ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) : 50040000-3062

สำนักงานเขตบางรัก : (2560)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธิติ ชัยยาคำ 6207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชน

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบอาร์ดดิส เป็นต้น 2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2017-09-14)

100.00

14/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2017-08-29)

95.00

29/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดประจำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 169 ตัว ใช้การได้ 152 ตัว เสีย 17 ตัว ได้ประสาน สจส เพื่อดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2017-07-26)

90.00

26/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ CCTV จำนวน 2 ครั้ง ผลการตรวจสอบจำนวน 168 ตัว ใช้การได้ 125 ตัว เสีย 43 ตัว ได้ประสานแจ้งสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2017-06-27)

80.00

27/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ CCTV จำนวน 2 ครั้ง ผลการตรวจสอบจำนวน 168 ตัว ใช้การได้ 92 ตัว เสีย 32 ตัว ไม่มีสัญญาณ 44 ได้ประสานแจ้งสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2017-05-30)

70.00

30/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2017-04-27)

60.00

27/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนเมษายน 2560 ทั้งหมด 167 ตัว ใช้การได้ 117 ตัว เสีย 51 ได้ตรวจสอบและรายงานให้สำนังขนส่งและจราจรเพื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2017-03-28)

50.00

28/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดือนมีนาคม 2560 และรายงานผลให้ผอ.เขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2017-02-27)

45.00

27/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ประจำเดือนกุมภาพันธื 2560 จำนวน 167 ตัว สามารถใช้การได้ 143 ตัว เสียจำนวน 24 ตัว ประสาน สจส. เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2017-01-30)

30.00

30/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนมกราคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2016-12-26)

25.00

26/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนธันวาคม 2559 จำนวน 167 ตัว สามารถใช้การได้ 157 ตัว เสีย 10 ตัว และได้ประสานแจ้งสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2016-11-29)

15.00

29/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนตุลาคม 2559 จำนวน 167 ตัว ดังนี้ ใช้การได้ 162 ตัว เสีย 5 ตัว และรายงานผลให้ ผอ.เขตทราบพร้อมประสาน สจส ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขต่อไป และตรวจสอบกล้องวงจรปิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 167 ตัว ดังนี้ ใช้การได้ 163 ตัว เสีย 4 ตัว และรายงานผลให้ ผอ.เขตทราบพร้อมประสาน สจส ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2016-10-23)

5.00

23/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3062

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3062

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0701

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการรายงานการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 12

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
24.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **