ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50150000-6432

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปกมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9) มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข กรุงเทพมหานครจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออม ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จะต้องดำเนินกิจกรรมในการให้บริการคำปรึกษาแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงิน การจัดทำข้อมูลประชาชนผู้รับบริการตรวจสุขภาพการเงิน และส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการออมเงิน จึงเห็นควรจัดทำค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงขึ้น

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวก 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-01-03)

50.00

03/01/2566 : ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 8 ครั้ง ครั้งละ 100 คน ดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่14 ธ.ค. 65 ณ ร.ร.สามแยกท่าไข่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65 ณ ร.ร.สุเหร่าคลอง 11 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 ณ ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ และเบิกจ่ายค่าอาหารอว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ และขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานชุมชนและห้างฯ ร้าน
:5%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเชิญห้างฯ ร้าน
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ทำแบบประเมินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าอาหาร
:10%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **