ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50150000-6435

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.2 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ 2.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป 2.4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

เป้าหมายของโครงการ

3.1 กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น การจัดเสวนา/สัมมนาวิชาการ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเขต กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 : ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ให้บริการแนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ
:40%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:- จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:3. กิจกรรมพิเศษ5.1 ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย5.2 ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง5.4 จัดกิจกรรม5.5 รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **