ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ : 50150000-6422

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน สังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญ กล่าวคือประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากกลุ่มประชากรวัยทำงานและอัตราการเกิดลดลง ประกอบกับระบบสาธารณสุขมีการพัฒนาจึงทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ประชากรสูงอายุเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วมาก จากการประมาณแนวโน้มประชากรในอนาคตชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงวัย ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา จากการรายงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พบว่าประชากรผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในปี 2559 มีจำนวน 967,481 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31 ของประชากรที่ขึ้นทะเบียนของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครก้าวสู่สังคมสูงวัยแล้ว ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสภาพร่างกายและจิตใจ และสถานภาพทางสังคมมีความเปลี่ยนแปลงมาก ผู้สูงอายุบางส่วนอาจมีปัญหาในการปรับตัว ทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม สำนักงานเขตหนองจอก ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคมมาแล้วมากมาย จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุเอง เพื่อร่วมเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.2 เพื่อผู้สูงอายุสร้างขวัญกำลังใจ ให้มีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต รู้สึกมีส่วนร่วมในสังคม 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน ๑80 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวมจำนวน 200 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด เตรียมจัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรมฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมในวันที่ 8 - 10 ก.พ. 65

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพองค์การ และกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการส่งให้สำนักพัฒนาสังคมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการอบรมสัมมนา คำสั่งให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
:40%
เริ่มต้น :2023-02-08 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-08 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการเบิกจ่ายชดใช้เงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2023-02-11 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-11 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6422

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6422

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **