ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต (กคจ.) : 11000000-6995

สํานักการระบายน้ำ : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนิยม วิพัทนะพร 0825951297

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องรวมถึงรูปแบบการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเดิมไม่สามารถรองรับได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีความรุนแรงขึ้น

11060000/11060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์แก่สำนักงานเขตต่าง ๆ ติดตั้งใช้งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่สำนักงานเขตรับผิดชอบ

เป้าหมายของโครงการ

การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์เป็นไปตามแผนการสนับสนุนประจำปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-19)

100.00

19/09/2565 : ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 150 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-08-26)

100.00

26/08/2565 : ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 150 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-07-25)

100.00

25/07/2565 : ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 150 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-06-28)

100.00

28/06/2565 : แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-05-26)

100.00

26/05/2565 : ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 150 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2022-04-27)

86.00

27/04/2565 : ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 141 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2022-03-25)

69.00

25/03/2565 : ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 106 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2022-02-25)

51.00

25/02/2565 : ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 66 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2022-01-26)

27.00

26/01/2565 : ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 16 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-12-26)

15.00

26/12/2564 : จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-11-26)

10.00

26/11/2564 : เสนอแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-10-26)

5.00

26/10/2564 : วางแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต โดยสำรวจความต้องการจากสำนักงานเขตต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเสนอแผน
:10%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ
:30%
เริ่มต้น :2021-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สนับสนุนตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2022-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-09-16 00:00:00
สิ้นสุด :2022-09-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-6995

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-6995

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-6509

ตัวชี้วัด : (2565) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./....) (กคจ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.20

100 / 100
2
52.80

100 / 100
3
71.40

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **