ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ : 50150000-6425

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการกำกับดูแลและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสังคมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566 – 2570) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานเขตหนองจอก ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่เขต ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้กลุ่มเด็กในสภาพยากลำบาก อาทิ เด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เด็กไร้สถานะทางทะเบียน แรงงานเด็ก และเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามความต้องการขั้นพื้นฐานและสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2 เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ได้รับปัจจัยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง ปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.3 เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหายากลำบากให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

เป้าหมายของโครงการ

การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ตามกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบาก ดังนี้ 3.1 กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจน อายุไม่เกิน 18 ปี 3.2 กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึงอายุต่ำกว่า 60 ปี 3.3 กลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป และคนพิการ ทุกช่วงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ –การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
๓.๑ - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๓ มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส%
๓.๑.๓.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากปีฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2023-01-03)

70.00

03/01/2566 : เบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 20 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6425

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6425

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2025

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้น ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เพิ่มขึ้น ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **