ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ : 17000000-3049

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอำนวยไชย อู๋ไพจิตร 023541237

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุนชน ซึ่งยังมิได้มีการเชื่อมโยงระบบเข้าสู่ศูนย์ควบคุม ติดตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ 10,135 จุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ความเรียบร้อยและความปลอดภัยไปแล้วนั้น เมื่อแต่ละจุดกล้องยังไม่ได้เชื่อมโยงระบบเข้าสู่ศูนย์ควบคุม ทำให้ทางกรุงเทพมหานครไม่สามารถทราบได้เลยว่า สถานะของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใช้งานได้อยู่หรือไม่ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลประจำเดือนเวียนตามรอบเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าซ่อมบำรุงเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ ทางกรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบขึ้นมา เพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบรับทราบสถานะการทำงานของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ว่าทำงานได้ปกติหรือเกิดความชำรุด หากเกิดความผิดปกติ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบระบบที่เกิดความชำรุดหรือผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

17140200/17140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-กรุงเทพมหานครมคีวามประสงค์จะจ้างเหมาจดัหาพร้อมติดตงั้อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนยค์วบคุม ระบบ เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด(CCTV) และเพมิ่ประสทิธภิาพในการเข้าตรวจสอบระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของเจ้าหน้าที่ทำไเกิดความสะดวก และรวดเร็ว ทำให้อุปกรณ์ กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชวั่โมง โดยให้มีคุณสมบัติตาม ขอ้ก าหนดรายละเอียด และรายการ ดงัน้ี

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ 2. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี 3 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 4 สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 5. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-09-03)

40.00

3/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาและสรุปผลทางการ แก้ไขปรับปรุง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-08-01)

40.00

1/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาและสรุปผลทางการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-07-02)

40.00

2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-06-01)

40.00

1/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-05-01)

40.00

1/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.การจัดทำ TOR และแก้ไขรายละเอียด TOR ตาม พรบ.จัดซื้จัดจ้างไหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-04-02)

40.00

2/4/2561 :อยู่ระหว่างขั้นตอน.การจัดทำ TOR และแก้ไขรายละเอียด TOR ตาม พรบ.จัดซื้จัดจ้างไหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-03-01)

40.00

1/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.การจัดทำ TOR และแก้ไขรายละเอียด TOR ตาม พรบ.จัดซื้จัดจ้างไหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-02-02)

40.00

2/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.การจัดทำ TOR และแก้ไขรายละเอียด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-01-04)

40.00

4/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.การจัดทำ TOR และแก้ไขรายละเอียด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2017-12-04)

40.00

4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.การจัดทำ TOR และแก้ไขรายละเอียด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2017-11-13)

40.00

13/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.การจัดทำ TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมา่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2017-10-31)

30.00

31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำtor แก้ไข รายละเอียด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การเตรียมการ(ศึกษาข้อมูลโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ)
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการ(ได้รับอนุมัติโครงการ-จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว)
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การจัดหาผู้รับจ้าง(ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
:5%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การดำเนินงานโครงการ(อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
:65%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การตรวจรับงาน(อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานเบิกจ่าย)
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3049

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3049

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0731

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **