ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบกล้อง CCTV พื้นที่เขตดุสิต : 50070000-3070

สำนักงานเขตดุสิต : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายมงคล ดลชม โทร 5408 5409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตดุสิต มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 600 ตัว เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทำงานให้เป็นปัจจุบัน

50070100/50070100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตดุสิตการทำงานให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตดุสิตการทำงานให้เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-15)

100.00

15/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2018-08-27)

80.00

27/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบและรายงานผลประจำเดือนสิงหาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-07-25)

50.00

25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......การตรวจสอบและรายงานผลประจำเดือนกรกฎาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-06-26)

25.00

26/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบและรายงานผลประจำเดือนมิถุนายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-05-22)

15.00

22/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบและรายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-04-27)

15.00

27/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การตรวจสอบและรายงานผลประจำเดือนเมษายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2018-03-20)

17.00

20/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานผลประจำเดือนมีนาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-02-22)

15.00

22/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบและรายงานผลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-01-18)

15.00

18/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานผลประจำเดือนมกราคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-12-26)

10.00

26/12/2560 : อยู่ระหว่างสรุปการตรวจสอบกล้อง CCTV ประจำเดือนธันวาคม 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-11-29)

10.00

29/11/2560 : อยู่ระหว่างสรุปการตรวจสอบกล้อง CCTV ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-10-31)

5.00

31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมตามแนวทางการจัดทำกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเสนอโครงการให้ผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจสอบกล้อง CCTV ที่เชื่อมต่อ
:40%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานฝ่ายเทศกิจดำเนินการตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ไม่เชื่อมต่อ
:30%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2018-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักการจราจรและขนส่งทราบ
:15%
เริ่มต้น :2018-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3070

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3070

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0690

ตัวชี้วัด : 2.(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **