ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา - กาญนาภิเษก 30 พื้นที่เขตทวีวัฒนา (โครงการต่อเนื่องปี 64) : 10000000-6996

สํานักการโยธา : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 30 พื้นที่เขตทวีวัฒนา ผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ กว้างประมาณ 6.00 ม. มีไหล่ทางเป็นหินคลุก กว้างข้างละ 1.00 ม. มีเขตทางกว้างประมาณ 13.50-16.00 ม. ความยาวของถนนประมาณ 2,500 ม. ปัจจุบันผิวจราจรแอสฟัลต์ของถนนดังกล่าวชำรุด ทรุดตัว จากการใช้งานมานาน ต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ ขณะเกิดฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังสูง ประชาชนสัญจรด้วยความลำบาก เป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 กับถนนทวีวัฒนา จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วย การปรับปรุงผิวทาง และปรับปรุงระบบระบายน้ำ

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปัจจุบันผิวจราจรแอสฟัลต์ของถนนดังกล่าว ชำรุด ทรุดตัว จากการใช้งานมานาน ต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ ขณะเกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังสูง ประชาชนสัญจรด้วยความลำบาก - เป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 กับถนนทวีวัฒนา

เป้าหมายของโครงการ

- ทำการยกระดับถนนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.60 ม. จาก ระดับถนนเดิม - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด0.30x0.30x0.035 กว้างประมาณ 2.25 ม. - สร้างกำแพงกันดิน - สร้างพื้นทางหินคลุก หนา 0.30 ม. - ถมทรายขยายคันทาง - ปรับปรุงผิวจราจรเป็น ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. กว้าง 9.00 ม. - ปรับปรุงและขยายสะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-02-24)

100.00

24/02/2565 : ทำการขอเบิกเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2022-01-24)

99.00

24/01/2565 : อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) และเงินประกันผลงาน งวดที่ 1-5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-12-22)

90.00

22/12/2564 : ตรวจรับและเบิกเงินไปแล้ว 5 งวด อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 6 (สุดท้าย) 1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 3. เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-03 4. สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 5. สร้างคันหินรางตื้นพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-05 (คันหินสำเร็จรูป) 6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.035 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1) 7. สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) 8. ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง 10. งานรื้อผิวจราจรเดิม พร้อมขนย้าย 11. งานรื้อท่อระบายน้ำ และบ่อพักเดิม พร้อมขนย้าย 12. งานปรับระดับพื้นทางเชื่อมด้วยแอสฟัลต์ 13. งานทางเข้า-ออก คอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม. 14. งานติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด 50 วัตต์ 15. งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 16. งานติดตั้ง Guard rail

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-11-08)

90.00

08/11/2564 : ผลงาน ณ ปัจจุบัน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 5. สร้างคันหินรางตื้นพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-05 (คันหินสำเร็จรูป) 6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มท.-12(แบบที่ 1) 7. สร้างกําแพงกันดนิ ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 3) 8.ปรับปรุงสะพานค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง รวม เฉลี่ยทำได้ 90 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 ยาว ประมาณ4,504 ม.2 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้าตามแบบ มน.04 จำนวน 348 แห่ง3 เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURES) หินคลุก
:90%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ตรวจรับงาน+เบิกเงิน
:10%
เริ่มต้น :2022-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-6996

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-6996

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1044

ตัวชี้วัด : (ปี 2565) ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
72.60

100 / 100
2
86.40

0 / 0
3
92.00

0 / 0
4
94.60

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **