ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตบางรัก : 50040000-3181

สำนักงานเขตบางรัก : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธิติ ชัยยาคำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น 2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง 3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจสอบ 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-16)

100.00

16/9/2561 : ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนกันยายน 2561 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 152 ตัว เสีย 55 ตัว สรุปผลดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2018-08-17)

90.00

17/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว เสีย 7 ตัว และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2018-07-26)

75.00

26/7/2561 : ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งหมด 207 ตัว ใช้งานได้ 185 ตัว เสีย 12 ตัว และทำหนังสือประสานแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2018-06-14)

75.00

14/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 188 ตัว เสีย 18 ตัว ประสาน สจส.ดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2018-05-24)

70.00

24/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งหมดจำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 173 ตัว เสีย 34 ตัว และทำหนังสือรายงาน สจส. ดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2018-04-26)

65.00

26/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน เม.ย.๖๑ จำนวน ๒๐๗ ตัว ใช้งานได้ ๑๗๑ ตัว เสีย ๓๖ / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-03-13)

50.00

13/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้อง CCTV ที่เชื่อมโยงสัญญาณมาที่สำนักงานเขต จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 189 ตัว เสีย 18 ตัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2018-02-22)

45.00

22/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 193 ตัว เสีย 10 ตัว ทำหนังสือประสาน สจส.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-01-27)

40.00

27/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดือนมกราคม 2561 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 156 ตัว เสีย 51 ตัว ทำหนังสือแจ้ง สจส.เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2017-12-22)

30.00

22/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เดือนธันวาคม 2560 จำนวน 207 ตัว สามารถใช้การได้ 144 ตัว เสีย 63 ตัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2017-11-21)

20.00

21/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบรายงานเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-10-30)

10.00

30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิดประจำเดือน ตุลาคม 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์
:40%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:40%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3181

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3181

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0757

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการรายงานการตรวจสอบกล้องวงจาปิด (CCTV)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 12

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
17.00

100 / 100
4
24.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **