ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50150000-6430

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกด้านเน้นเป้าหมายสูงสุดคือ ให้คนเป็นศูนย์กลางของ การพัฒนาและจัดบริการโดยเน้นคนให้เป็นหลักในการได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ในนโยบายด้านคุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มต้องได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการร่วมมือในการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน การจัดทำระบบกลไก การพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองให้ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นปัญหาภาระของสังคม เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ตลอดจนการสนับสนุน การให้ขวัญกำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาครัฐควรให้ความสนใจ สำนักงานเขตหนองจอก เห็นความสำคัญถึงบทบาทของผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก 2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2023-01-03)

5.00

03/01/2566 : กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนเมษายน 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการและขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:5%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือเชิญภูมิปัญญาผู้สูงอายุเป็นวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ทำแบบประเมินโครงโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เตรียมเอกสารโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ทำบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา
:10%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายค่าอาหาร
:10%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6430

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6430

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **