ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 50040000-7032

สำนักงานเขตบางรัก : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอัครวรวุฒิ กองก่อ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 ด้านที่ 4 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 โดยให้สำนักงานเขตสำรวจจุดติดตั้งและซ่อมแซม พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการดังกล่าว

50040300/50040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรมลดลง กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-19)

90.00

19/08/2564 : ไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมครบตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-16)

75.00

16/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-17)

70.00

17/06/2564 : ระหว่างไฟฟ้าเข้าดำเนินการ - แผนการซ่อมแซม 130 ดวง ดำเนินการซ่อมแซมครบตามแผนที่วางไว้ จำนวน 130 ดวง - แผนการติดตั้ง 19 ดวง ดำเนินการติดตั้งแล้ว 5 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-19)

60.00

19/05/2564 : ระหว่างไฟฟ้าเข้าดำเนินการ - แผนการซ่อมแซม 130 ดวง ดำเนินการซ่อมแซมครบตามแผนที่วางไว้ จำนวน 130 ดวง - แผนการติดตั้ง 19 ดวง ดำเนินการติดตั้งแล้ว 0 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-20)

50.00

20/04/2564 : - ระหว่างไฟฟ้าเข้าดำเนินการ - แผนการซ่อมแซม 130 ดวง ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 47 ดวง - แผนการติดตั้ง 6 ดวง ดำเนินการติดตั้งแล้ว 0 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-19)

40.00

19/03/2564 : ระหว่างไฟฟ้าเข้าดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-19)

25.00

19/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารหนังสือตอบตกลงการไฟฟ้าเพื่อให้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-20)

20.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สรุปประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-26)

15.00

26/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สรุปประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผน และเริ่มสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผน และเริ่มสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ แจ้ง กฟน. ให้จัดทำแบบ รายการ และประมาณราคา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-7032

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-7032

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 112.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
112.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **