ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา - กาญนาภิเษก 30 พื้นที่เขตทวีวัฒนา : 10000000-6851

สํานักการโยธา : (2564)

88

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 88

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลถนนเดิม ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธ- มณฑลสาย 3 ถึงบริเวณที่กำหนดให้ ผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ กว้างประมาณ 6.00 ม. มีไหล่ทางเป็นหินคลุก กว้างข้างละ 1.00 ม. มีเขตทางกว้างประมาณ 13.50-16.00 ม. ความยาวของถนนประมาณ 2,500 ม. เหตุผลและความจำเป็น ปัจจุบันผิวจราจรแอสฟัลต์ของถนนดังกล่าวชำรุด ทรุดตัว จากการใช้งานมานาน ต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ ขณะเกิดฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังสูง ประชาชนสัญจรด้วยความลำบาก เป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 กับถนนทวีวัฒนา จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วย การปรับปรุงผิวทาง และปรับปรุงระบบระบายน้ำ

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-09-29)

88.00

29/09/2564 : ผลงาน ณ ปัจจุบัน วันที่ 27 กันยายน 2564 5. สร้างคันหินรางตื้นพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-05 (คันหินสำเร็จรูป) 6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มท.-12(แบบที่ 1) 7. สร้างกําแพงกันดนิ ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) 8.ปรับปรุงสะพานค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง รวม เฉลี่ยทำได้ 88.53 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-08-26)

77.00

26/08/2564 :ได้ตรวจรับงานและเบิกเงิน งวด 1,2 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 3,4 ผลงาน ณ ปัจจุบัน วันที่ 16 สิงหาคม 2564 1. สร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 2. สร้างบ่อพักท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ในทางเท้า 3. เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURES) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. 4. สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 5. สร้างคันหินรางตื้นพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-05 (คันหินสำเร็จรูป) 6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มท.-12(แบบที่ 1) 7. สร้างกําแพงกันดนิ ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) 8.ปรับปรุงสะพานค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง 10.งานรื้อผิวจราจรเดิม พร้อมขนย้าย 11.งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย 13. งานทางเข้า-ออก คอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม. รวมผลงานที่ทำได้ 77.25 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-30)

60.00

บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ TOB.462/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ขอส่งมอบงาน งวดที่ 4 ผลงาน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1) 7. สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) รวมผลงานที่ทำได้ 66.60 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-15)

60.00

ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เบิกเงินแล้ว ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขอเบิกเงิน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผลงาน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 1. สร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 2. สร้างบ่อพักท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ในทางเท้า 3. เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURES) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. 4. สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 5. สร้างคันหินรางตื้นพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-05 (คันหินสำเร็จรูป) 6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มท.-12(แบบที่ 1) 7. สร้างกําแพงกันดนิ ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) รวมผลงานที่ทำได้ 55.62 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-13)

60.00

13/05/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เบิกเงินแล้ว ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขอเบิกเงิน ผลงาน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 1. สร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 2. สร้างบ่อพักท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ในทางเท้า 3. เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURES) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. 4. สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 5. สร้างคันหินรางตื้นพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-05 (คันหินสำเร็จรูป) 6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มท.-12(แบบที่ 1) 7. สร้างกําแพงกันดนิ ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) 8.ปรับปรุงสะพานค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง - งานรื้อสะพานเดิม - งานรื้อเชิงลาดและ Approach slap เดิมออก - งานสร้างคันทรายถม 9.ค่าใช้จ่ายพิเศษ 11.งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย รวมผลงานที่ทำได้ 54.99 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-22)

60.00

22/04/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เบิกเงินแล้ว ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขอเบิกเงิน ผลงาน ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 1. สร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 2. สร้างบ่อพักท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ในทางเท้า 3. เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURES) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. 4. สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 5. สร้างคันหินรางตื้นพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-05 (คันหินสำเร็จรูป) 6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มท.-12(แบบที่ 1) 7. สร้างกําแพงกันดนิ ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) 8.ปรับปรุงสะพานค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง -งานเจาะสำรวจดิน 9.ค่าใช้จ่ายพิเศษ 11.งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย 12.งานปรับระดับพื้นทางเชื่อมด้วยแอสฟัลต์ หนาประมาณ 0.05 ม. พร้อมพื้นทางหินคลุก 13. งานทางเข้า-ออก คอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม. รวมปริมาณงานที่ทำได้ 45.97 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-02)

60.00

02/03/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างเบิกเงิน ผลงาน ณ ปัจจุบัน วันที่ 1 มีนาคม 2564 1. สร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 2. สร้างบ่อพักท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ในทางเท้า 3. เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURES) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. 4. สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 7. สร้างกําแพงกันดนิ ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) รวมปริมาณงานที่ทำได้ 32.27 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-15)

60.00

15/02/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผลงาน ณ ปัจจุบัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 1. สร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 2. สร้างบ่อพักท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ในทางเท้า 3. เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURES) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. 4. สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 7. สร้างกําแพงกันดนิ ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) รวมปริมาณงานที่ทำได้ 26.50 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-18)

60.00

18/01/2564 : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญา 1.สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 2.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 7. สร้างกําแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที 3) รวมงานที่ทำได้ 13.99 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-25)

60.00

25/12/2563 : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญา 1.สร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 ความคืบหน้า 3.63% 2.สร้างบ่อพักท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 ความคืบหน้า 2.38 % 7.สร้างกําแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที 3) ความคืบหน้า 0.15 % รวมงานที่ทำได้ 6.45 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-11-18)

60.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมออฟฟิศสำรวจเนื้องาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,รื้อย้ายต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-10-28)

60.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,สำรวจแนวเขตทาง อาคารรุกล้ำ, ตัดและย้ายต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแผน-เห็นชอบราคาราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-09-10 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-10 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04
:15%
เริ่มต้น :2020-10-23 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-23 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้าตามแบบ มน.-04
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (Base course) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-03
:5%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สร้างผิวจราจรค.ส.ล. หนา 0.25 ตามแบบ มท.-03
:11%
เริ่มต้น :2020-12-23 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-23 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สร้างคันหินรางตื้นพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-05 (คันหินสำเร็จรูป)
:5%
เริ่มต้น :2021-01-08 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-08 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1)
:7%
เริ่มต้น :2021-01-23 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-23 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.. ตามแบบ มท.-01 (แบบที่ 3)
:9%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง 16 ธ.ค. 63 – 22 ก.ค. 64
:13%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-6851

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-6851

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1011

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.50

100 / 100
2
66.54

100 / 100
3
79.12

0 / 0
4
83.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **