ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ : 10000000-6544

สํานักการโยธา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีถนน ตรอก ซอย อยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการบุกรุกครอบครองพื้นที่ทางสาธารณะอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีแผนที่ภูมิประเทศแสดงแนวเขตทางสาธารณะ รวมทั้งการปักเขตทางสาธารณะที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการดูแลรักษาถนน ตรอก ซอย สาธารณะ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จึงมีจุดประสงค์ที่จะทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ โดยตรวจสอบที่ดินทางสาธารณะทุกแปลงเพื่อให้ทราบแนวเขตทางสาธารณะที่ถูกต้องและทำการปักหมุดเขตทางสาธารณะให้ชัดเจน

10120000/10120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ได้ข้อมูลเขตทางสาธารณะที่ถูกต้องตรงกันของเอกสารทางราชการและในพื้นที่จริง 9.2 ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับกรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องใช้ข้อมูลเขตทางของถนนหรือซอยสาธารณะในการพิจารณาอนุญาต 9.3 เป็นการรักษาที่สาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

รังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ เขตที่มีพื้นที่ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม (สีแดง) และถนน ซอย ที่มีความกว้าง 10 เมตร และ 12 เมตร รวมทั้งซอยที่เกิดกรณีพิพาท มีการร้องเรียนจากประชาชน จำนวน 15 เขต 25 สาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-22)

100.00

22/01/2564 : ดำเนินการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ แล้วเสร็จ 2 สาย แล้วเสร็จ คิดเป็น 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-12-16)

92.00

16/12/2563 : ดำเนินการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ แล้วเสร็จ 2 สาย อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 สาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-11-23)

87.00

23/11/2563 :- ดำเนินการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ แล้วเสร็จ 10 สาย อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 สาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-10-26)

54.00

26/10/2563 : - ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมการรังวัด จำนวนพื้นที่ 15 เขต 24 สาย - ดำเนินการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ แล้วเสร็จ 10 สาย อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 สาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานที่ดิน เพื่อขอนัดวันทำการรังวัด
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ่ายค่าธรรมเนียมการรังวัด
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ
:80%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-6544

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-6544

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1001

ตัวชี้วัด : 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 64.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.71

100 / 100
2
47.50

100 / 100
3
59.85

0 / 0
4
64.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **