ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน : 50150000-6420

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ มีประชาชนหลายชนชาติ หลายศาสนา ประกอบอาชีพต่าง ๆ กัน ทำให้มีการแข่งขันกันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านวัตถุนิยมและการรุกรานทางด้านอารยธรรมและปัญหายาเสพติด ทำให้เยาวชนของประเทศมีเจตคติที่มีทิศทางมุ่งเอาชนะซึ่งกันและกันเพื่อให้ด้มาในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง โดยไม่คำนึงถึงสภาพสังคมโดยรวม ซึ่งปัญหาเหล่านนี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อขุมชน สังคม และประเทศชาติ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหนองจอก ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังหลักการและวิธีในการดำเนินชีวิตให้แก่บรรดาเด็กและเยาวชน อันจะนำมาซึ่งความสมานสามัคคี ความเอื้ออาทรของคนในสังคมและเกิดความสันติสุข ในที่สุด

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้ได้รับรู้และยึดมั่นในหลักศาสนาที่ถูกต้อง 2.2 มีหลักศาสนาไปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 2.3 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดความสามัคคีและเสียสละ ช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม 2.4 เพื่อยกระดับและขัดเกลาจิตใจของเยาวชนให้อยู่ในแนวทางของศาสนา ปฏิบัิตามหลักการของศาสนา และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน แบบไป - กลับ จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรร์ ที่ใช้ในการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดอบรมคุรธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน
:60%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6420

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6420

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **