ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ : 17000000-3455

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายฉัตรฐชาญ พุ่มงาม หมายเลขภายใน 3164 023541237

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อทำการกระจายข้อมูลจากศูนย์ กรุงเทพมหานคร เสาชิงช้าไปตามสำนักงานเขต 12 เขตเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ตามศูนย์ต่างได้ และลดภาระของศูนย์ กรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมหลักที่เป็นระบบใหญ่ได้ -เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบคน้ ข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ตา่ง ๆ ย้อนหลังได้

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งระบบศนู ย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-17)

60.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-07-22)

79.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-15)

79.00

15/6/2563 : รอง ผว. กทม (นายสกลธี) ปฏิบัติแทน ผว. กทม อนุมัติขออนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลด เนื้องาน และ ขออนุมัติขยายสัญญา ตามหนังสือ ที่ กท 0405/531 24 มค. 63 อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-05-21)

78.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ขอขยายสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลง. 20 กค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-04-21)

77.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ขอขยายสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลง. 20 กค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-03-27)

76.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ขอขยายสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลง. 20 กค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-21)

75.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ขอขยายสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลง. 20 กค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-01-27)

73.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ขอขยายสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลง. 20 กค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-07)

70.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขสัญญา ขอขยายอายุความ จามหนังสือ สำนักงานกฏหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว. 20 กค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-29)

2.00

29/11/2562 : งวด 1- 3 เบิกจ่ายแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3455

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3455

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0850

ตัวชี้วัด : 2.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.2 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **