ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถึงสะพานข้ามคลองน้ำแก้ว พื้นที่เขตจตุจักร : 10000000-6616

สํานักการโยธา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกฤษ พรหมประเทศ 029111377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพปัจจุบันทางเท้าถนนรัชดาภิเษก มีสภาพชำรุด ทรุดตัว มีระดับสูงๆ ต่ำๆ ใช้งานมานาน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีสถานที่ราชการ สถานศึกษา และยังเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ทำให้ประชาชนใช้ทางเท้าในการสัญจรเป็นจำนวนมาก สมควรจำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ทางเท้าได้รับความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-29)

100.00

29/04/2564 : เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2021-04-16)

99.00

16/04/2564 : งานแล้วเสร็จ 100% ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 9 เม.ย.64 เตรียมเอกสารเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2021-03-30)

99.00

30/03/2564 : งานแล้วเสร็จ 100% รอตรวจรับงาน 9 เม.ย.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-03-12)

94.00

12/03/2564 : สร้างคันหิน ค.ส.ส. รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ สร้างผิวทาง ค.ส.ค. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีดชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ดร.ซม. ที่อายุ 24 ซม. เบิกจ่ายงวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-02-25)

83.00

25/02/2564 : สร้างคันหิน ค.ส.ส. รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ สร้างผิวทาง ค.ส.ค. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีดชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ดร.ซม. ที่อายุ 24 ซม. ตรวจรับงานงวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-02-15)

78.00

15/02/2564 : สร้างคันหิน ค.ส.ส. รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ เบิกจ่ายงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-01-29)

59.00

29/01/2564 : สร้างคันหิน ค.ส.ส. รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ตรวจรับงานงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-01-19)

52.00

19/01/2564 : สร้างคันหิน ค.ส.ส. รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ยอด 4,767,169.50 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 2 ยอด 5,310,945 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : รื้อคันหินทางเท้า สร้างทางเท้า ปูกระเบื้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-12-14)

21.00

14/12/2563 : รื้อคันหินทางเท้า สร้างทางเท้า ปูกระเบื้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-26)

16.00

26/11/2563 : รื้อคันหินทางเท้า สร้างทางเท้า ปูกระเบื้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-16)

5.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหินทางเท้า สร้างทางเท้า ปูกระเบื้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-10-28)

3.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อคันหินทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สร้างคันหิน ค.ส.ล. (หล่อในที่)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
:15%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีตชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 24 ชม.
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตั้งเสาสั้นกันรถ
:5%
เริ่มต้น :2021-03-20 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-20 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-6616

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-6616

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1011

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.50

100 / 100
2
66.54

100 / 100
3
79.12

0 / 0
4
83.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **