ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจากสำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ. 2560) : 10000000-3990

สํานักการโยธา : (2562)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นายวีระ คุรุวิจักษณ์ 02 247 0107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร หมายถึง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในพื้่นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงในการใช้อาคาร พื้นที่เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด

10070000/10070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร หมายถึง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในพื้่นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงในการใช้อาคาร พื้นที่เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ และจัดทำระบบข้อมูลระบุอาคารที่ไม่ได้ถูกกฎหมายอาคารตรวจสอบและเข้าประเมินความเสี่ยงได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-09-20)

60.00

20/9/2562 : คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างปลายเดือนกันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-08-30)

55.00

30/8/2562 : อยู่ระหว่างการเสนอราคาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-07-31)

50.00

31/7/2562 :อยู่ระหว่างขอซื้อขอจ้างของโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำนวน 12 เขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-06-29)

50.00

29/6/2562 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำนวน 12 เขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-05-31)

50.00

31/5/2562 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำนวน 12 เขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-04-30)

45.00

30/4/2562 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำนวน 12 เขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-03-29)

45.00

29/3/2562 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำนวน 12 เขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-28)

40.00

28/2/2562 : คัดกรองข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ได้รับใบ อ.6 (ปี พ.ศ. 2560) และดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-31)

30.00

31/1/2562 : จัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจากสำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ. 2560)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-28)

20.00

28/12/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของสำนักงานควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-30)

10.00

30/11/2561 :รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของสำนักงานควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของสำนักงานควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2560
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดกรองข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ได้รับใบ อ.6 (ปี พ.ศ.2560) จากสำนักงานควบคุมอาคาร
:50%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
:10%
เริ่มต้น :2019-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-3990

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-3990

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0934

ตัวชี้วัด : (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
60.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **