ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2558-2563) (ก.1) : 11000000-6447

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

93

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 93

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ (0818159787)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัท ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-09-21)

93.00

21/09/2564 : 1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 – S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 – S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม.. มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 = 674.16 ม., รวมผลงานสะสะมจาก S9 > S10 = 674.16 ม. (99.31%) 2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 1,158.36 ม., รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 5,209.44 เมตร (95.31%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ) • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ) 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน Clearing พื้นที่เตรียมงานก่อสร้างอาคารรับน้ำ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเทคอนกรีต Wall 1,2 , งานเทคอนกรีตพื้น +1.00 ม. S1,S2,S2A,S3 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเทคอนกรีตคานและเสาสะพานข้ามคลองเคล็ด 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทรนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีตฐานรองรับตู้คอนเทนเนอร์ 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m. จำนวน 52/81 ต้น, งานตอกเสาเข็ม I-0.26x0.26x8.00 m. จำนวน 5/15 ต้น, งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 43/75 ช่อง, งานเทคอนกรีตคานทับหลังเขื่อน (Cap Beam) ความยาวสะสม 57.84/128.62 เมตร, เทคอนกรีตพื้นดาดท้องคลอง zone A (แล้วเสร็จ) 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตพื้นวางตู้คอนเทนเนอร์, งานเทคอนกรีตพื้น S3 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานเทคอนกรีตคาน BC2A-2 ที่ระดับ -5.00 ม.รทก., งานปูหินแกรนิตเคาน์เตอร์ในห้องน้ำ, งานแผงระแนงเหล็กกล่องห้องประชุม, งานติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป (raised floor) ห้องแบตเตอรี่, งานตอกเสาเข็มบ่อดักน้ำมัน • Outlet ShaftShaft กำลังขุดเจาะเข้าปล่องอุโมงค์อาคารทิ้งน้ำ S10 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-08-23)

93.00

23/08/2564 : 1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 – S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสม จาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 – S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม.. มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 = 453.36.36 ม., รวมผลงานสะสะมจาก S9 > S10 = 453.36 ม. (66.61%) 2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะ จาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม.(แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 822.36 ม., รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,873.44 เมตร(88.94%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ) • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ) 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน Clearing พื้นที่เตรียมงานก่อสร้างอาคารรับน้ำ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเทคอนกรีต Wall 1,2 , งานเทคอนกรีตพื้น +1.00 ม. S1,S2,S2A,S3 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเจาะรูเสียบเหล็ก Dowel Top Slab, งานตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเคล็ด จำนวน 5/6 ต้น 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทรนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีตฐานรองรับตู้คอนเทนเนอร์ 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m. จำนวน 52/81 ต้น, งานตอกเสาเข็ม I-0.26x0.26x8.00 m. จำนวน 5/15 ต้น, งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 43/75 ช่อง, งานเทคอนกรีต Cap Beam และ Walkway ความยาวสะสม 27.576/128.632 เมตร (21.44%), งานเทคอนกรีต Cap Beam 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตพื้นวางตู้คอนเทนเนอร์ 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานผูกเหล็ก Wall WX, งานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า, งานเทคอนกรีตพื้นบนช่อง Over flow • Outlet ShaftShaft เริ่มดำเนินการขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-07-31)

93.00

31/07/2564 : 1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 – S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสม จาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 – S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม.. มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 = 120.96 ม., รวมผลงานสะสะมจาก S9 > S10 = 120.96 ม. (17.77%) 2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะ จาก S2 > S3 = 2,091.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 454.56 ม., รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,505.64 เมตร (82.45%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ) • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ) 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานเทคอนกรีตหล่อคานรับฝาปล่องอุโมงค์ (Beam B8 First Stage) 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งรองธรณี Stop log, งานติดตั้ง Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต base slab 2 (Weir), งานเทคอนกรีตรองธรณี Stop log, งานเทคอนกรีต Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต Wall 2 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานตอกเสาเข็ม Base Slab 1, งานเจาะรูเสียบเหล็กเสริม RC Bracing Layer 1 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทรนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เตรียมดำเนินงานดันท่อเชื่อมกับอาคารรับน้ำ, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Ground Improvement จำนวน 85/85 หลุม (แล้วเสร็จ), งาน re-grout 7/20 หลุม, งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m. จำนวน 52/81 ต้น, งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 34/75 ช่อง 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีต Wall EL+0.800 to +1.00 ม., งานเทคอนกรีต คาน B1 EL+0.270 ม. 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานเทคอนกรีต Topping พื้น GL: F-G/6-8 EL +3.500 ม.รทก. • Outlet ShaftShaft เริ่มดำเนินการ Initial drive ขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-23)

90.00

23/06/2564 : 1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 – S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 – S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม.. มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 = 120.96 ม., รวมผลงานสะสะมจาก S9 > S10 = 120.96 ม. (17.77%) 2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 454.56 ม., รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,505.64 เมตร (82.45%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ) • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ) 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานเทคอนกรีตหล่อคานรับฝาปล่องอุโมงค์ (Beam B8 First Stage) 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งรองธรณี Stop log, งานติดตั้ง Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต base slab 2 (Weir), งานเทคอนกรีตรองธรณี Stop log, งานเทคอนกรีต Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต Wall 2 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานตอกเสาเข็ม Base Slab 1, งานเจาะรูเสียบเหล็กเสริม RC Bracing Layer 1 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทรนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เตรียมดำเนินงานดันท่อเชื่อมกับอาคารรับน้ำ, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Ground Improvement จำนวน 85/85 หลุม (แล้วเสร็จ), งาน re-grout 7/20 หลุม, งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m. จำนวน 52/81 ต้น, งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 34/75 ช่อง 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีต Wall EL+0.800 to +1.00 ม., งานเทคอนกรีต คาน B1 EL+0.270 ม. 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานเทคอนกรีต Topping พื้น GL: F-G/6-8 EL +3.500 ม.รทก. • Outlet ShaftShaft เริ่มดำเนินการ Initial drive ขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2021-05-24)

89.00

24/05/2564 : 1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 – S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 – S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม.. มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 = 82.56 ม., รวมผลงานสะสะมจาก S9 > S10 = 82.56 ม. (12.13%) 2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 302.16 ม., รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,299.24 เมตร (79.66%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ) • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ) 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานเทคอนกรีตหล่อคานรับฝาปล่องอุโมงค์ (Beam B8 First Stage) 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งรองธรณี Stop log, งานติดตั้ง Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต base slab 2 (Weir), งานเทคอนกรีตรองธรณี Stop log, งานเทคอนกรีต Base plate ตะแกรงดักขยะ 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานตอกเสาเข็ม Base Slab 1, งานเจาะรูเสียบเหล็กเสริม RC Bracing Layer 1 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทรนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เตรียมดำเนินงานดันท่อเชื่อมกับอาคารรับน้ำ, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Ground Improvement จำนวน 82/85 หลุม, งาน re-grout 7/20 หลุม, งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m. จำนวน 52/81 ต้น, งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 34/75 ช่อง 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีต Wall ส่วนหน้า EL+0.800 ม., คาน B3 EL+0.800 ม. 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานติดตั้งโครงฝ้าอาคารควบคุมชั้น 2, งานวางแผ่น hollow core และผูกเหล็กพื้น +3.50 ม.รทก., งานผูกเหล็ก Wall และคาน GB ที่ระดับ +3.50 ม.รทก., งานเทคอนกรีต Wall และคาน GB ที่ระดับ +3.50 ม.รทก. • Outlet ShaftShaft เริ่มดำเนินการ Initial drive ขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2021-04-22)

89.00

22/04/2564 : 1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 – S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 – S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม.. มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 = 17.76 ม., รวมผลงานสะสะมจาก S9 > S10 = 17.76 ม. (2.61%) 2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 73.56 ม., รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,124.64 เมตร (75.48%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ) • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ) 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน เทคอนกรีตร่องบาน Stop Log 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานผูกเหล็กเสริม Wall A, งานเท Lean Concrete Base Slab 3 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, Test load Gantry crane 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 รอดำเนินงานดันท่อ pipe jacking ภายในซอยสุขุมวิท 42 แล้วเสร็จ จึงเริ่มดำเนินงานดันท่อเชื่อมต่อกับอาคารรับน้ำ, งานเครื่องกล (งานแก้ไข stop log) 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานคืนสภาพผนังปล่องรับน้ำ,งาน Ground Improvement, งานถอน King post อาคารรับน้ำ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตเสาประตูระบายน้ำ, งานเทพื้นด้านนอกอาคาร 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานรองรับระบบดับเพลิง, งานผูกเหล็กปล่อง Inlet shaft ที่ระดับ +3.250 ม.รทก. • Outlet ShaftShaft เริ่มดำเนินการ Initial drive ขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-03-24)

88.00

24/03/2564 : 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะ จาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 เมตร (แล้วเสร็จ), รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 เมตร (100.00%) 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงาน ขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 481.56 เมตร, รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,046.52 เมตร (74.05%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ) • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ) 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานตรวจสอบระดับท้องคลองก่อนเริ่มทิ้งหินเขื่อน ค.ส.ล. Part 5 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีต Wall 3 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเท Lean Concrete Base Slab 2,3 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, Test load Gantry crane 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 รอดำเนินงานดันท่อ pipe jacking ภายในซอยสุขุมวิท 42 แล้วเสร็จ จึงเริ่มดำเนินงานดันท่อเชื่อมต่อกับอาคารรับน้ำ 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานคืนสภาพผนังปล่องรับน้ำหลังจากนำ TBM ออกจากปล่อง, งานถอน King Post อาคารรับน้ำ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตเสาประตูระบายน้ำ 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานผูกเหล็กบันได ST-3, งานเทคอนกรีตเสา CR ที่ระดับ -2.85 ถึง +0.50 ม.รทก., งาน grout ร่อง stop log • Outlet ShaftShaft งานเชื่อมประกอบ tail shield, เตรียมงานติดตั้ง thrust frame 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.18 (2021-02-23)

87.18

2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 เมตร (แล้วเสร็จ), รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 เมตร (100.00%) 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 50.76 เมตร, รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 3,615.72 เมตร (66.17%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 789 ring • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,013 ring 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน เตรียมงานติดตั้ง Plate Stop Log ของประตูระบายน้ำ, งานเทคอนกรีตรอง Base Plate & Side Plate ของ Stop Log ประตูระบายน้ำ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริม Wall 3, ตรวจสอบรูเจาะเสียบเหล็กเสริม Wall 3 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเทคอนกรีต Wall C (Grid Line 1) ถึงระดับ EL.-4.30, งานผูกเหล็กเสริม Wall C, B Layer 3 (Grid line 1) 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, Test load Gantry crane 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 Test load Gantry crane, งานติดตั้ง Bracing Layer 1-3 (แล้วเสร็จ), ดำเนินการสูบน้ำเพื่อส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับเหมาย่อย ทำงานดันท่อ Pipe jacking ต่อไป 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 Slide หัวเจาะเข้ากลางปล่องอุโมงค์รับน้ำ S6 (แล้วเสร็จ), งานเชื่อมหูยก TBM สำหรับยกขนย้ายรวมเชื่อมได้ 9/16 ชิ้น, งานรื้อย้ายอุปกรณ์ภายในอุโมงค์, งาน Fill Bolt, งานยก cutter head จากก้นปล่องอุโมงค์ไปยังปล่อง S9 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเจาะเสียบเหล็กผนังอาคารรับน้ำ, Fill concrete wall EL.-3.500 to +1.000 ม., งานผูกเหล็กเสา C2 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานขนย้าย Crane 22 t ไปยัง Outlet Shaft • Outlet ShaftShaft งานทำ muck pit, งานเตรียมพื้นที่ติดตั้ง Crane 22 t 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติ จากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-01-21)

87.00

21/01/2564 : 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะ จาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 เมตร (แล้วเสร็จ), รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 เมตร (100.00%) 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงาน ขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 441.36 เมตร, รวมผลงาน สะสมจาก S1 > S6 = 3,555.60 เมตร (65.07%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 6,815 ring 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานติดตั้ง Base Plate and Side Plate Stop Log ประตูระบายน้ำ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานตรวจสอบค่า deviate bole pile dia.1.00 m., งาน Survey ตำแหน่งอาคาร, งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อนลงเหล็ก Base Slab, งานติดตั้งเหล็ก เสริม Base slab 2 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานติดตั้งเหล็กเสริม Wall B,C โซน base slab 5 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ, งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, งานปัก Sheet Pile 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานสกัด งานขุด Sand Cement รวม 303/614 ลบ.ม., งานรื้อย้ายสายไฟ, งาน fill bolt segment 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตคาน B4 EL+0.875 ม., Wall GL:1 EL+1.000 ม. 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานเทคอนกรีต Wall ที่ระดับ +7.00 ม.รทก., งานเทคอนกรีตคาน GB2 และ GB3 ที่ระดับ +6.73 ม.รทก., งานเทคอนกรีต Parapet Wall, งานติดตั้งโครงและติด แผ่น Aluminium Composite, งานผูกเหล็ก Bracing ที่ระดับ +2.00 ม.รทก. • Outlet Shaft งานทำ muck pit 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-12-23)

86.00

23/12/2563 : 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะ จาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,786.26 เมตร รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,950.98 เมตร (99.89%) 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงาน ขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 1.50 เมตร, รวมผลงานสะสม จาก S1 > S6 = 3,115.74 เมตร (57.02%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 6,707 ring 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตกำแพงปีกสะพาน ค.ส.ล. 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง Base Slab EL.-3.500 ม.รทก. (ฝั่งสะพาน) ขุดลอกดินถึง EL.-4.0 ม. และ EL.-5.30 ม. และงานถอน King Post 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเทคอนกรีต Base Slab Zone 4 อาคารรับน้ำ, ไม่มีการทำงานเนื่องจากรอหัวเจาะอุโมงค์ TBM 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ, งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, งานก่อสร้างบ่อพักชั่วคราวสำหรับงาน Pipe Jacking เข้าอาคารรับน้ำ 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 ไม่มีการทำงานเนื่องจากรองานอุโมงค์สำหรับงานนำหัวเจาะเข้าปล่อง 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 Wall Step 2 & Corbel EL-1.700 ม. To +0.800 ม. (ส่วนใน Shaft), งานเทคอนกรีต Flab gate wall EL. -3.50 to +1.00, เทคอนกรีตพื้นคลอง ดาดคอนกรีต EL.-2.000 น. (ฝั่งกระทิงแดง) 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานเทคอนกรีตเสา C2, งานเทคอนกรีต Wall, งานติดตั้ง Composite, งานทากันซึมประเภท Crystallization ภายในสถานีสูบน้ำ, งานเทคอนกรีตเสา CR2 ที่ระดับ +2.00 ม.รทก. • Outlet Shaft งานทำ muck pit 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-11-24)

85.00

24/11/2563 : 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะ จาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,783.86 เมตร รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,948.58 เมตร (99.95%) 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 1,850.76 เมตร รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 2,873.88 เมตร (52.59%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 6,551 ring 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตปีกกำแพงสะพาน ค.ส.ล., งานวางกระสอบทรายปูแผ่น Geotectile ถมทราย และเท Lean concrete ก่อนเริ่มงาน พื้นดาดท้องคลอง Zone 3,4 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง Base Slab EL.-3.500 ม.รทก. (ฝั่งสะพาน) ขุดลอกดินถึง EL.-4.0 ม. และ EL.-5.30 รทก. และ -6.00 ม.รทก. 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเตรียมเหล็กเสริม Base Slab 5, รอหัวเจาะอุโมงค์ TBM 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ, งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 ไม่มีการทำงานเนื่องจากรองานอุโมงค์สำหรับงานนำหัวเจาะเข้าปล่อง 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตผนังอาคาร EL-3.500 to -1.700 ม. (ส่วนใน Shaft) 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งงานเทคอนกรีตร่องธรณี Stop Log ที่ระดับ -20.88 ม.รทก., งานเทคอนกรีตเสา Stop Log ที่ระดับ -2.40 ถึง -0.50 ม.รทก. และระดับ -8.40 ถึง -6.50 ม.รทก., งานเทคอนกรีต Bracing ที่ระดับ +2.00 ม.รทก., งานทาน้ำยากันซึมประเภท Crystallization, งานติดตั้ง Rotaing Assembly parts • Outlet Shaft งานทำ muck pit 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-10-29)

84.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,780.26 เมตร รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,944.98 เมตร (99.83%) 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 1,200.96 เมตร รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 2,224.08 เมตร (40.70%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 6,359 ring ความยาว 5,815.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาประตูระบายน้ำ (Column C1) ที่ระดับ +1.00 ถึง +6.60 ม.รทก., งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตพื้นดาดท้องคลอง Zone 1 ที่ระดับ -3.50 ม.รทก. หนา 25 ซม. 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมจำนวน 48/52 ต้น, งานก่อสร้างคานรับพื้น +1.00 อาคารรับน้ำ, 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเทคอนกรีต Base Slab Zone 6 อาคารรับน้ำ, งานติดตั้งเหล็กเสริมผนัง Wall B,C,D , งานหาตำแหน่ง Soft Eye (แล้วเสร็จ), งานถม Sand Cement ภายในปล่อง 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core บริเวณ Zone C ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Coring ผนังปล่องอุโมงค์สำหรับงานนำหัวเจาะเข้าปล่องอุโมงค์ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานคอนกรีตโครงสร้าง Tunnel crater ด้าน Launching และ Arriving (แล้วเสร็จ), งานเทคอนกรีตคาน CB2/1 GL:1-3 EL -4.800 to -4.200 ม. 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานผูกเหล็กและติดตั้ง formwork Wale และ Bracing ที่ระดับ +2.00 ม.รทก. • Outlet Shaft งานทำ muck pit 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไข แบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคาร ทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้าง ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-6447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-6447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0825

ตัวชี้วัด : (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 120

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 460

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
120.00

100 / 100
2
35.00

95 / 100
3
460.00

95 / 100
4
170.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **