ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) : 11000000-6991

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลังจากวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ.2554 ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน อาคาร บ้านเรือน เสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ใต้คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากปลายคลองทวีวัฒนามีลักษณะเป็นคอขวด จำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ รองรับการระบายน้ำฝนและน้ำหลากได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60 ตร.กม. ประกอบกับอุโมงค์ระบายน้ำดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. ด้านมหานครแห่งความ ปลอดภัย เรื่องการป้องกันอุทกภัยโดยการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ 6 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังพื้นที่กรุงเทพมหานคร

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-09-27)

45.00

27/09/2564 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564 - มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย - บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท - รผว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 - การตรวจร่างสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 - สำนักงบประมาณให้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 - อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดจ้างฯ ต่อ รมต.มท. และนายกรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-08-30)

45.00

30/08/2564 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564 - มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย - บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท - รผว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 - การตรวจร่างสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 - อยู่ระหว่างขอเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดจ้างฯ ต่อ รมต.มท. และนายกรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-29)

45.00

29/07/2564 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564 - มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย - บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท - รผว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 - อยู่ระหว่างขอเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือรายงานผลการจัดจ้างฯ ต่อ รมต.มท. และนายกรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างยกร่างสัญญาจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-29)

45.00

29/06/2564 : -

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-28)

45.00

28/05/2564 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564 - มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย - บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท - อยู่ระหว่างขอเห็นชอบความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอ ผว.กทม. พิจารณาให้สัตยาบันในการปฏิบัติตามหนังสือ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ (ว.89)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-27)

45.00

27/04/2564 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 23 มี.ค. 2564 - มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย - บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2,219,200,000 บาท - อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-25)

45.00

25/03/2564 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 22 มี.ค. 2564 - มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาและตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู้ประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

25/02/2564 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่ - ผอ.สพน. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 - ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 22 มี.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-01-27)

45.00

27/01/2564 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-12-28)

45.00

28/12/2563 : - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-11-27)

45.00

27/11/2563 : - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 - ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3-14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 6 ราย) - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 28 ต.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563 - ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ (ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ (กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 27 พ.ย. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-10-28)

45.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 - ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3-14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 6 ราย) - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 28 ต.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563 - อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกการประกาศเชิญชวนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-6991

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-6991

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0825

ตัวชี้วัด : (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 120

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 460

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
120.00

100 / 100
2
35.00

95 / 100
3
460.00

95 / 100
4
170.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **