ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตหนองจอก : 50150000-6424

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

24

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 24

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

คนพิการ ถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม และมีความจําเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงาน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคม มีโอกาสในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน คนพิการ ได้แก่ มาตรา 33 ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงาน อัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน (อัตราส่วน 100 : 1) มาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการจ้างงานของคนพิการเป็นอย่างมาก สถานประกอบการหลายแห่งต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงหรือยิ่งไปกว่านั้นคือต้องเลิกประกอบกิจการ จึงทำให้อัตราส่วนการจ้างงานคนพิการลดลงตามไปด้วย จากการสำรวจขององค์กรคนพิการพบว่าตำแหน่งงานของคนพิการหายไปประมาณ 15 - 20% จากที่เคยมีงานทำแล้วกลับมาตกงานจะได้รับผลกระทบอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานคนพิการ เพราะมองว่าคนพิการเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง จำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงมีนโยบายให้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีข้าราชการ จำนวน 35,237 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 31,655 คน รวมทั้งสิ้น 66,892 คน ซึ่งจะต้องจ้างงานคนพิการเข้าทำงาน 669 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 สำนักงานเขตหนองจอกจึงได้จัดทำโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต หนองจอก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ สิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือนหรือรายได้แล้ว คนพิการที่ได้ทำงานจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นที่พึ่งพิงให้กับครอบครัว และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเช่นบุคคลทั่วไป และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35 2.2 เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของครอบครัว 2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานตัวอย่างของภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

เป้าหมายของโครงการ

จ้างคนพิการเพื่อเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานเขต สำนักงานเขตละ 6 คน ขอบเขตของตำแหน่งงานให้เป็นไปตามบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต โดยกำหนดตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ และประเภทของความพิการ อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือวุฒิประถมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2023-01-03)

24.00

03/01/2566 : 1.ดำเนินการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา เริ่มปฏิบัติงาน ต.ค. 65 - ก.ย. 66 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนคนพิการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตหนองจอก ตามโครงการฯ รายละเอียดค่าใช้จ่าย- ค่าตอบแทนอาสาสมัคร- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
:100%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6424

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6424

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **