ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ : 11000000-4023

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสพปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณ๊ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatmentplant และประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้สามารถรวบรวมประเมินผล และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน บริหารจัดการในด้านการจัดการคุณภาพน้ำใน 21 เขตการปกครองที่มีการบริการบำบัดน้ำเสียรวมเป็นอย่างน้อยและขยายไปให้ครบทั้ง 50 เขตการปกครอง (ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : สำนักงานเขต 50 เขตจัดส่งข้อมูลครบถ้วน และสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ อยู่หว่างบันทึกและรวบรวมฐานข้อมูลให้เป็นระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตจัดส่งแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ให้สำนักการระบายน้ำจัดทำฐานข้อมูลในภาพรวม (ขยายเวลาจากเดิมมิ.ย.เป็น ส.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ เพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนส.ค.63 โดยสำนักการระบายน้ำทยอยจัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่ได้รับรายงานจากสนข. (ขยายเวลาจากเดิมมิ.ย.เป็น ส.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-06-24)

68.00

24/06/2563 : สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ เพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนส.ค.63 โดยสำนักการระบายน้ำทยอยจัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่ได้รับรายงานจากสนข. (ขยายเวลาจากเดิมมิ.ย.เป็น ส.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-26)

64.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ เพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนมิ.ย.63 โดยสำนักการระบายน้ำทยอยจัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่ได้รับรายงานจากสนข.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-27)

56.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ เพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนมิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ เพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนมิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ เพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนมิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการระบายน้ำรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการฯที่สำนักงานเขตจัดส่ง และสำนักงานเขตสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

2019-12-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้สำนักงานเขตจัดส่งจำนวนและรายชื่อสถานประกอบการแต่ละประเภทในพื้นที่เขตให้สำนักการระบาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-29)

16.00

2019-11-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมงานประมวลผล และออกแบบฐานข้อมูล รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ และสำนักการระบายน้ำจัดทำแบบสำรวจข้อมูล และจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบสำรวจข้อมูล และจัดประชุมซักซ้อมแนวทาง การดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมงานประมวลผล และออกแบบฐานข้อมูล รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมจำนวนและรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมแบบสำรวจและผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตและรายงานผลข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วจัดทำสรุปผลคะแนนการดำเนินงานของสำนักงานเขต
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียลงในฐานข้อมูลที่ได้เตรียมการออกแบบไว้ และจัดทำแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4023

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4023

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0817

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **