ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง : 50150000-6421

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครดูแลสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน โดยมีหลักการให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาใช้ หากได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของกรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วยกัน จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และสามารถสอดส่อง ควบคุม ดูแล ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมได้ ซึ่งการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีของประชาชน ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่อาสาเข้ามาพัฒนาชุมชน ของตนเอง และคงทัศนคติที่ดีในการทำงานพัฒนาชุมชนตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกสำคัญ ที่จะผลักดันการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพที่ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้นั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการเป็นองค์ประกอบ อาทิเช่น ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาชุมชนของผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน การวางแผน และการบริหารงานพัฒนาชุมชนที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความสามารถในการระดมทรัพยากร ในสังคมให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ฯลฯ สำหรับการวางแผน การบริหารงานพัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน สามารถกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการผลักดันการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากจะสนับสนุนให้ทิศทางการพัฒนาชุมชนให้มีเอกภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง การพัฒนาชุมชนไปสู่การพึงพาตัวเองอย่างยั่งยืนนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนต้องมีจิตสาธารณะ มีความรักถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเองแล้ว สิ่งสำคัญที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาคือ ผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชนต้องมีความพร้อมและเสียสละ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการอาสาเข้ามาเป็นผู้นำในชุมชน สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำชุมชน เรียนรู้ภาวะผู้นำ ส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้นและใช้บทบาทหน้าที่ของตนในการพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวและในชุมชนได้ 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการชุมชนทั้งด้านการพัฒนาชุมชนและด้านสวัสดิการชุมชน 2.4 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแนวความคิดในการพัฒนาชุมชนของตน

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนให้กับผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตหนองจอก แบบพักค้าง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวนทั้งสิ้น 119 คน - ผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 19 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพองค์การ และกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการส่งให้สำนักพัฒนาสังคมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการอบรมสัมมนา คำสั่งให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ/จัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
:40%
เริ่มต้น :2023-02-22 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-22 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการชดใช้เงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2023-02-22 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-22 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ติดตามและประเมินผลโครงการและจัดส่งรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2023-02-22 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-22 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6421

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6421

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **