ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(ใหม่) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตมีนบุรี 2566 : 50130000-3830

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางปรียา มาสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีเป็นเขตการปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในจำนวน 50 เขต เป็นเขตชั้นนอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 63.645 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 2 แขวง คือ แขวงมีนบุรีและแขวงแสนแสบ ทางทิศใต้ของเขตมีนบุรีติดต่อกับเขตลาดกระบัง จึงเป็นประตูด้านหนึ่งที่มุ่งสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนทางทิศตะวันออกจดเขตหนองจอกเป็นทางผ่านที่จะออกต่างจังหวัดปัจจุบันเขตมีนบุรีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะแขวงมีนบุรีมีการพัฒนามากขึ้น ส่งผลให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวของชุมชน ประชากรเพิ่มสูงขึ้นเศรษฐกิจมีการขยายตัว มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าผ่านแนวถนนรามอินทราและถนนรามคำแหงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สถานประกอบการค้า ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมาก จึงต้องมีการสำรวจพื้นที่และจัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบันรวมถึงเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีใหม่ที่ใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ผู้เสียภาษีบางรายอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจในภาษีท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของเขตมีนบุรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้

50130500/50130500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้แก่กรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสามารถจัดเก็บได้ ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตมีนบุรี 2.3 เพื่อให้ผู้เสียภาษีในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและตระหนักในหน้าที่การเสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด 3.2 สามารถจัดเก็บภาษีรายใหม่ได้จำนวนเพิ่มมากขึ้น 3.3 สามารถจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระภาษีได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 3.4 ผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจต่อระบบบริการของฝ่ายรายได้ ไม่น้อยกกว่าร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-12-29)

20.00

29/12/2565 : 23/11/2565 : ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-21 พ.ย. 65 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน236,234.46 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 15 ราย เป็นเงิน 3,121.57 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 40 ราย เป็นเงิน 78,504.14 บาท -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 630 ราย เป็นเงิน 8,050,558.56 บาท รวมทั้งสิ้น 699 ราย เป็นเงิน 9,061,865.04 บาท คิดเป็นร้อยละ - สำนักการคลังยังไม่ได้กำหนดประมาณการรายรับ 29/12/2565 ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 มีผลการจัดเก็บ ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ จำนวน 29 ราย เป็นเงิน 2,282,397.46 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 17 ราย เป็นเงิน 3,182.05 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 52 ราย เป็นเงิน 91,418.24 บาท -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,137 ราย เป็นเงิน 10,690,861.34 บาท รวมทั้งสิ้น 1,235 ราย เป็นเงิน 13,067,859.09 บาท คิดเป็นร้อยละ - สำนักการคลังยังไม่ได้กำหนดประมาณการรายรับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผน
:2%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี
:3%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบและออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นแบบและค้างชำระ
:2%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:3%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีทราบ
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:แจ้งการประเมินภาษีและส่งแบบประเมินให้ผู้เสียภาษีทราบ
:10%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รับยื่นแบบเสียภาษีป้ายปี 2566
:15%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
:20%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย
:5%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:ตรวจสอบพื้นที่และออกหนังสือเตือนเร่งรัดผู้ไม่เคยยื่นแบบเสียภาษี(กรณีรายใหม่) พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามผู้ค้างยื่นแบบและค้างชำระภาษี
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:ตรวจสอบผู้ค้างชำระภาษี ณ 30 กันยายน 2566
:5%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3830

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3830

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-6540

ตัวชี้วัด : 2566 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **