ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ : 50150000-6431

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์ หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2023-01-03)

5.00

03/01/2566 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร กำหนดดำเนินการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 3. กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดและวางแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตรการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
:20%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
:15%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **