ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50150000-6427

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 22 มหานครที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 120,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ เป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรการมีชีวิตพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจการการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้ อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง (หนองจอก,คลองสิบ,คลองสิบสอง,กระทุ่มราย,โคกแฝด,คู้ฝั่งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : ดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 4 ครั้งต่อปี กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 ในเดือน มกราคม 2566 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 3. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดและวางแผนการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
:40%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
:40%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์
:10%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **