3792

สํานักการโยธา : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วีระ คุรุวิจักษณ์ 02 247 0107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561

10070000/10070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-24)

100.00

24/9/2561 : ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไดล์ ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,864 ราย ตรวจสอบประจำ จำนวน 1,193 ราย ตรวจสอบป้าย จำนวน 72 ราย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2018-08-25)

85.00

25/8/2561 : ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไดล์ ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,864 ราย ตรวจสอบประจำ จำนวน 1,193 ราย ตรวจสอบป้าย จำนวน 72 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2018-07-26)

75.00

26/7/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคาร ที่ยื่นขอรับใบรับรองฯ และบันทึกฐานข้อมูล ฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2018-06-25)

70.00

25/6/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) และดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,087 ราย ตรวจสอบประจำปี 1,690 ราย ป้าย 68 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-05-29)

60.00

29/5/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) และดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-04-30)

50.00

30/4/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) และดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-03-29)

40.00

29/3/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) และดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2018-02-28)

35.00

28/2/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-01-30)

30.00

30/1/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) และดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2017-12-23)

15.00

23/12/2560 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีั

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-11-30)

10.00

30/11/2560 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-10-31)

5.00

31/10/2560 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
:30%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
:50%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2018-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-3792

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-3792

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0860

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **