ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบบริเวณสะพานพระราม 8 : 17000000-3277

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.รุ่งเรือง ชมภูแสง 023541237

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกๆ ด้านและเป็นเมืองแห่งความสะดวกปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สินชาวกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการ โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในบริเวณสถานที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย เช่น สะพานพระราม ๘ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในบริเวณใกล้เคียงสะพานพระราม ๘ แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ และยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและสังเกตสถานการณ์ต่าง ๆ ให้สามารถป้องกัน ป้องปราม และประสานงาน เพื่อลดปัญหาการโจรกรรม อาชญากรรม และอัตวินิบาตกรรม ที่เกิดขึ้นในบริเวณสะพานพระราม ๘ ทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร โดยจะดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณสะพานพระราม ๘ ทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมไม่สามารถตรวจตราได้ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สะพานพระราม ๘ และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 30 กล้อง โดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ไว้ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปยัง สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สำนักงานเขตบางพลัด และสำนักงานเขตพระนคร เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพปัจจุบันและดูภาพย้อนหลัง รวมทั้งใช้ในการบันทึกภาพ โดยสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

17140200/17140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบบริเวณสะพานพระราม ๘ เพื่อดูแลความเรียบร้อย เฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณสะพานพระราม

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถตรวจจับผู้กระทำผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมและเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้ 2. เพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี 4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 6. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-07-03)

100.00

3/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-26)

70.00

26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2019-05-27)

69.00

27/5/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2019-04-25)

67.00

25/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-03-31)

65.00

31/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-02-11)

60.00

11/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-01-14)

50.00

14/1/2562 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-22)

15.00

22/12/2561 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-30)

10.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-30)

5.00

30/10/2561 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและอนุมัติราคากลาง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา
:2%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการคัดเลือกและจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
:7%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง(จัดทำประกาศผลและแจ้งผู้ชนะเสนอราคา)
:3%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการตามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3277

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3277

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0778

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **