ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50150000-6433

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตละเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง ที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013) สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 2.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวต่อไป 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรุสสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ 3.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,250 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : กำหนดดำเนินกิจกรรม ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย 1,250 คน โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน ก.พ. - มิ.ย. 66 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุม้ติโครงการและค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารแบบทดสอบก่อนและหลัง การดำเนินกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:5%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และของที่ระลึก
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
:10%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6433

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6433

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2026

ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการครอบครัวรักการอ่านมีทักษะการอ่านหนังสือดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **