ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50150000-6428

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งหากมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานเบื้องต้นที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุกทุกประเภท ตลอดจนเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองจากกีฬาขั้นพื้นฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้อีกด้วย กรุงเทพมหานครได้ใช้ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้แต่ละแหล่งชุมชนมีพื้นที่เพื่อใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมของประชาชนตามโอกาสต่างๆ โดยส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน ดังนั้นสำนักงานเขตหนองจอกซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งลานกีฬาตามพื้นที่ชุมชนและตามสถานศึกษาต่างๆ ให้ครอบคลุมสำหรับให้ประชาชนได้มีสถานที่การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีอาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ดูแลร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬา และมีสโมสรกีฬาหนองจอกร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬาของเขตหนองจอก ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จัดขึ้นนั้น ล้วนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก 2.2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก 2.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก 2.4 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และสุขภาพ ของคนทุกเพศทุกวัย

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 17 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยปฏิบัติงานทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์), สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 17 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 แล้ว 2. สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก 3. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าสมทบกองทุนประกันสังคม
:60%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6428

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6428

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **