ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองบางอ้อจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564) : 11000000-6863

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณสมพล วาทินสุนทร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คลองบางอ้อน้อย เป็นคลองระบายน้ำหลักในพื้นที่เขตพระโขนงง และเขตบางนา ทำหน้าที่รับน้ำจาาากคลองบางจาก บริเวณซอยสุขุมวิท 62 ถึงแยกบางนาไปที่สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อน้อย ที่มีขนาด 18 ลบม./วินาที ก่อรระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อมีฝนตกประมาณ 30 มม./ชม. จะเกิดปัญหาน้ำท่วมบนผิวจราจรและบริเวณใกลล้เคียงเป้นประจำ ซึ่งระบบระบายน้ำเดิมไม่ามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักการระบายน้ำพิจารณาแล้ววเห็นว่า แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองบางอ้อน้อย

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-11-25)

100.00

25/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-10-28)

87.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-6863

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-6863

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0829

ตัวชี้วัด : (New) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพท้นที่ (ผลลัพท์) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย แนวคลอง : 20

ผลงานที่ทำได้ แนวคลอง : 17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แนวคลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
13.00

100 / 100
4
17.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **