ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง : 50150000-6423

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มีจำนวนเพียงพอตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกศูนย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สำนักงานเขตหนองจอก มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ จำนวน 32 ศูนย์ ขณะนี้มีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวนประมาณ 1,621 คน และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 179 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็ก ให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองจอก ตระหนักในความสำคัญของ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็ก ให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับกับการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการโดยเร่งด่วนและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.1 เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ กลยุทธ์ที่ 3.3.1.2 การพัฒนาศักยภาพของเด็ก

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๒.๒ ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความรู้ในการดูแลเฝ้าระวัง และสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๓ เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.4 เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาศูนย์เด็กฯ และร่วมกันพัฒนาให้ศูนย์ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดำเนินการแบบไป - กลับ ณ ศาลาประชาคม เขตหนองจอก ระยะเวลา 2 วัน และแบบพักค้าง ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 197 คน ประกอบด้วย - อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 179 คน - เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จำนวน ๑8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2023-01-03)

5.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและขออนุมัติตัวบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ กำหนดดำเนินกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหลักสูตรการอบรมและประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ/ ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานจัดหาวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ/
:20%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ในการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เขตหนองจอก
:40%
เริ่มต้น :2023-01-27 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-27 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6423

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6423

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **