ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรม การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) : 10000000-4159

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวีระ คุรุวิจักษณ์ 02 247 0107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตรวจสอบและดำเนินการกับอาคาร ที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง

10070000/10070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 9 ประเภท ได้แก่ 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน 4. โรงมหรสพ 5. โรงแรม 6. สถานบริการ 7. อาคารอยู่อาศัยรวม 8. โรงงาน 9. ป้าย

เป้าหมายของโครงการ

การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 9 ประเภท ได้แก่ 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน 4. โรงมหรสพ 5. โรงแรม 6. สถานบริการ 7. อาคารอยู่อาศัยรวม 8. โรงงาน 9. ป้าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,246 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 2,461 ราย ตรวจสอบป้าย 47 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนสิงหาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,169 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 2,302 ราย ตรวจสอบป้าย 33 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,082 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 2,091 ราย ตรวจสอบป้าย 29 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 993 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,904 ราย ตรวจสอบป้าย 29 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/05/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 886 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,699 ราย ตรวจสอบป้าย 23 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 788 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,463 ราย ตรวจสอบป้าย 23 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 696 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,272 ราย ตรวจสอบป้าย 18 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 596 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,027 ราย ตรวจสอบป้าย 17 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 :รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมกราคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 492 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 762 ราย ตรวจสอบป้าย 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 321 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 578 ราย ตรวจสอบป้าย 12 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 166 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 379 ราย ตรวจสอบป้าย 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 71 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 156 ราย ตรวจสอบป้าย 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลอาคารที่เข้าข่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือให้ยื่นตรวจสอบอาคาร
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4159

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4159

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0991

ตัวชี้วัด : 6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **