ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้า ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียน : 10000000-6554

สํานักการโยธา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นโครงข่ายถนนที่เชื่อมระหว่างถนนพระราม 2,ถนนพุทธบูชา กับถนนอนามัยงานเจริญ,ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล,ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนด้านใต้ ซึ้งสภาพปัจจุบัน ถนนมีระดับต่ำ และไม่มีระบบท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมขัง เป็นปัญหาต่อการจราจร

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-12-02)

100.00

02/12/2563 : - อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 2 (สุดท้าย) - สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-11-18)

85.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายอายุสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-11-04)

80.00

4/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายอายุสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-10-28)

77.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายอายุสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
:8%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
:8%
เริ่มต้น :2020-10-12 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-12 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สร้างฝาบ่อพักในทางเท้า (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ขนาด 0.69x1.09x0.075 ม.
:8%
เริ่มต้น :2020-10-23 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-23 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สร้างพื้นฐานทางเท้าหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.65 ม.
:8%
เริ่มต้น :2020-11-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สร้างพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
:8%
เริ่มต้น :2020-11-14 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-14 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สร้างคันหินพร้อมรางตื้น ชนิดหล่อในที่ ตามแบบ มท.-05 และรายการ
:8%
เริ่มต้น :2020-11-25 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-25 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 และรายการ
:8%
เริ่มต้น :2020-12-06 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-06 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
:8%
เริ่มต้น :2020-12-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-17 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สร้างคอกต้นไม้ปูเทิร์ฟสโตน ตามแบบ กกบ.002/38 และรายการ
:8%
เริ่มต้น :2020-12-28 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-28 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สร้างช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มท.-07
:6%
เริ่มต้น :2021-01-08 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-08 00:00:00
ขั้นตอน 11
:สร้างทางเข้า - ออก ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-08 และรายการ
:8%
เริ่มต้น :2021-01-14 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-14 00:00:00
ขั้นตอน 12
:สร้างกำแพงกันดิน (แบบที่ 3) ตามแบบ มก.-01 และรายการ
:8%
เริ่มต้น :2021-01-25 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-25 00:00:00
ขั้นตอน 13
:สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.10 ม. พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 และรายการ
:6%
เริ่มต้น :2021-02-05 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-05 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-6554

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-6554

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1011

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.50

100 / 100
2
66.54

100 / 100
3
79.12

0 / 0
4
83.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **