ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 17000000-3459

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสราวุช สุขเจริญ เบอร์โทร. 3164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ศูนย์ควบคุมกลางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 12 ศูนย์ โดยแบ่งตามพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ (ศูนย์จตุจักรและศูนย์บางเขน) กลุ่มกรุงเทพกลาง (ศูนย์ราชเทวีและศูนย์ห้วยขวาง) กลุ่มกรุงเทพใต้ (ศูนย์พระโขนงและศูนย์บางคอแหลม) กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ศูนย์มีนบุรีและศูนย์บึงกุ่ม) กลุ่มกรุงธนเหนือ (ศูนย์บางพลัดและศูนย์จอมทอง) กลุ่มกรุงธนใต้ (ศูนย์บางบอนและศูนย์ราษฎร์บูรณะ) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเก็บข้อมูลการบันทึกภาพ การปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพ ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า รวมทั้งการดำเนินติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เพื่อแสดงภาพ ควบคุม ตรวจสอบเรียกดูภาพย้อนหลัง และปรับปรุงระบบ Multimedia ภายในห้องควบคุมเพื่อสะดวกและง่ายต่อการแสดงผล ติดตามการเคลื่อนไหวที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลาและการติดตั้งระบบบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลบันทึกภาพไว้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีพนักงานประจำศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้ง 13 ศูนย์ สำหรับให้บริการประชาชนในการติดต่อขอสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ย้อนหลัง ตลอด 24 ชั่วโมง

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบำรุงรักษาระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีรายการอุปกรณ์และจุดติดตั้งกล้องฯแนบท้าย ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ศูนย์ควบคุมกลางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 12 ศูนย์ ดังกล่าว สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ตค 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-17)

60.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-07-22)

66.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-15)

66.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-21)

65.00

21/5/2563 : เบิกจ่ายแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-04-21)

64.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-03-27)

63.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-02-21)

62.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-01-27)

61.00

27/1/2563 :อยู่ระหว่างดำเนินตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-08)

60.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : สัญญาเลขที่ 22-18-63 ลง. 31 ตค 62 เริ่มสัญญา 1 พย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3459

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3459

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0837

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **