ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ : 10000000-6855

สํานักการโยธา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สำนักงานออกแบบ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวันที่สำคัญยิ่ง นำความปลื้มปิติยินดีมาสู่พสกนิกร หน่วยราชการ องค์กร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ดำเนินการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษกครบรอบ 2 ปี บริเวณถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ซึ่งเป็นโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของกรุงเทพมหานคร” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

10110000/10110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ประชาชนที่เดินทางและสัญจรไปมา บังเกิดความเป็นสิริมงคลเมื่อผ่านซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 9.2 ประชาชนได้ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 9.3 กรุงเทพมหานคร มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่บนถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ซึ่งเป็นโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ”

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-20)

100.00

20/08/2564 : แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2021-07-22)

97.00

22/07/2564 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-06-24)

95.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-21)

90.00

21/05/2564 : บริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-22)

80.00

22/04/2564 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ สอบ.2/2564 ลว.16 มี.ค.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : จัดทำหนังสือเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

22/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนการจัดซื้อ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการออกแบบ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กลุ่มงาน สอบ. จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เสนอขอเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เสนอเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2021-02-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-15 00:00:00
ขั้นตอน 11
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการประมูลจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ลงนามสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2021-03-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-6855

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-6855

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1001

ตัวชี้วัด : 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 64.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.71

100 / 100
2
47.50

100 / 100
3
59.85

0 / 0
4
64.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **