ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบกล้อง CCTV พื้นที่เขตดุสิต : 50070000-3190

สำนักงานเขตดุสิต : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายมงคล ดลชม โทร 5408 5409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตดุสิต มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 600 ตัว เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทำงานให้เป็นปัจจุบัน

50070100/50070100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตดุสิตการทำงานให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตดุสิตการทำงานให้เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-20)

100.00

20/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-08-27)

80.00

27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม 2562 และตรวจสอบผลการปฏิบัติเดือนสิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-07-26)

60.00

26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน 2562 และตรวจสอบผลการปฏิบัติเดือนกรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-06-23)

50.00

23/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม 2562 และตรวจสอบผลการปฏิบัติเดือนมิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-05-30)

40.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนเมษายน 2562 และตรวจสอบผลการปฏิบัติเดือนพฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-04-25)

35.00

25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนมีนาคม 2562 และตรวจสอบผลการปฏิบัติเดือนเมษายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-26)

30.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และตรวจสอบผลการปฏิบัติเดือนมีนาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-02-25)

20.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2562 และตรวจสอบผลการปฏิบัติเดือนกุมภาพันธ์ 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-01-24)

15.00

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนธันวาคม 2561 และตรวจสอบผลการปฏิบัติเดือนมกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-12-24)

10.00

24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนตุลาคม และตรวจสอบผลเดือนธันวาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-24)

5.00

24/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติการ เดือนตุลาคม และตรวจสอบผลเดือนพฤศจิกายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบ ประจำเดือนตุลาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดแนวทาง ขั้นตอน โครงการนำเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามกิจกรรมขั้นตอน
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามประเมินผลตามกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3190

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3190

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0721

ตัวชี้วัด : (2 )ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **